Scroll to navigation

STTY(1) Příručka uživatele STTY(1)

JMÉNO

stty - mění a vypisuje nastavení terminálové linky

POUŽITÍ

stty [-F ZAŘÍZENÍ | --file=ZAŘÍZENÍ] [NASTAVENÍ]...
stty [-F ZAŘÍZENÍ | --file=ZAŘÍZENÍ] [-a|--all]
stty [-F ZAŘÍZENÍ | --file=ZAŘÍZENÍ] [-g|--save]

POPIS

Vypíše nebo změní nastavení terminálu.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

vypíše všechna aktuální nastavení ve formě čitelné pro člověka
vypíše všechna aktuální nastavení ve formě čitelné pro stty
otevře a použije určené ZAŘÍZENÍ namísto standardního vstupu
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Volitelná - uvedená před NASTAVENÍ znamená negaci. Znak * znamená ne-POSIXové nastavení. Druh systému, na kterém je příkaz spuštěn, určuje, která NASTAVENÍ jsou dostupná.

Zvláštní znaky:

* discard CHAR
CHAR, který přepíná zahazování výstupu
CHAR pošle znak end of file (ukončí vstup)
CHAR ukončí řádek
* eol2 CHAR
alternativní CHAR pro ukončení řádku
CHAR pro vymazání naposledy napsaného znaku
CHAR pro poslání signálu přerušení
CHAR pro vymazání aktuálního řádku
* lnext CHAR
CHAR vloží následující znak uvozeně
CHAR pošle signál quit
* rprnt CHAR
CHAR znovuvypíše aktuální řádek (redraw)
CHAR obnoví výstup po jeho pozastavení
CHAR pozastaví výstup
CHAR pošle stop signál pro terminál
* swtch CHAR
CHAR pro přepnutí do jiné vrstvy shell
* werase CHAR
CHAR vymaže předchozí slovo

Speciální nastavení:

nastaví vstupní a výstupní rychlost na N baudů
* cols N
sdělí jádru, že terminál má N pozic na řádku
* columns N
stejné jako cols N
* [-]drain
wait for transmission before applying settings (on by default)
nastaví vstupní rychlost na N
* line N
používat linkovou disciplínu N
nastaví minimální počet znaků, které uspokojí čtení, dokud nevyprší časový limit, když je nastaveno -icanon.
nastaví výstupní rychlost na N
* rows N
sdělí jádru, že terminál má N řádků
* size
vypíše počet řádků a pozic na řádku, podle nastavení terminálu v jádře
vypíše rychlost terminálu
nastaví timeout (v N desetinách sekundy) pro čtení, když je nastaveno -icanon

Řídící nastavení:

[-]clocal
zakáže modemové řídící signály
[-]cread
povolí příjem
* [-]crtscts
povolí RTS/CTS handshaking
nastaví velikost znaku na N bitů, N je [5..8]
[-]cstopb
bude používat dva stop bity na znak (s '-' jeden stop bit)
[-]hup
když poslední proces zavře terminál, pošle signál hangup
[-]hupcl
stejné jako [-]hup
[-]parenb
bude generovat paritní bit na výstupu a očekávat paritní bit na vstupu
[-]parodd
nastaví lichou paritu (nebo sudou pomocí '-')
* [-]cmspar
použije trvalou (stick) paritu (značka/mezera)

Vstupní nastavení:

[-]brkint
znak break vyvolá interrupt signál
[-]icrnl
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# bude převádět znak carriage return na newline #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# převádět znaky carriage return na newline
[-]ignbrk
bude ignorovat znaky break
[-]igncr
bude ignorovat znak carriage return
[-]ignpar
ignoruje znaky s chybnou paritou
* [-]imaxbel
povolí pípání a zahazování přijímaných znaků místo jejich ukládání do vstupního bufferu, když je vstupní buffer plný
[-]inlcr
bude převádět znak newline na carriage return
[-]inpck
povolí kontrolu vstupní parity
[-]istrip
bude nulovat nejvyšší (osmý) bit vstupních znaků clear high (8th) bit of input characters
* [-]iutf8
bude předpokládat, že vstupní znaky jsou v kódování UTF-8
* [-]iuclc
bude převádět velká písmena na malá
* [-]ixany
Dovolí, aby byl výstup restartován libovolným znakem a ne jen znakem start
[-]ixoff
povolí zasílání start/stop znaků
[-]ixon
povolí XON/XOFF kontrolu toku
[-]parmrk
označí chyby parity (posloupností znaků 255-0)
[-]tandem
stejné jako [-]ixoff

Výstupní nastavení:

