Scroll to navigation

PS(1) Användarkommandon PS(1)

NAMN

ps — rapportera en ögonblicksbild av de nuvarande processerna.

SYNOPSIS

ps [flaggor]

BESKRIVNING

ps visar information om ett urval av de aktiva processerna. Om du vill ha en upprepad uppdatering av urvalet och den visade informationen, använd top istället.

Denna version av ps accepterar flera olika sorters flaggor:

1
UNIX-flaggor, som kan grupperas och måste föregås av ett bindestreck.
2
BSD-flaggor, som kan grupperas och inte får föregås av ett bindestreck.
3
GNU långa flaggor, vilka föregås av två bindestreck.

Flaggor av olika typer får blandas fritt, men konflikter kan förekomma. Det finns några synonyma flaggor, vars funktionalitet är identisk, på grund av de många standarder och ps-implementationer som denna ps är kompatibel med.

Som standard väljer ps alla processer med samma effektiva användar-ID (euid=EUID) som den aktiva användaren och associerade med samma terminal som anroparen. Den visar process-ID (pid=PID), terminalen som är associerad med processen (tname=TTY), den ackumulerade CPU-tiden i formatet [DD-]hh:mm:ss (time=TIME) och det körbara namnet (ucmd=CMD). Utdata är osorterat som standard.

Användningen av flaggor i BSD-stil kommer lägga till porcesstatus (stat=STAT) till standardutmatningen och visa kommandoargumenten (args=KOMMANDO) istället för den körbaras namn. Man kan åsidsätta detta med miljövariabeln PS_FORMAT. Användningen av flaggor i BSD-stil kommer även ändra processvalet till att inkludera processer på andra terminaler (TTY:er) som ägs av dig; alternativt kan detta beskrivas som att ställa in valet till att vara mängden av alla processer filtrerad till att utesluta processer som ägs av andr användare eller inte av en termina. Dessa effekter betraktas inte när flaggor beskrivs som att vara ”identiska” nedan, så -M kommer anses identiskt med Z och så vidare.

Förutom som det beskrivs nedan är processvalsflaggor additativa. Standardurvalet kastas och sedan lägs de valda processerna till till mängden processer som skall visas. En process kommer alltså visas om den uppfyller något av de angivna urvalskriterierna.

EXEMPEL

ps -e
ps -ef
ps -eF
ps -ely
ps ax
ps axu
ps -ejH
ps axjf
ps -eLf
ps axms
ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label
ps axZ
ps -eM
ps -U root -u root u
ps -eo pid,tid,class,rtprio,ni,pri,psr,pcpu,stat,wchan:14,comm
ps axo stat,euid,ruid,tty,tpgid,sess,pgrp,ppid,pid,pcpu,comm
ps -Ao pid,tt,user,fname,tmout,f,wchan
ps -C syslogd -o pid=
ps -q 42 -o comm=

ENKLA VAL AV PROCESS

Lyft begränsningen ”endast dig själv” med BSD-stil, vilken läggs på mängden av alla processer när några flaggor i BSD-stil (utan ”-”) används eller när personlighetsinställningen för ps är BSD-lik. Mängden processer som väljs på detta sätt är utöver mängden processer som väljs på andra sätt. Ett annat sätt att beskriva detta är att denna flagga får ps att lista alla processer med en terminal (tty) eller att lista alla processer när de används tillsammans med flaggan x.
Välj alla processer. Identiskt med -e.
Välj alla processer utom både sessionsledare (se getsid(2)) och processer som inte är associerade med någon terminal.
Välj alla processer utom sessionsledare.
Välj alla processer utom de som möter de angivna villkoren (negerar valet). Identiskt med -N.
Välj alla processer. Identiskt med -A.
Verkligen alla, även sessionsledare. Denna flagga är föråldrar och kan försvinna i en framtida utgåva. Den impliceras normalt av flaggan a och är endast användbar på operativsystem i personligheten sunos4.
-N
Välj alla processer utom de som möter de angivna villkoren (negerar valet). Identiskt med --deselect.
T
Välj alla processer associerade med denna terminal. Identiskt med flaggan t utan något argument.
Begränsa urvalet till endast körande processer.
Lyft begränsningen ”måste ha en ttty” med BSD-stil, vilken läggs på mängden av alla processer när några flaggor i BSD-stil (utan ”-”) används eller när personlighetsinställningen för ps är BSD-lik. Mängden processer som väljs på detta sätt är utöver mängden processer som väljs på andra sätt. Ett annat sätt att beskriva detta är att denna flagga får ps att lista alla processer som ägs av dig (samma EAID som ps) eller att lista alla processer när de används tillsammans med flaggan a.

VAL AV PROCESS MED LISTA

Dessa flaggor tar ett ensamt argument på formen av en mellanslagsseparerad eller kommaseparerad lista. De kan användas flera gånger. Till exempel: ps -p "1 2" -p 3,4

