Scroll to navigation

DIFF(1) Polecenia użytkownika DIFF(1)

NAZWA

diff - porównuje pliki wiersz po wierszu

SKŁADNIA

diff [OPCJE]... PLIKI

OPIS

Porównuje PLIKI wiersz po wierszu.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

wypisuje zwykły diff (domyślnie)
informuje jedynie, że pliki się różnią
gdy pliki są identyczne, wypisuje informację o tym
wypisuje LICZBĘ (domyślnie 3) wierszy kopiowanego kontekstu
wypisuje LICZBĘ (domyślnie 3) wierszy zunifikowanego kontekstu
wypisuje zapis eda
wpisuje różnicę w formacie diffa RCS
wypisuje wynik w dwóch kolumnach
wypisuje co najwyżej LICZBĘ (domyślnie 130) kolumn
wypisuje jedynie lewą kolumnę wspólnych wierszy
nie wypisuje wspólnych wierszy
pokazuje funkcję C, w której znajduje się każda ze zmian
-F, --show-function-line=WYR-REG
pokazuje ostatni wiersz pasujący do WYR-REG
użycie ETYKIETY zamiast nazwy pliku i znacznika czasu (może być powtarzane)
zamienia tabulację na spacje w wypisywanym wyniku
tworzy formatowanie, dodając na początku znak tabulacji
tabulacja ma rozmiar LICZBA (domyślnie 8) kolumn
nie wypisuje spacji lub tabulatora przed pustymi wierszami
przetwarza wyjście przez pr, numerując strony
porównuje znalezione podkatalogi rekurencyjnie
bez podążania za dowiązaniami symbolicznymi
-N, --new-file
traktuje brakujące pliki jako puste
traktuje brakujące pliki początkowe jako puste
ignoruje wielkość znaków podczas porównywania nazw plików
nie ignoruje wielkości znaków podczas porównywania nazw plików
pomija pliki pasujące do WZORCA
pomija pliki pasujące do wzorca w PLIKU
rozpoczyna od PLIKU podczas porównywania katalogów
porównuje PLIK1 do wszystkich elementów zbioru (operandów); PLIK1 może być katalogiem
porównuje wszystkie elementy zbioru (operandy) do PLIKU2; PLIK2 może być katalogiem
ignoruje wielkość znaków w zawartości pliku
-E, --ignore-tab-expansion
ignoruje zmiany związane z zamianą tabulacji na spacje
ignoruje białe znaki na końcu wiersza
ignoruje zmiany w liczbie białych znaków
ignoruje wszystkie białe znaki
zignorowanie zmian liczby pustych linii
zignorowanie zmian w liniach pasujących do WYR-REG
traktuje wszystkie pliki jako tekstowe
wycina końcowy znak powrotu karetki (CR) w wyjściu
wypisuje połączone pliki z różnicami "#ifdef NAZWA"
formatuje grupy wejścia TYP-G za pomocą FORMATU-GRUPY
formatuje wszystkie wiersze wejściowe za pomocą FORMATU-WIERSZA
formatuje wiersze wejściowe TYP-L za pomocą FORMATU-WIERSZA
Opcje formatów zapewniają dokładniejszą kontrolę wyjścia
różnic, będącą uogólnieniem opcji -D/--ifdef.
TYP-G może być jednym z: TYP-L lub changed.
FORMAT-GRUPY (tylko) może zawierać:
%<
wiersze z PLIKU1
%>
wiersze z PLIKU2
%=
wiersze wspólne plikom PLIK1 i PLIK2
%[-][SZEROKOŚĆ][.[PREC]]{doxX}LITERA
określenie LITERY w stylu printf
LITERY odnoszą się w poniższej postaci do nowej grupy, małe litery odnoszą się do starej grupy:
numer pierwszego wiersza
numer ostatniego wiersza
liczba wierszy = L-F+1
F-1
L+1
%(A=B?T:E)
jeśli A równa się B to T, w przeciwnym wypadku E
FORMAT-WIERSZA (tylko) może zawierać:
%L
zawartość wiersza
%l
zawartość wiersza, z wyjątkiem końcowych znaków nowego wiersza
%[-][SZEROKOŚĆ][.[PREC]]{doxX}n
określenie numera wiersza wejściowego w stylu printf
FORMAT-GRUPY i FORMAT-WIERSZA mogą zawierać:
%%
%
%c'C'
pojedynczy znak C
%c'\OOO'
znak z kodem ósemkowym 000
znak C (inne znaki reprezentują same siebie)
mocno stara się znaleźć mniejszy zestaw zmian
zatrzymuje LICZBĘ wierszy wspólnego przedrostka i przyrostka
zakłada, że pliki są duże i zawierają wiele rozproszonych zmian
kolorowe wyniki; KIEDY to never (nigdy), always (zawsze) albo auto; sama opcja --color oznacza --color=auto.
kolory do użycia przy włączonym --color; PALETA jest listą oddzielonych dwukropkami właściwości terminfo
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

PLIKI są w postaci "PLIK1 PLIK2" lub "KATALOG1 KATALOG2" lub "KATALOG PLIK" lub "PLIK KATALOG". Jeśli podano --from-file lub --to-file, to nie ma żadnych ograniczeń w stosunku do PLIKÓW. Jeśli PLIKIEM jest -, to odczytywane jest standardowe wejście. Kod zakończenia wynosi 0, jeśli wejście nie różni się od siebie, 1 jeśli różni się i 2 w przypadku problemów.

AUTOR

Napisane przez Paula Eggerta, Mike'a Haertela, Davida Hayesa, Richarda Stallmana i Lena Towera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-diffutils@gnu.org
Strona internetowa GNU diffutils: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <https://www.gnu.org/gethelp/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2021 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

Pełna dokumentacja diff jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli program info i diff jest poprawnie zainstalowany, to polecenie

info diff

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

sierpień 2021 diffutils 3.8