Scroll to navigation

GNU(1) Polecenia użytkownika GNU(1)

NAZWA

GNU cmp - compare two files byte by byte

SKŁADNIA

cmp [OPCJA]... PLIK1 [PLIK2 [POMINIĘCIE1 [POMINIĘCIE2]]]

OPIS

Opcjonalne parametry POMINIĘCIE1 i POMINIĘCIE2 określają liczbę bajtów, które zostaną pominięte od początku każdego pliku (domyślnie wynoszą 0).

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-b, --print-bytes
wypisuje różniące się bajty
-i, --ignore-initial=POMINIĘCIE
pomija pierwsze POMINIĘCIE bajtów obu plików
-i, --ignore-initial=POMINIĘCIE1:POMINIĘCIE2
pomija pierwsze POMINIĘCIE1 bajtów PLIKU1 i pierwsze POMINIĘCIE2 bajtów PLIKU2
-l, --verbose
wypisuje numery i wartości różniących się bajtów
-n, --bytes=LIMIT
porównuje co najwyżej LIMIT bajtów
-s, --quiet, --silent
wyłącza zwykłe wyjście
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
-v, --version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

POMINIĘCIE może być jednym z następujących (opcjonalnie może być poprzedzony liczbą całkowitą): kB 1000, K 1024, MB 1.000.000, M 1.048.576, G 1.073.741.824, itd. dla T, P, E, Z, Y.

If a FILE is '-' or missing, read standard input. Exit status is 0 if inputs are the same, 1 if different, 2 if trouble.

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-diffutils@gnu.org
GNU diffutils home page: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
General help using GNU software: <https://www.gnu.org/gethelp/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

diff(1), diff3(1), sdiff(1)

The full documentation for GNU is maintained as a Texinfo manual. If the info and GNU programs are properly installed at your site, the command

info GNU

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

December 2018 diffutils 3.7