123
Identiskt med --pid 123.
+123
Identiskt med --sid 123.
-123
Välj via processgrupps-ID (PGID).
Välj via kommandonamn. Detta väljer processerna vars körbara namn är givet i kmdlista. OBS: kommandonamnet är inte samma som kommandoraden. Tidigare verisoner av procps och kärnan högg av detta kommandonamn till 15 tecken. Denna begränsning är inte längre kvar i båda. Om du var beroende av att matcha endast 15 tecken kanske du inte längre får en matchning.
Välj via verkligt grupp-ID (VGID) eller -namn. Detta väljer processer vars verkliga gruppnamn eller -ID finns i listan grplista. Det verkliga grupp-ID:t identifierar gruppen för användare som skapade processen, se getgid(2).
Välj via sessions- ELLER effektivt gruppnamn. Val via session anges av många standarder, men val enligt effektiv grupp är det logiska beteendet som flera andra operativsystem använder. Denna ps kommer välja via session när listan är helt numerisk (som sessioner är). Grupp-ID-nummer kommer fungera endast när några gruppnamn också anges. Se flaggorna -s och --group.
Välj via verkligt grupp-ID (VGID) eller namn. Identistk med -G.
Välj via effektivt grupp-ID (EGID) eller namn. Detta väljer processer vars effektiva gruppnamn eller -ID fins i grplista. Det effektiva grupp-ID:t beskriver gruppen var vars filåtkomsträttigheter används av processen (se getegid(2)). Flaggan -g är ofta ett alternativ till --group.
Väljer via process-ID. Identiskt med -p och --pid.
Välj via PID. Detta väljer processer vars process-ID-nummer förekommer i pidlista. Identiskt med p och --pid.
Välj via process-ID. Identiskt med -p och p.
Välj via föräldraprocess-ID. Detta väljer processerna med en förälderprocess-ID i pidlista. Det vill säga, den väljer processer som är barn av dessa uppräknade i pidlista.
Välj via process-ID (snabbläge). Identiskt med -q och --quick-pid.
Välj via PID (snabbläge). Detta väljer processerna vars process-ID-tal förekommer i pidlista. Med denna flagga läser ps den nödvändiga informationen endast pid:erna som listas i pidlist och tillämpar inte ytterligare filtreringsregler. Ordningen av pid:ar är osorterad och bevarad. Inga ytterligare urvalsflaggor, sorterings- eller skogstypslistningar tillåts i detta läge. Identiskt med q och --quick-pid.
Välj via process-ID (snabbläge). Identiskt med -q och q.
-s sesslista
Välj via sessions-ID. Detta väljer processerna med en sessions-ID angiven i sesslista.
Välj via sessions-ID. Identiskt med -s.
t ttylista
Välj via tty. Nästan identiskt med -t och --tty, men kan även användas med en tom ttylista för att indikera att terminalen associerad med ps. Att använda flagga T anses renare än att använda t med en tom ttylista.
-t ttylista
Välj via tty. Detta väljer processerna associerade med terminalerna angivna i ttylista. Terminaler (tty:er, eller skärmar för textutmatning) kan ages på i flera format: /dev/ttyS1, ttyS1, S1. Ett enkelt ”-” kan användas för att välja processer som ine är kopplade till någon terminal.
Välj via terminal. Identiskt med -t och t.
Välj via effektiv användar-ID (EAID) eller -namn. Detta väljer processerna vars effektiva användarnamn eller -ID finns i användarlista. Det effektiva användar-ID:t beskriver användaren var vars filåtkomsträttigheter används av processen (se geteuid(2)). Identiskt med -u och --user.
Välj via verkligt användar-ID (VAID) eller -namn. Detta väljer processerna vars verkliga användarnamn eller -ID finns i listan användarlista. Det verkliga användar-ID:t identifierar användaren som skapade processen, se getuid(2).
Välj via effektivt användar-ID (EAID) eller -namn. Detta väljer processerna vars effektiva användramn eller -ID finns i användarlista.


Det effektiva användar-ID:t beskriver användaren var vars filåtkomsträttigheter används av processen (se geteuid(2)). Identiskt med U och --user.

Välj via verkligt användar-ID (VAID) eller -namn. Identiskt med -U.
Välj via effektivt användar-ID (EAID) eller -namn. Identiskt med -u och U.

STYRNING AV UTMATNINGSFORMAT

Dessa flaggor används för att välja informationen som visas av ps. Utmatningen kan skilja beroende på personlighet.

Visa annan schemaläggarinformation för flaggan -l.
Visa säkerhetskontextsformat (för SELinux).
Gör en helformatslistning. Denna flagga kan kombineras med många andra flaggor i UNIX-stil för att lägga till ytterligare kolumner. Det gör också att kommandoargumenten skrivs ut. När det används med -L kommer kolumnerna NLWP (antal trådar) och LWP (tråd-ID) läggas till. Se flaggan c, formatnyckelordet args och formatnyckelordet comm.
Extra fullt format. Se flaggan -f som -F implicerar.
användardefinierat format. Identiskt med -o och o.
BSD jobbstyrningsformat.
Jobbformat.
l
Visa BSD:s långa format.
-l
Långt format. Flaggan -y är ofta användbar med denna.
Lägg till en kolumn med säkerhetsdata. Identiskt med Z (för SELinux).
är förladdad o (överlagrad). BSD-flaggan O kan fungera som -O (användardefinierat utdataformat med några vanliga fält fördefinierade) eller kan användas för att ange sorteringsordning. Heuristiker används för att avgöra beteendet för denna flagga. För att säkerställa att det önskade beteendet erhålls (sortering eller formatering), ange flaggan på något annat sätt (t.ex. med -O eller --sort). När använd som en formateringsflagga är den identisk med -O med BSD-personligheten.
Som -o men förladdad med några standardkolumner. Identiskt med -o pid,format,state,tname,time,command eller -o pid,format,tname,time,cmd, se -o nedan.
Ange användardefinierat format. Identiskt med -o och --format.
Användardefinierat format. format är ett enda argument i form av en blankseparerad eller kommaseparerad lista, vilket ger ett sett att ange individuella utdatakolumner. De kända nyckelorden beskrivs i avsnittet STANDARDFORMATSPECIFICERARE nedan. Namn på huvuden kan ändras (ps -o pid,ruser=VerkligAnvändare -o comm=Kommando) som önskas. Om alla kolumnhuvuden är tomma (ps -o pid= -o comm=) kommer huvudraden inte att skrivas ut. Kolumnbredder kommer öka efter behov för breda huvuden; detta kan användas för att bredda kolumner såsom WCHAN (ps -o pid,wchan=BRED-WCHAN-KOLUMN -o comm). Explicit breddstyrning (ps opid,wchan:42,cmd) finns också.. Beteendet hos ps -o pid=X,comm=Y varierar med personligheten; utmatningen kan vara en kolumn med namnen ”X,comm=Y” eller två kolumner med namen ”X” och ”Y”. Använd flera -o-flaggor vid tveksamhet. Använd miljövariabeln PS_FORMAT för att ange en standard som önskas; DefSysV och DefBSD är makron som kan användas för att som välja UNIX- eller BSD-standardkolumner.
Lägg till en kolumn som visar psr.
s
Visa signalformat.
Visa användarorienterat format.
Visa format för virtuellt minne.
X
Registerformat.
Visa inte flaggor; visa rss istället för addr. Denna flagga kan endast användas med -l.
Z
Lägg till en kolumn med säkerhetsdata. Identiskt med -M (för SELinux).

