Scroll to navigation

GNU(1) Polecenia użytkownika GNU(1)

NAZWA

GNU diff - compare files line by line

SKŁADNIA

diff [OPCJE]... PLIKI

OPIS

Porównuje PLIKI wiersz po wierszu.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

--normal
wypisuje zwykły diff (domyślnie)
-q, --brief
informuje jedynie, że pliki się różnią
-s, --report-identical-files
gdy pliki są identyczne, wypisuje informację o tym
-c, -C LICZBA, --context[=LICZBA]
wypisuje LICZBĘ (domyślnie 3) wierszy kopiowanego kontekstu
-u, -U LICZBA, --unified[=LICZBA]
wypisuje LICZBĘ (domyślnie 3) wierszy zunifikowanego kontekstu
-e, --ed
wypisuje zapis eda
-n, --rcs
wpisuje różnicę w formacie diffa RCS
-y, --side-by-side
wypisuje wynik w dwóch kolumnach
-W, --width=LICZBA
wypisuje co najwyżej LICZBĘ (domyślnie 130) kolumn
--left-column
wypisuje jedynie lewą kolumnę wspólnych wierszy
--suppress-common-lines
nie wypisuje wspólnych wierszy
-p, --show-c-function
pokazuje funkcję C, w której znajduje się każda ze zmian
-F, --show-function-line=WYR-REG
pokazuje ostatni wiersz pasujący do WYR-REG
--label ETYKIETA
use LABEL instead of file name and timestamp (can be repeated)
-t, --expand-tabs
zamienia tabulację na spacje w wypisywanym wyniku
-T, --initial-tab
tworzy formatowanie, dodając na początku znak tabulacji
--tabsize=LICZBA
tabulacja ma rozmiar LICZBA (domyślnie 8) kolumn
--suppress-blank-empty
nie wypisuje spacji lub tabulatora przed pustymi wierszami
-l, --paginate
pass output through 'pr' to paginate it
-r, --recursive
porównuje znalezione podkatalogi rekurencyjnie
--no-dereference
don't follow symbolic links
-N, --new-file
traktuje brakujące pliki jako puste
--unidirectional-new-file
traktuje brakujące pliki początkowe jako puste
--ignore-file-name-case
ignoruje wielkość znaków podczas porównywania nazw plików
--no-ignore-file-name-case
nie ignoruje wielkości znaków podczas porównywania nazw plików
-x, --exclude=WZORZEC
pomija pliki pasujące do WZORCA
-X, --exclude-from=PLIK
pomija pliki pasujące do dowolnego wzorca z PLIKU
-S, --starting-file=PLIK
rozpoczyna od PLIKU podczas porównywania katalogów
--from-file=PLIK1
porównuje PLIK1 do wszystkich elementów zbioru (operandów); PLIK1 może być katalogiem
--to-file=PLIK2
porównuje wszystkie elementy zbioru (operandy) do PLIKU2; PLIK2 może być katalogiem
-i, --ignore-case
ignoruje wielkość znaków w zawartości pliku
-E, --ignore-tab-expansion
ignoruje zmiany związane z zamianą tabulacji na spacje
-Z, --ignore-trailing-space
ignoruje białe znaki na końcu wiersza
-b, --ignore-space-change
ignoruje zmiany w liczbie białych znaków
-w, --ignore-all-space
ignoruje wszystkie białe znaki
-B, --ignore-blank-lines
ignore changes where lines are all blank
-I, --ignore-matching-lines=WYR-REG
ignore changes where all lines match RE
-a, --text
traktuje wszystkie pliki jako tekstowe
--strip-trailing-cr
wycina końcowy znak powrotu karetki (CR) w wyjściu
-D, --ifdef=NAZWA
output merged file with '#ifdef NAME' diffs
--GTYPE-group-format=FORMAT-GRUPY
formatuje grupy wejścia TYP-G za pomocą FORMATU-GRUPY
--line-format=FORMAT-WIERSZA
formatuje wszystkie wiersze wejściowe za pomocą FORMATU-WIERSZA
--LTYPE-line-format=FORMAT-WIERSZA
formatuje wiersze wejściowe TYP-L za pomocą FORMATU-WIERSZA
Opcje formatów zapewniają dokładniejszą kontrolę wyjścia
różnic, będącą uogólnieniem opcji -D/--ifdef.
LTYPE is 'old', 'new', or 'unchanged'.
GTYPE is LTYPE or 'changed'.
FORMAT-GRUPY (tylko) może zawierać:
%<
wiersze z PLIKU1
%>
wiersze z PLIKU2
%=
wiersze wspólne plikom PLIK1 i PLIK2
%[-][SZEROKOŚĆ][.[PREC]]{doxX}LITERA
określenie LITERY w stylu printf
LITERY odnoszą się w poniższej postaci do nowej grupy, małe litery odnoszą się do starej grupy:
F
numer pierwszego wiersza
L
numer ostatniego wiersza
N
liczba wierszy = L-F+1
E
F-1
M
L+1
%(A=B?T:E)
jeśli A równa się B to T, w przeciwnym wypadku E
FORMAT-WIERSZA (tylko) może zawierać:
%L
zawartość wiersza
%l
zawartość wiersza, z wyjątkiem końcowych znaków nowego wiersza
%[-][SZEROKOŚĆ][.[PREC]]{doxX}n
określenie numera wiersza wejściowego w stylu printf
FORMAT-GRUPY i FORMAT-WIERSZA mogą zawierać:
%%
%
%c'C'
pojedynczy znak C
%c'\OOO'
znak z kodem ósemkowym 000
C
znak C (inne znaki reprezentują same siebie)
-d, --minimal
mocno stara się znaleźć mniejszy zestaw zmian
--horizon-lines=LICZBA
zatrzymuje LICZBĘ wierszy wspólnego przedrostka i przyrostka
--speed-large-files
zakłada, że pliki są duże i zawierają wiele rozproszonych zmian
--color[=WHEN]
colorize the output; WHEN can be 'never', 'always', or 'auto' (the default)
--palette=PALETTE
the colors to use when --color is active; PALETTE is a colon-separated list of terminfo capabilities
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
-v, --version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

FILES are 'FILE1 FILE2' or 'DIR1 DIR2' or 'DIR FILE' or 'FILE DIR'. If --from-file or --to-file is given, there are no restrictions on FILE(s). If a FILE is '-', read standard input. Exit status is 0 if inputs are the same, 1 if different, 2 if trouble.

AUTOR

Napisane przez Paula Eggerta, Mike'a Haertela, Davida Hayesa, Richarda Stallmana i Lena Towera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-diffutils@gnu.org
GNU diffutils home page: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
General help using GNU software: <https://www.gnu.org/gethelp/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

The full documentation for GNU is maintained as a Texinfo manual. If the info and GNU programs are properly installed at your site, the command

info GNU

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

December 2018 diffutils 3.7