Scroll to navigation

STTY(1) Příručka uživatele STTY(1)

JMÉNO

stty - mění a vypisuje nastavení terminálové linky

POUŽITÍ

stty [-F ZAŘÍZENÍ | --file=ZAŘÍZENÍ] [NASTAVENÍ]...
stty [-F ZAŘÍZENÍ | --file=ZAŘÍZENÍ] [-a|--all]
stty [-F ZAŘÍZENÍ | --file=ZAŘÍZENÍ] [-g|--save]

POPIS

Vypíše nebo změní nastavení terminálu.

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

vypíše všechna aktuální nastavení ve formě čitelné pro člověka
vypíše všechna aktuální nastavení ve formě čitelné pro stty
otevře a použije určené ZAŘÍZENÍ namísto standardního vstupu
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Volitelná - uvedená před NASTAVENÍ znamená negaci. Znak * znamená ne-POSIXové nastavení. Druh systému, na kterém je příkaz spuštěn, určuje, která NASTAVENÍ jsou dostupná.

Zvláštní znaky:

* discard CHAR
CHAR, který přepíná zahazování výstupu
CHAR pošle znak end of file (ukončí vstup)
CHAR ukončí řádek
* eol2 CHAR
alternativní CHAR pro ukončení řádku
CHAR pro vymazání naposledy napsaného znaku
CHAR pro poslání signálu přerušení
CHAR pro vymazání aktuálního řádku
* lnext CHAR
CHAR vloží následující znak uvozeně
CHAR pošle signál quit
* rprnt CHAR
CHAR znovuvypíše aktuální řádek (redraw)
CHAR obnoví výstup po jeho pozastavení
CHAR pozastaví výstup
CHAR pošle stop signál pro terminál
* swtch CHAR
CHAR pro přepnutí do jiné vrstvy shell
* werase CHAR
CHAR vymaže předchozí slovo

Speciální nastavení:

nastaví vstupní a výstupní rychlost na N baudů
* cols N
sdělí jádru, že terminál má N pozic na řádku
* columns N
stejné jako cols N
* [-]drain
wait for transmission before applying settings (on by default)
nastaví vstupní rychlost na N
* line N
používat linkovou disciplínu N
nastaví minimální počet znaků, které uspokojí čtení, dokud nevyprší časový limit, když je nastaveno -icanon.
nastaví výstupní rychlost na N
* rows N
sdělí jádru, že terminál má N řádků
* size
vypíše počet řádků a pozic na řádku, podle nastavení terminálu v jádře
vypíše rychlost terminálu
nastaví timeout (v N desetinách sekundy) pro čtení, když je nastaveno -icanon

Řídící nastavení:

[-]clocal
zakáže modemové řídící signály
[-]cread
povolí příjem
* [-]crtscts
povolí RTS/CTS handshaking
nastaví velikost znaku na N bitů, N je [5..8]
[-]cstopb
bude používat dva stop bity na znak (s '-' jeden stop bit)
[-]hup
když poslední proces zavře terminál, pošle signál hangup
[-]hupcl
stejné jako [-]hup
[-]parenb
bude generovat paritní bit na výstupu a očekávat paritní bit na vstupu
[-]parodd
nastaví lichou paritu (nebo sudou pomocí '-')
* [-]cmspar
použije trvalou (stick) paritu (značka/mezera)

Vstupní nastavení:

[-]brkint
znak break vyvolá interrupt signál
[-]icrnl
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# bude převádět znak carriage return na newline #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# převádět znaky carriage return na newline
[-]ignbrk
bude ignorovat znaky break
[-]igncr
bude ignorovat znak carriage return
[-]ignpar
ignoruje znaky s chybnou paritou
* [-]imaxbel
povolí pípání a zahazování přijímaných znaků místo jejich ukládání do vstupního bufferu, když je vstupní buffer plný
[-]inlcr
bude převádět znak newline na carriage return
[-]inpck
povolí kontrolu vstupní parity
[-]istrip
bude nulovat nejvyšší (osmý) bit vstupních znaků clear high (8th) bit of input characters
* [-]iutf8
bude předpokládat, že vstupní znaky jsou v kódování UTF-8
* [-]iuclc
bude převádět velká písmena na malá
* [-]ixany
Dovolí, aby byl výstup restartován libovolným znakem a ne jen znakem start
[-]ixoff
povolí zasílání start/stop znaků
[-]ixon
povolí XON/XOFF kontrolu toku
[-]parmrk
označí chyby parity (posloupností znaků 255-0)
[-]tandem
stejné jako [-]ixoff

Výstupní nastavení:

* bsN
delay styl pro backspace, N v rozsahu [0..1]
* crN
delay styl pro carriage return, N v rozsahu [0..3]
* ffN
delay styl pro form feed, N v rozsahu [0..1]
* nlN
delay styl pro newline, N v rozsahu [0..1]
* [-]ocrnl
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# bude převádět znak carriage return na newline #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# převádět znaky carriage return na newline
* [-]ofdel
jako výplňkové znaky používat znaky delete místo znaků NUL
* [-]ofill
používat výplňkové (fill, padding) znaky v pauzách při přenosu
* [-]olcuc
převádět malá písmena na velká
* [-]onlcr
převádět znaky newline na dvojice carriage return-newline
* [-]onlret
znak newline provede návrat vozíku (jako carriage return)
* [-]onocr
nevypisovat znaky carriage return v prvním sloupci
[-]opost
provádět postprocessing výstupu
* tabN
delay styl pro horizontální tabulátor, N v rozsahu [0..3]
* tabs
stejné jako tab0
* -tabs
stejné jako tab3
* vtN
delay styl pro verikální tabulátor, N v rozsahu [0..1]

Lokální nastavení:

[-]crterase
bude provádět echo při vymazávaní znaků pomocí posloupnosti backspace-space-backspace
* crtkill
kill all line by obeying the echoprt and echoe settings
* -crtkill
bude provádět echo speciálního znaku kill vymazáním všech znaků na řádku způsobem určeným nastaveními echoctl a echok
* [-]ctlecho
bude provádět echo řídících znaků jako posloupností '^c'
[-]echo
bude provádět echo vstupních znaků
* [-]echoctl
stejné jako [-]ctlecho
[-]echoe
stejné jako [-]crterase
[-]echok
bude provádět echo znaku newline po znaku kill
* [-]echoke
stejné jako [-]crtkill
[-]echonl
bude provádět echo znaku newline i když neprovádí echo ostatních znaků
* [-]echoprt
bude provádět echo vymazávaných znaků pozpátku, mezi znaky '\' a '/'
* [-]extproc
povolí „LINEMODE“; užitečné na linkách s velkým zpožděním
* [-]flusho
zahazuje výstup
[-]icanon
enable special characters: erase, kill, werase, rprnt
[-]iexten
povolí ne-POSIXové speciální znaky
[-]isig
ovolí speciální znaky interrupt, quit a suspend
[-]noflsh
zakáže vyprázdnění bufferu po speciálních znacích interrupt a quit
* [-]prterase
stejné jako [-]echoprt
* [-]tostop
pozastaví úlohy v pozadí, které se pokoušejí psát na terminál
* [-]xcase
Escapuje velká písmena znakem '\', když je nastaveno icanon

Nastavení kombinací:

* [-]LCASE
stejné jako [-]lcase
stejné jako -icanon
-cbreak
stejné jako icanon
stejné jako brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon; navíc nastaví znaky eof a eol na jejich implicitní hodnoty
-cooked
stejné jako raw
stejné jako echoe echoctl echoke
stejné jako echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u
* [-]decctlq
stejné jako [-]ixany
nastaví speciální znaky erase a kill na jejich implicitní hodnoty
stejné jako parenb -parodd cs7
-evenp
stejné jako -parenb cs8
* [-]lcase
stejné jako xcase iuclc olcuc
stejné jako -parenb -istrip -opost cs8
-litout
stejné jako parenb istrip opost cs7
stejné jako -icrnl -onlcr
-nl
stejné jako icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret
stejné jako parenb parodd cs7
-oddp
stejné jako -parenb cs8
[-]parity
stejné jako [-]evenp
stejné jako -parenb -istrip cs8
-pass8
stejné jako parenb istrip cs7
stejné jako -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -icanon -opost -isig -iuclc -ixany -imaxbel -xcase min 1 time 0
-raw
stejné jako cooked
same as cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -ixoff -iutf8 -iuclc -ixany imaxbel -xcase -olcuc -ocrnl opost -ofill onlcr -onocr -onlret nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig -tostop -ofdel -echoprt echoctl echoke -extproc -flusho, all special characters to their default values

Pracuje s terminálovou linkou připojenou na standardní vstup. Pokud nejsou zadány žádné parametry, příkaz stty vypíše rychlost, číslo linkové disciplíny a odchylky od nastavení `stty sane'. CHAR v nastaveních je brán buďto doslovně nebo kódovaně jako ^c, 0x37, 0177 nebo 127; Nastavením hodnoty `^-' nebo `undef' se příslušný speciální znak zakáže.

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/stty>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) stty invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2022 GNU coreutils 9.1