UTMATNINGSMODIFIERARE

Visa det sanna kommandonamnet. Detta härleds från namnet på den körbara filen, istället från argv-värdet. Kommandoargument och eventuella ändringar av dem visas alltså inte. Denna flagga gör i praktiken om formatnyckelordet args till formatnyckelordet comm; den är användbar med formatflagga -f och med de olika formatflaggorna i BSD-stil, vilka alla normalt visar kommandoargumenten. Se flagga -f, formatnyckelordet args och formatnyckelordet comm.
Ange skärmbredd.
Ange skärmbredd.
Inkludera några data om döda processer (som en summa med föräldern).
-D format
Ange datumformatet för fältet lstart till format. Detta format tolkas av strftime(3) och skall vara maximalt 24 tecken för att feljustera kolumner.
Identiskt med -D.
Visa miljön efter kommandot.
Processhierarki med ASCII-konst (skog).
Processträd i ASCII-konst.
Inget huvud. (eller, ett huvud per skärm i BSD-personligheten). Flaggan h är problematisk. Standard BSD-ps använder denna flagga för att skriva ett huvud på varje seida av utmatning, men äldre Linux-ps använder denna flagga för att fullständigt avaktivera huvuden. Denna version av ps följer Linux användning att inte skriva huvudet såvida inte BSD-personligheten har valts, i vilket fall den skriver ett huvud på varje sida av utmatning. Oavsett av den aktuella personlighete kan du använda de långa flaggorna --headers och --no-headers för att aktivera utskrift av huvuden på varje sida respektive att avaktivera huvuden fullständigt.
Vissa processhierarki (skog).
Repetera huvudrader, en gång per sida med utmatning.
Ange sorteringsordning. Sorteringssyntaxen är [+|-]nyckel.RB [,[ + | - ].IR nyckel [,…]]. Välj en flerbokstavsnyckel från avsnittet STANDARDFORMATSPECIFICERARE. ”+”:et är frivilligt eftersom standardriktningen är ökande numerisk eller lexikografisk ordning. Identiskt med --sort.
Exempel:
ps jaxkuid,-ppid,+pid
ps axk comm o comm,args
ps kstart_time -ef
Ange skärmhöjd.
Numerisk utmatning för WCHAN och USER (inklusive alla typer av UID och GID).
Skriv inte ut något huvud alls. --no-heading är ett alias för denna flagga.
Sorteringsordning (överlagrad). BSD-flaggan O kan fungera som -O (användardefinierat utmatningsformat med några vanliga fält fördefinierade) eller kan användas för att ange sorteringsordningen. Heuristiker används för att bestämma beteenendet hos denna flagga. För att vara säker på att det önskade beteendet erhålls (sortering eller formatering), ange flaggan på något annat sätt (t.ex. med -O eller --sort).
För sortering är syntaxen för det föråldrade syntaxen O från BSD O[+|-]n1[,[+|-]n2[,…]], Det ordnar processlistan enligt den sortering i flera nivåer som specifiseras av sekvensen av enbokstavs korta nycklar n1, n2, … som beskrivs i avsnittet FÖRÅLDRADE SORTERINGSNYCKLAR nedan. ”+”:et är för närvarande frivilligt, det upprepar bara standarrikningen för en nyckel, men kan hjälpa till att särskilja en O-sortering från ett O-format. ”-”:et vänder riktingen endast för den nyckel det föregår.
Ange skärmhöjd.
S
Summera en del information, såsom CPU-användning, från döda barnprocesser till deras förälder. Detta är användbart för att undersöka ett system där en föräldraprocess upprepat grenar av kortlivade barn för att göra arbetet.
Ange sorteringsordning. Sorteringssyntaxen är [+|-]nyckel[,[+|-]nyckel[,…]]. Välj en flerbokstavsnyckel från avsnittet STANDARDFORMATSPECIFICERARE. ”+”:et är frivilligt eftersom standardordningen är ökande numeriks eller lexikografisk ordning. Identiskt med k. Till exempel: ps jax --sort=uid,-ppid,+pid
Visa signalmasker som använder förkortade signalnamn och expanderar kolumnen. Om kolumnbredden inte kan visa alla signaler kommer kolumnen avslutas med ett plus ”+”. Kolumner med bara ett bindestreck har inga signaler.
Bred utmatning. Använd denna flagga två gånger för obegränsad bredd.
Bred utmatning. Använd denna flagga två gånger för obegränsad bredd.
Ange skärmbredd.