* bsN
delay styl pro backspace, N v rozsahu [0..1]
* crN
delay styl pro carriage return, N v rozsahu [0..3]
* ffN
delay styl pro form feed, N v rozsahu [0..1]
* nlN
delay styl pro newline, N v rozsahu [0..1]
* [-]ocrnl
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# bude převádět znak carriage return na newline #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# převádět znaky carriage return na newline
* [-]ofdel
jako výplňkové znaky používat znaky delete místo znaků NUL
* [-]ofill
používat výplňkové (fill, padding) znaky v pauzách při přenosu
* [-]olcuc
převádět malá písmena na velká
* [-]onlcr
převádět znaky newline na dvojice carriage return-newline
* [-]onlret
znak newline provede návrat vozíku (jako carriage return)
* [-]onocr
nevypisovat znaky carriage return v prvním sloupci
[-]opost
provádět postprocessing výstupu
* tabN
delay styl pro horizontální tabulátor, N v rozsahu [0..3]
* tabs
stejné jako tab0
* -tabs
stejné jako tab3
* vtN
delay styl pro verikální tabulátor, N v rozsahu [0..1]

Lokální nastavení:

[-]crterase
bude provádět echo při vymazávaní znaků pomocí posloupnosti backspace-space-backspace
* crtkill
kill all line by obeying the echoprt and echoe settings
* -crtkill
bude provádět echo speciálního znaku kill vymazáním všech znaků na řádku způsobem určeným nastaveními echoctl a echok
* [-]ctlecho
bude provádět echo řídících znaků jako posloupností '^c'
[-]echo
bude provádět echo vstupních znaků
* [-]echoctl
stejné jako [-]ctlecho
[-]echoe
stejné jako [-]crterase
[-]echok
bude provádět echo znaku newline po znaku kill
* [-]echoke
stejné jako [-]crtkill
[-]echonl
bude provádět echo znaku newline i když neprovádí echo ostatních znaků
* [-]echoprt
bude provádět echo vymazávaných znaků pozpátku, mezi znaky '\' a '/'
* [-]extproc
povolí „LINEMODE“; užitečné na linkách s velkým zpožděním
* [-]flusho
zahazuje výstup
[-]icanon
enable special characters: erase, kill, werase, rprnt
[-]iexten
povolí ne-POSIXové speciální znaky
[-]isig
ovolí speciální znaky interrupt, quit a suspend
[-]noflsh
zakáže vyprázdnění bufferu po speciálních znacích interrupt a quit
* [-]prterase
stejné jako [-]echoprt
* [-]tostop
pozastaví úlohy v pozadí, které se pokoušejí psát na terminál
* [-]xcase
Escapuje velká písmena znakem '\', když je nastaveno icanon

Nastavení kombinací:

* [-]LCASE
stejné jako [-]lcase
stejné jako -icanon
-cbreak
stejné jako icanon
stejné jako brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon; navíc nastaví znaky eof a eol na jejich implicitní hodnoty
-cooked
stejné jako raw
stejné jako echoe echoctl echoke
stejné jako echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u
* [-]decctlq
stejné jako [-]ixany
nastaví speciální znaky erase a kill na jejich implicitní hodnoty
stejné jako parenb -parodd cs7
-evenp
stejné jako -parenb cs8
* [-]lcase
stejné jako xcase iuclc olcuc
stejné jako -parenb -istrip -opost cs8
-litout
stejné jako parenb istrip opost cs7
stejné jako -icrnl -onlcr
-nl
stejné jako icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret
stejné jako parenb parodd cs7
-oddp
stejné jako -parenb cs8
[-]parity
stejné jako [-]evenp
stejné jako -parenb -istrip cs8
-pass8
stejné jako parenb istrip cs7
stejné jako -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -icanon -opost -isig -iuclc -ixany -imaxbel -xcase min 1 time 0
-raw
stejné jako cooked
same as cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -ixoff -iutf8 -iuclc -ixany imaxbel -xcase -olcuc -ocrnl opost -ofill onlcr -onocr -onlret nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig -tostop -ofdel -echoprt echoctl echoke -extproc -flusho, all special characters to their default values

Pracuje s terminálovou linkou připojenou na standardní vstup. Pokud nejsou zadány žádné parametry, příkaz stty vypíše rychlost, číslo linkové disciplíny a odchylky od nastavení `stty sane'. CHAR v nastaveních je brán buďto doslovně nebo kódovaně jako ^c, 0x37, 0177 nebo 127; Nastavením hodnoty `^-' nebo `undef' se příslušný speciální znak zakáže.

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/stty>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) stty invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2020 GNU coreutils 8.32