Scroll to navigation

GNU(1) Polecenia użytkownika GNU(1)

NAZWA

GNU sdiff - side-by-side merge of file differences

SKŁADNIA

sdiff [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

OPIS

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-o, --output=PLIK
tryb interaktywny, wynik jest zapisywany do PLIKU
-i, --ignore-case
ignoruje różnice między wielkością znaków
-E, --ignore-tab-expansion
ignoruje zmiany związane z zamianą tabulacji na spacje
-Z, --ignore-trailing-space
ignoruje białe znaki na końcu wiersza
-b, --ignore-space-change
ignoruje zmiany w liczbie białych znaków
-W, --ignore-all-space
ignoruje wszystkie białe znaki
-B, --ignore-blank-lines
ignoruje zmiany we wszystkich wierszach pustych
-I, --ignore-matching-lines=WYR-REG
ignore changes all whose lines match RE
--strip-trailing-cr
wycina końcowe znaki powrotu karetki (CR) z wyniku
-a, --text
traktuje wszystkie pliki jako tekstowe
-w, --width=LICZBA
wypisuje co najwyżej LICZBĘ (domyślnie 130) kolumn
-l, --left-column
wypisuje jedynie lewą kolumnę wspólnych wierszy
-s, --suppress-common-lines
nie wypisuje wspólnych wierszy
-t, --expand-tabs
zamienia tabulację na spacje w wypisywanym wyniku
--tabsize=LICZBA
tabulacja ma rozmiar LICZBA (domyślnie 8) kolumn
-d, --minimal
mocno stara się znaleźć mniejszy zestaw zmian
-H, --speed-large-files
zakłada, że pliki są duże i zawierają wiele rozproszonych zmian
--diff-program=PROGRAM
Używa PROGRAMU do porównywania plików
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
-v, --version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

If a FILE is '-', read standard input. Exit status is 0 if inputs are the same, 1 if different, 2 if trouble.

AUTOR

Napisane przez Thomasa Lorda.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-diffutils@gnu.org
GNU diffutils home page: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
General help using GNU software: <https://www.gnu.org/gethelp/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

cmp(1), diff(1), diff3(1)

The full documentation for GNU is maintained as a Texinfo manual. If the info and GNU programs are properly installed at your site, the command

info GNU

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

December 2018 diffutils 3.7