TRÅDVISNING

Visa trådar som om de vore processer.
-L
Visa trådar, möjligen med LWP- och NLWP-kolumner.
Visa trådar efter processer.
Visa trådar efter processer.
-T
Visa trådar, möjligen med en SPID-kolumn.

ANNAN INFORMATION

Skriv ut ett hjälpmeddelande. Argumentet avsnitt kan var ett av enkel, lista, utdata, trådar, diverse eller allt. Argumentet kan förkortas till en av de understrukna tecknen som i: e|l|u|t|d|a.
Skriv ut felsökningsinformation.
L
Lista alla formatspeicicerare.
Skriv ut procps-ng-versionen.
Skriv ut procps-ng-versionen.
Skriv ut procps-ng-versionen.

OBSERVERA

Denna ps fungerar genom att läsa de virtuella filerna i /proc. Denna ps beöver inte vara setuid kmem eller ha några privilegier för att köra. Ge inte denna ps några särskilda rättigheter.

CPU-användning uttrycks för närvarande som en procentandel av tiden som tillbringats körande under hela livstiden för en process. Detta är inte idealiskt och det följer inte standarderna som ps i övrigt följer. Det är osannolikt att summan av CPU-användningen blir precis 100 %.

Fälten SIZE och RSS räknar inte med några delar av en process inklusive sidtabeller, kärnstack, posten thread_info och posten task_struct. Detta är vanligen åtminstone 20 KiB minne som alltid är resident. SIZE är den virtuella storleken på processen (kod+data+stack).

Processer makerade <defunkt> är döda processer (så kallade ”zombier”) som finns kvar för att deras förälder inte har förstört dem ordentligt. Dessa processer kommer att förstöras av init(8) om föräldraprocessen avslutar.

Om längden på användarnamnet är större än bredden på visningskolumnen huggs användarnamnet av. Se formateringsflaggorna -o och -O för att anpassa längden.

Kommandoflaggor såsom ps -aux rekommenderas inte eftersom det är en sammanblandning av två olika standarder. Enligt standarderna POSIX och UNIX begär ovanståend kommando att visa alla processer med en TTY (i allmänhet kommandona användare kör) plus alla processer som ägs av en användare med namnet x. Om den användaren inte finns kommer ps anta att du egentligen menade ”ps aux”.

PROCESSFLAGGOR

Summan av dessa flaggor visas i kolumnen ”F”, som ges av utmatningsspecificeraren flags:

1
grenad men gjorde inte exec
4
använde superanvändarprivileger

PROCESSTATUSKODER

Här är de olika värdena som utmatningsspecificerarna s, stat och state (rubrikerna ”STAT” eller ”S”) kommer visa för att beskriva tillståndet hos en process:

oavbrytbar sömn (vanligen IO)
Inaktiv kärntråd
körande eller körbar (på körkön)
avbrytbar sömn (väntar på att en händelse skall avsluta)
stoppad av jobbstyrningssignal
stoppad av en felsökare under spårning
sidväxling (inte giltig sedan kärnan 2.6.xx)
död (skall aldrig synas)
upphörd process (”zombie”), avslutad men inte skördad av sin förälder

För BSD-format och när nyckelordet stat används kan ytterligare bokstäver visas:

<
hög prioritet (inte trevlig mot andra användare)
låg prioritet (trevlig mot andra användare)
har sidor låsta i minnet (för realtid och anpassat IO)
är en sessionsledare
är multitrådad (använder CLONE_THREAD, som NPTL pthreads gör)
+
är i förgrundsprocessgruppen

FÖRÅLDRADE SORTERINGSNYCKLAR

Dessa nycklar används av BSD-flaggan O (när den används för sortering). GNU-flaggan --sort använder inte dessa nycklar, utan specificerarna som beskrivs i avsnittet STANDARDFORMATSPECIFICERARE. Observera att värdena som används i sorteringen är de interna värden som ps använder och inte de ”kokta” värden som används i några av utmatningsformatsfälten (t.ex. kommer sortering på tty sortera efter enhetsnummer, inte enligt terminalnamnet som visas). Skicka utdata från ps i rör till kommandot sort(1) om du vill sortera de kokta värdena.

NYCKEL LÅNG BESKRIVNING
c cmd enkelt namn på den körbara
C pcpu cpu-användning
f flags flaggor som i det långa formatets F-fält
g pgrp processgrupp-ID
G tpgid styrande tty-processgrupps-ID
j cutime kumulativ användartid
J cstime kumulativ systemtid
k utime användartid
m min_flt antal mindre sidfel
M maj_flt antal större sidfel
n cmin_flt kumulativt mindre sidfel
N cmaj_flt kumulativt större sidfel
o session sessions-ID
p pid process-ID
P ppid föräldraprocess-ID
r rss residenta mängdens storlek
R resident residenta sidor
s size minnesstorlek i kilobyte
S share mängden delade sidor
t tty enhetsnumret på den styrande tty:n
T start_time tidpunkten processen startades
U uid användarens ID-nummer
u user användarnamn
v vsize total VM-storlek i KiB
y priority kärnskemaläggningsprioritet

AIX-FORMATBESKRIVARE

Denna ps stödjer AIX formatbeskrivare, vilka fungerar ungefär som formateringskoderna till printf(1) och printf(3). Till exempel kan den normala standardutmatningen skapas med detta: ps -eo "%p %y %x %c". De VANLIGA koderna beskrivs i nästa stycke.

