Scroll to navigation

STTY(1) Polecenia użytkownika STTY(1)

NAZWA

stty - zmienia i wyświetla ustawienia wierszy terminala

SKŁADNIA

stty [-F URZĄDZENIE | --file=URZĄDZENIE] [USTAWIENIA]...
stty [-F URZĄDZENIE | --file=URZĄDZENIE] [-a | --all]
stty [-F URZĄDZENIE | --file=URZĄDZENIE] [-G | --save]

OPIS

Wyświetla lub zmienia ustawienia terminala.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

wyświetla wszystkie aktualne ustawienia w postaci czytelnej dla człowieka
wyświetla wszystkie aktualne ustawienia w postaci czytelnej dla stty
otwiera i używa podanego URZĄDZENIA zamiast standardowego wejścia
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Opcjonalny znak - przed USTAWIENIEM oznacza zaprzeczenie. Znak * oznacza ustawienia spoza POSIX. System sam określa, które ustawienia są dostępne.

Znaki specjalne:

* discard ZNAK
ZNAK przełącza porzucanie wyjścia
ZNAK wysyła znak końca pliku (końca wejścia)
ZNAK wysyła znak końca wiersza
* eol2 ZNAK
alternatywny ZNAK końca wiersza
ZNAK kasuje ostatni wprowadzony znak
ZNAK wysyła sygnał przerwania
ZNAK kasuje bieżący wiersz
* lnext ZNAK
ZNAK wprowadza następny znak w cudzysłowie
ZNAK wysyła sygnał zamknięcia
* rprnt ZNAK
ZNAK powtarza bieżący wiersz
ZNAK wznawia wyświetlanie
ZNAK wstrzymuje wyświetlanie
ZNAK wysyła do terminala sygnał stop
* swtch ZNAK
ZNAK włącza inną warstwę powłoki
* werase ZNAK
ZNAK kasuje ostatnie wprowadzone słowo

Ustawienia specjalne:

ustawia prędkość wejściową i wyjściową na N bodów
* cols N
wysyła jądru informację, że terminal ma szerokość N kolumn
* columns N
jak cols N
* [-]drain
czeka na transmisję przed zastosowaniem ustawień (domyślnie włączone)
ustawia prędkość wejściową na N
* line N
używa rygoru wiersza (line discipline) N
z opcją -icanon, ustawia minimalną wartość N znaków dla pełnego odczytu
ustawia prędkość wyjściową na N
* rows N
wysyła jądru informację, że terminal ma N wierszy
* size
wyświetla liczbę wierszy i kolumn zgodnie z ustawieniami jądra
wyświetla prędkość terminala
z opcją -icanon, ustawia czas oczekiwania odczytu na N dziesiątych sekundy

Ustawienia sterujące

[-]clocal
wyłącza sygnały sterowania modemu
[-]cread
włącza odbiór z wejścia
* [-]crtscts
włącza pakiet powitalny negocjacji protokołu RTS/CTS
ustawia rozmiar znaku na N bitów (w zakresie 5-8)
[-]cstopb
używa dwóch bitów stop na znak (jeden z -)
[-]hup
wysyła sygnał rozłączenia, gdy ostatni proces zamknie tty
[-]hupcl
jak [-]hup
[-]parenb
ustawia bit parzystości w wyjściu i oczekuje go w wejściu
[-]parodd
ustawia nieparzystość (a nawet parzystość - z -)
* [-]cmspar
używa parzystości "stick" (oznacz/spacja)

Ustawienia wejścia:

[-]brkint
znak break wysyła sygnał przerwania
[-]icrnl
zamienia znak powrotu karetki na znak nowego wiersza
[-]ignbrk
ignoruje znaki break
[-]igncr
ignoruje znak powrotu karetki
[-]ignpar
ignoruje znaki z błędami parzystości
* [-]imaxbel
brzęczy i nie opróżnia pełnego bufora po wprowadzeniu znaku
[-]inlcr
zamienia znak nowego wiersza na powrót karetki
[-]inpck
włącza sprawdzanie parzystości wejścia
[-]istrip
zeruje najstarszy (ósmy) bit znaków na wejściu
* [-]iutf8
przyjmuje, że znaki wejściowe są kodowane w UTF-8
* [-]iuclc
zamienia wielkie litery na małe
* [-]ixany
każdy znak wznawia transmisję, nie tylko start
[-]ixoff
włączy wysyłanie znaków start/stop
[-]ixon
włącza protokół sterowania przesyłem XON/XOF
[-]parmrk
oznacza błędy parzystości (sekwencją 255-0-znak)
[-]tandem
jak [-]ixoff