KOD VANLIG RUBRIK
%C pcpu %CPU
%G group GRUPP
%P ppid FPID
%U user ANVÄNDARE
%a args KOMMANDO
%c comm KOMMANDO
%g rgroup VGRUPP
%n nice NI
%p pid PID
%r pgid PGID
%t etime FÖRFLUTEN
%u ruser VANV
%x time TID
%y tty TTY
%z vsz VST

STANDARDFORMATSPECIFICERARE

Här är de olika nyckelorden som kan användas för att styra utmatningsformatet (t.ex., med flaggan -o) eller för att sortera de valda processerna med GNU-stilsflaggan --sort.

Till exempel: ps -eo pid,user,args --sort user

Denna version av ps försöker känna igen de flesta nyckelord som används in andra implementationer av ps.

Följande användardefinierade formatspecificerare kan innehålla blanktecken: args, cmd, comm, command, fname, ucmd, ucomm, lstart, bsdstart, start.

Några nyckelord är kanske inte tillgängliga för sortering.

KOD RUBRIK BESKRIVNING
%cpu %CPU cpu-användning av processerna i formatet ”##.#”. För närvarande är det CPU-tiden som används dividerad med tiden som processen har kört (förhållandet cputid/verklig tid), uttryckt som en procentsats. Det kommer inte summeras till 100 % utom om du har tur. (alias pcpu).
%mem %MIN förhållandet mellan storleken på processens residenta mängd och det fysiska minnet på maskinen, uttryckt som en procentsats. (alias pmem).
ag_id AGID Autogruppidentifieraren som är associerad med en process som arbetar tillsammans med CFS-schemaläggaren för att förbättra interaktiv skrivbordsprestanda.
ag_nice AGNI Autogruppens nice-värde vilket påverkar schemaläggningen för alla processer e den gruppen.
args KOMMANDO kommandot med alla dess flaggor som en sträng. Ändringar av argumenten kan visas. Utdatan i denna kolumn kan innehålla blanktecken. En process markerad <defunct> är delvis död, och väntar på att helt destrueras av sin förälder. Ibland är processargumenten inte tillgängliga; när detta händer kommer ps istället skriva det körbara namnet i hakparenteser. (alias cmd, command). Se även formatnyckelordet comm flaggan -f och flaggan c. När den anges sist kommer denna kolumn sträcka sig till kanten av displayen. Om ps inte kan avgöra displaybredden, som när utdata är omdirigerad (pipe) till en fil eller ett annat kommando, är utdatabredden odefinierad (den kan vara 80, obegränsad, bestämd av variabeln TERM, och så vidare). Miljövariabeln COLUMNS eller flaggan --cols kan användas för att exakt bestämma bredden i detta fall. Flaggan w eller -w kan också användas för att justera bredden.
blocked BLOCKED mask av blockerade signaler, se signal(7). Enligt bredden på fältet visas en 32- eller 64-bitars mask i hexadecimalt format. (alias sig_block, sigmask).
bsdstart START tiden kommandot startade. Om processen startades för mindre än 24 timmar sedan, är utmatningsformatet ” HH:MM”, annars är den ” Mmm:SS” (där Mmm är de tre bokstäverna i månaden). Se även lstart, start, start_time och stime.
bsdtime TID accumulerad cpu-tid, användare + system. Visningsformatet är vanligen ”MMM:SS”, men kan justeras åt höger om processen har använt mer än 999 minuter cpu-tid.
c C processoranvändning. För närvarande är detta heltalsvärdet av procent användning över processens livslängd. (se %cpu).
caught CAUGHT mask av fångade signaler, se signal(7). Enligt bredden på fältet visas en 32- eller 64-bitars mask i hexadecimalt format, om inte flaggan --signames används. (alias sig_catch, sigcatch).
cgnamn KGNAMN visar namnet på kontrollgrupper vilka denna process hör till.
cgroup KGRUPPR visar kontrollgruppe vilka denna process hör till.
cgroupns CGROUPNS Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
class CLS processens schemaläggningsklass. (alias policy, cls). Fältets möjliga värden är: +9n - inte rapporterad TS SCHED_OTHER FF SCHED_FIFO RR SCHED_RR B SCHED_BATCH ISO SCHED_ISO IDL SCHED_IDLE DLN SCHED_DEADLINE ? okänt värde
cls CLS processens schemaläggningsklass. (alias policy, cls). Fältets möjliga värden är: +9n - inte rapporterad TS SCHED_OTHER FF SCHED_FIFO RR SCHED_RR B SCHED_BATCH ISO SCHED_ISO IDL SCHED_IDLE DLN SCHED_DEADLINE ? okänt värde
cmd CMD se args. (alias args, command).
comm KOMMANDO kommandonamn (endast det körbara namnet). Utdata i denna kolumn kan innehålla blanktecken. (alias ucmd, ucomm). Se även formatnyckelordet args, flaggan -f och flaggan c. När den anges sist kommer denna kolumn sträcka sig till kanten av displayen. Om ps inte kan avgöra displaybredden, som när utdata är omdirigerad (pipe) till en fil eller ett annat kommando, är utdatabredden odefinierad (den kan vara 80, obegränsad, bestämd av variabeln TERM, och så vidare). Miljövariabeln COLUMNS eller flaggan --cols kan användas för att exakt bestämma bredden i detta fall. Flaggan w eller  -w kan också användas för att justera bredden.
command KOMMANDO Se args. (alias args, command).
cp CP promille (tiondels procent) CPU-användning. (se %cpu).
cputime TID ackumulerad CPU-tid, formatet ”[DD-]hh:mm:ss”. (alias time).
cputimes TID ackumulerad CPU-tid i sekunder (alias times).
cuc %CUB En process CPU-användning, inklusive döda barn, i ett utökat format ”##.###”. (se även %cpu, c, cp, cuu, pcpu).
cuu %CUA En process CPU-användning i ett utökat format ”##.###”. (se även %cpu, c, cp, cuc, pcpu).
drs DRS storleken på den residenta mängden data, mängden fysiskt minne reserverat av en process. Det är även känt som DATA. Sådant minne behöver ännu inte vara mappat till rss men kommer alltid att inkluderas i mängden vsz.
egid EGID effektivt grupp-ID-nummer på processen som ett decimalt heltal. (alias gid).
egroup EGROUP effektivt grupp-ID på processen. Detta kommer vara det textuella grupp-ID:t om det kan hämtas och fältbredden tillåter, eller en decimal representation i annat fall. (alias group).
eip EIP instruktionspekaren. Från kärna 4.9.xx kommer det att vara nollställt utom om en uppgift avslutar eller dumpar minnet.
esp ESP stackpekaren. Från kärna 4.9.xx kommer det att vara nollställt utom om en uppgift avslutar eller dumpar minnet.
etime FÖRFLUTEN förlupen tid sedan processen startades, i formatet [[DD-]hh:]mm:ss.
etimes FÖRFLUTEN förlupen tid sedan processen startades, i sekunder.
euid EUID effektivt användar-ID (alias uid).
euser EUSER effektivt användarnamn. Detta kommer vara det textuella användar-ID:t, om det kan avgöras och fältbredden så tillåter, eller en decimal representation i annat fall. Flaggan n kan användas för att framtvinga den decimala representationen. (alias uname, user).
exe EXE sökvägen till den körbara. Användbart om sökvägen inte kan skrivas ut via formatflaggorna cmd, comm eller args.
f F flaggor associerade med processen, se avsnittet PROCESSFLAGGOR. (alias flag, flags).
fgid FGID filsystemsåtkomstgrupp-ID. (alias fsgid).
fgroup FGROUP filsystemets åtkomstgrupp-ID. Detta kommer vara det textuella grupp-ID:t om det kan hämtas och fältbredden tillåter, eller en decimal representation i annat fall. (alias fsgroup).
flag F se f. (alias f, flags).
flags F se f. (alias f, flag).
fname KOMMANDO de första 8 byten av basnamnet på processens körbara fil. Utmatningen i denna kolumn kan innehålla blanktecken.
fuid FUID filsystemsåtkomstanvändar-ID. (alias fsuid).
fuser FUSER filsystemsåtkomstanvändar-ID. Detta kommer vara det textuella användar-ID:t, om det kan hämtas och fältbredden tillåter, eller en decimal representation i annat fall.
gid GID se egid. (alias egid).
group GRUPP se egroup. (alias egroup).
ignored IGNORED mask över de ignorerade signalerna, se signal(7). Enligt fältets bredd visas en 32-bitars eller 64-bitars mask i hexadecimal form, on inte fagga --signames används. (alias sig_ignore, sigignore).
ipcns IPCNS Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
label LABEL säkerhetsetikett, vanligen använt för SELinux-kontextdata. Detta är till för tvingande åtkomstkontroll (”MAC”) som finns i högsäkerhetssystem.
lstart STARTED Tiden kommandot startade. Detta kommer vara i formatet ”DDD mmm HH:MM:SS ÅÅÅÅ” om det inte ändras av flaggan -D.
lsession SESSION visar identiferaren av inloggningssessionen för en process, om stöd för systemd har inkluderats.
luid LUID visar login-ID associerat med en process.
lwp LWP den körbara lättviktsprocessens (trådens) ID (alias spid, tid). Se tid för ytterligare information.
lxc LXC Namnet på lxc-behållaren i vilken en process kör. Om en process inte kör i en behållare kommer ett streck (”-”) visas.
machine MACHINE visar maskinnamnet för processer som tillhör en VM eller behållare, om stöd för systemd har inkluderats.
maj_flt MAJFLT Antalet större sidfel som har inträffat för denna process.
min_flt MINFLT Antalet mindre sidfel som har inträffat för denna process.
mntns MNTNS Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
netns NETNS Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
ni NI nice-värde. Detta går från 19 (trevligast) till -20 (inte trevligt mot andra), se nice(1). (alias nice).
nice NI se ni. (alias ni).
nlwp NLWP antal lwps (trådar) i processen. (alias thcount).
numa NUMA Noden associerad med den senast använda processorn. Ett -1 betyder att NUMA-information inte är tillgänglig.
nwchan VKAN adress till kärnfunktionen där processen sover (använd wchan om du vill veta kärnfunktionens namn).
oom OOM Slut-på-minne-värde. Värdet, från 0 till +1000, som används för att välja uppgift(er) att döda när minnet tar slut.
oomadj OOMADJ Slut-på-minne-justeringsfaktor. Värdet läggs till till det aktuella slut-på minnet-värdet som sedan används för att avgöra vilken uppgift som skall dödas när minnet tar slut.
ouid OWNER visar Unix-användaridentifieraren för ägaren av processens sessionen, om stöd för systemd har inkluderats.
pcpu %CPU se %cpu. (alias %cpu).
pending PENDING mask av väntande signaler. Se signal(7). Signaler som väntar på processen skiljer sig från signaler som väntar på enskilda trådar. Använd flaggan m eller flaggan -m för att se båda. Enligt fältets bredd visas en 32- eller 64-bitars mask i hexadecimal form, om inte flagga --signames används. (alias sig).
pgid PGID processgrupps-ID eller, likvärdigt, process-ID:t på processgruppledaren. (alias pgrp).
pgrp PGRP se pgid. (alias pgid).
pid PID ett nummer representerade process-ID:t (alias tgid).
pidns PIDNS Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
pmem %MIN se %mem. (alias %mem).
policy POL processens schemaläggningsklass. (alias class, cls). Möjliga värden är: +9n - inte rapporterad TS SCHED_OTHER FF SCHED_FIFO RR SCHED_RR B SCHED_BATCH ISO SCHED_ISO IDL SCHED_IDLE DLN SCHED_DEADLINE ? okänt värde
ppid FPID föräldraprocess-ID.
pri PRI processens prioritet. Högre tal betyder högre prioritet.
psr PSR processor som processen senast körde på.
pss ARSS Proportinell andels storlek, det inte utväxlade fysiska minnet, med delat minne proportionellt fördelat över alla uppgifter som avbildar in det.
rbytes RBYTES Antal byte som denna process verkligen fick att hämtas från lagringslagret.
rchars RCHARS Antal byte som denna uppgift har orsakat att de lästs in från lagringen.
rgid VGID verkligt grupp-ID.
rgroup VGRUPP verkligt gruppnamn. Detta kommer vara det textuella grupp-ID:t, om det kan hämtas och fältbredden tillåter, eller en decimal representation i annat fall.
rops ROPS Antal läsnings-I/O-åtgärder — det vill säga, systemanrop såsom read(2) och pread(2).