Ustawienia wyjścia:

* bsN
styl opóźnienia po znaku backspace, w zakresie 0-1
* crN
styl opóźnienia po znaku powrotu karetki, w zakresie 0-3
* ffN
styl opóźnienia po znaku wysuwu strony, w zakresie 0-1
* nlN
styl opóźnienia po znaku nowego wiersza, w zakresie 0-1
* [-]ocrn1
zamienia znak powrotu karetki na znak nowego wiersza
* [-]ofdel
używa znaku DEL, zamiast NUL jako znaku wypełniającego
* [-]ofill
używa znaków wypełniających, zamiast opóźnień transmisji
* [-]olcuc
zamienia małe litery na wielkie
* [-]onlcr
zamienia znak nowego wiersza na sekwencję powrót karetki - znak nowego wiersza
* [-]onlret
znak nowego wiersza powoduje powrót karetki
* [-]onocr
nie wypisuje powrotu karetki w pierwszej kolumnie
* [-]opost
przetwarzanie znaków wyjściowych
* tabN
styl opóźnienia przy tabulatorze poziomym, w zakresie 0-3
* tabs
jak tab0
* -tabs
jak tab3
* vtN
styl opóźnienia przy tabulatorze pionowym, w zakresie 0-1

Ustawienia lokalne:

[-]crterase
wyświetla znak erase jako backspace-spacja-backspace
* crtkill
kasuje cały wiersz zgodnie z ustawieniami echoprt i echoe
* -crtkill
kasuje cały wiersz zgodnie z ustawieniami echoctl i echok
* [-]ctlecho
wyświetla znaki kontrolne w notacji z daszkiem np. ^c
[-]echo
wyświetla znaki z wejścia
* [-]echoctl
jak [-]ctlecho
[-]echoe
jak [-]crterase
[-]echok
wyświetla znak nowego wiersza po znaku kill
* [-]echoke
jak [-]crtkill
[-]echon1
wyświetla znak nowego wiersza, nawet jeśli inne znaki nie są wyświetlane
* [-]echoprt
wyświetla znaki skasowane wstecz między \ i /
* [-]extproc
włącza "LINEMODE"; przydatne przy połączeniach z dużymi opóźnieniami
* [-]flusho
porzuca wyjście
[-]icanon
włącza znaki specjalne erase, kill, werase i rprnt
[-]iexten
włącza znaki specjalne spoza specyfikacji POSIX
[-]isig
włącza znaki specjalne interrupt, quit i suspend
[-]noflsh
wyłącza opóźnianie bufora po wystąpieniu znaków specjalnych interrupt i quit
* [-]prterase
jak [-]echoprt
* [-]tostop
zatrzymuje procesy w tle, które próbują pisać do terminala
* [-]xcase
z icanon, wyświetla wielkie znaki poprzedzając je \

Kombinacje ustawień:

* [-]LCASE
jak [-]lcase
jak -icanon
jak icanon
jak znaki brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon, eof i eol ustawione na wartości domyślne
jak raw
jak echoe echoctl echoke
jak echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u
* [-]decctlq
jak [-]ixany
ustawia znaki erase i kill na wartości domyślne
jak parenb -parodd cs7
jak -parenb cs8
* [-]lcase
jak xcase iuclc olcuc
jak -parenb -istrip -opost cs8
jak parenb istrip opost cs7
jak -icrnl -onlcr
-nl
jak icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret
jak parenb parodd cs7
jak -parenb cs8
[-]parity
jak [-]evenp
jak -parenb -istrip cs8
jak parenb istrip cs7
jak -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -icanon -opost -isig -iuclc -ixany -imaxbel -xcase min 1 time 0
jak cooked
jak cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -ixoff -iutf8 -iuclc -ixany imaxbel -xcase -olcuc -ocrnl opost -ofill onlcr -onocr -onlret nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig -tostop -ofdel -echoprt echoctl echoke -extproc -flusho, wszystkie znaki specjalne na ich wartości domyślne

Obsługiwana jest linia tty podłączona do standardowego wejścia. Bez argumentów, wyświetlane są: prędkość transmisji, rygor linii i odchylenia od stty sane. W ustawieniach, ZNAK powinien być podany dosłownie lub zakodowany jako np. ^c, 0x37, 0177 lub 127; wartość specjalna ^- lub undef są używane do wyłączania znaków specjalnych.

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/stty>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) stty invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1