rss RSS residenta mängdens storlek, det ej utväxlade fysiska minnet som en uppgift har använt (i kiloyte). (alias rssize, rsz).
rssize RSS se rss. (alias rss, rsz).
rsz RSZ se rss. (alias rss, rssize).
rtprio RTPRIO realtidsprioritet.
ruid VAID verkligt användar-ID.
ruser VANV verkligt användar-ID. Detta kommer vara det textuella användar-ID:t, om det kan hämtas och fältbredden tillåter, eller en decimal representation i annat fall.
s S minimal tillståndsvisning (en bokstav). Se avsnittet PROCESSTATUSKODER för de olika värdena. Se även stat om du vill ha ytterligare information visad. (alias state).
sched SCH schemaläggninspolicy för processen. Policyerna SCHED_OTHER (SCHED_NORMAL), SCHED_FIFO, SCHED_RR, SCHED_BATCH, SCHED_ISO, SCHED_IDLE och SCHED_DEADLINE visas som 0, 1, 2, 3, 4, 5 respektive 6.
seat SEAT visar identifieraren associerad med alla hårdvaruenheter tilldelade till en specifik arebetsplats, om stöd för systemd har inkluderats.
sess SESS sessions-ID eller, likvärdigt, process-ID för sessionsledaren. (alias session, sid).
sgi_p P processor som processen för närvarande kör på. Visar ”*” om processen inte kör eller är körbar just nu.
sgid SGID sparat grupp-ID. (alias svgid).
sgroup SGROUP sparat gruppnamn. Detta kommer vara det textuella grupp-ID:t, om det kan hämtas och fältbredden tillåter, eller en decimal representation i annat fall.
sid SID se sess. (alias sess, session).
sig PENDING se pending. (alias pending, sig_pend).
sigcatch CAUGHT se caught. (alias caught, sig_catch).
sigignore IGNORED se ignored. (alias ignored, sig_ignore).
sigmask BLOCKED se blocked. (alias blocked, sig_block).
size SIZE ungefärlig mängd växlingsutrymme som skulle krävas om processen skulle smutsa ner alla skrivbara sidor och sedan växlas ut. Denna beräkning är väldigt grov!
slice SLICE visar skivenheten vilken en process hör till, om stöd för systemd har inkluderats.
spid SPID se lwp. (alias lwp, tid).
stackp STACKP adressen till botten (början) av processens stack.
start STARTED tiden kommandot startade. Om processen startades för mindre än 24 timmar sedan är utdataformatet ”HH:MM:SS”, annars är det ”  Mmm dd” (där Mmm är ett trebokstavs månadsnamn). Se även bsdstart, start, start_time och stime.
start_time START processens starttid eller -datum. Endast året kommer visas om processen inte startades samma år ps kördes, eller ”MmmDD” om den inte startades samma dag, eller ”HH:MM” annars. Se även bsdstart, start, lstart och stime.
stat STAT flerteckens processtillstånd. Se avsnittet PROCESSTATUSKODER för de olika värdenas betydelse. Se även s och  state om du bara vill visa den första bokstaven.
state S se s. (alias s).
stime STID se start_time. (alias start_time).
suid SAID sparat användar-ID. (alias svuid).
supgid SUPGID grupp-id:n av kompletterande grupper, om det finns några. Se getgroups(2).
supgrp SUPGRP gruppnamn på kompletterande grupper, om det finns några. Se getgroups(2).
suser SANV sparat användarnamn. Detta kommer vara det textuella användar-ID:t, om det kan hämtas och fältbredden tillåter, eller en decimal representation i annat fall.
svgid SVGID se sgid. (alias sgid).
svuid SVUID se suid. (alias suid).
sz SZ storlek i fysiska sidor på processens kärnavbild. Detta inkluderar text-, data- och stackutrymme. Enhetsinmappningar exkluderas för närvarande, detta kan komma att ändras. Se vsz och rss.
tgid TGID ett tal som representerar trådgruppen som uppgiften tillhör (alias pid). Det är process-ID:t på trådgruppledaren.
thcount THCNT se nlwp. (alias nlwp). antal kärntrådar som processen äger.
tid TID Det unika numret som representerar en körbar enhet (alias lwp, spid). Detta värde kan även förekomma som: ett process-ID (pid); ett processgrupp-ID (pgrp); ett sessions-ID för en sessionsledare (sid); ett trådgrupps-ID för trådgrubbsledaren (tgid); och ett tty-processgrupps-ID för processgruppsledaren (tpgid).
time TID ackumulerad CPU-tid, formatet ”[DD-]HH:MM:SS”. (alias cputime).
timens TIDNR Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
times TID ackumulerad CPU-tid i sekunder (alias cputimes).
tname TTY styr-tty (terminal). (alias tt, tty).
tpgid TPGID Förgrundsprocessgruppens ID på tty:n (terminalen) som processen är kopplad till, eller -1 om processen inte är kopplad till någon tty.
trs TRS den residenta text-mängdens storlek, mängden fysiskt minne tilldelat till körbar kod.
tt TT styr-tty (terminal). (alias tname, tty).
tty TT styr-tty (terminal). (alias tname, tt).
ucmd CMD se comm. (alias comm, ucomm).
ucomm KOMMANDO se comm. (alias comm, ucmd).
uid AID se euid. (alias euid).
uname ANVÄNDARE se euser. (alias euser, user).
unit UNIT visar enheten vilken en process hör till, om stöd för systemd har inkluderats.
user ANVÄNDARE se euser. (alias euser, uname).
userns USERNS Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
uss URSS Unika mängdens storlek, det inte utväxlade fysiska minnet, vilket inte delas med en annan uppgift.
utsns UTSNS Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
uunit UUNIT visar användarenheten vilken en process hör till, om stöd för systemd har inkluderats.
vsize VST se vsz. (alias vsz).
vsz VST storleken på processens virtuella minne i KiB (1024-bytenheter). Enhetsinmappningar exkluderas för närvarande, detta kan komma att ändras. (alias vsize).
wbytes WBYTES Antal byte vilka denna process fick att skickas till lagringslagret.
wcbytes WCBYTES Antal inställda skrivbyte.
wchan VKAN namnet på kärnfunktionen i vilken processen sover.
wchars WCHARS Antal byt vilka denna uppgift har fått, eller kommer att få skrivas till disk.
wops WOPS Antal skrivnings-I/O-åtgärder — det vill säga, systemanrop såsom write(2) och pwrite(2).

MILJÖVARIABLER

Följande miljövariabler kan påverka ps:

Åsidosätt standardvisningsbredden.
Åsidosätt standardvisningshöjden.
Sätt till en av posix, old, linux, bsd, sun, digital … (se avsnittet PERSONLIGHET nedan).
Sätt till en av posix, old, linux, bsd, sun, digital … (se avsnittet PERSONLIGHET nedan).
Framtvinga fåråldrad tolkning av kommandoraden.
Datumformat.
Sätt detta till vilket värde so helst för att dölja kärntrådar som normalt visas med flaggan -e. Detta är likvärdigt med att välja --ppid 2 -p 2 --deselect istället. Fungerar även i BSD-läge.
Stödjs inte för närvarande.
Åsidosättande av standardutmatningsformat. Man kan sätta detta till en formatsträng av typen som används till flaggan -o. Värdena DevSysV och DefBSD är särskilt användbara.
Sök inte ursäkter för att ignorera dåliga ”funktioner”.
När satt till ”on”, fungerar som POSIXLY_CORRECT.
Sök inte ursäkter för att ignorera dåliga ”funktioner”.
_XPG
Annulera icke-standardbettendet hos CMD_ENV=irix.

I allmänhet är det en dålig idé att sätta dessa variabler. Enda undantaget är CMD_ENV eller PS_PERSONALITY, vilket kan sättas till Linux för normala system. Utan den inställningen följer ps de oanvändbara och dåliga delarna av standarden Unix98.

PERSONLIGHET

390 som ps på OS/390 Open Edition
aix som ps på AIX
bsd som ps på FreeBSD (helt ostandardiserat)
compaq som ps på Digital Unix
debian som den gamla ps på Debian
digital som ps på Tru64 (före detta Digital Unix, före detta OSF/1)
gnu som den gamla ps på Debian
hp som ps på HP-UX
hpux som ps på HP-UX
irix som ps på Irix
linux ***** rekommenderas *****
old som den ursprungliga ps på Linux (helt ostandardiserat)
os390 som ps på OS/390 Open Edition
posix standard
s390 som ps på OS/390 Open Edition
sco som ps på SCO
sgi som ps på Irix
solaris2 som ps på Solaris 2+ (SunOS 5)
sunos4 som ps på SunOS 4 (Solaris 1) (helt ostandardiserat)
svr4 standard
sysv standard
tru64 som ps på Tru64 (före detta Digital Unix, före detta OSF/1)
unix standard
unix95 standard
unix98 standard

FEL

Fälten bsdstart och start kommer endast visa det förkortade månadsnamnet på engelska. Fältet lstart och stime kommer visa det förkortade månadsnamnet i den konfigurerade lokalen men kan överskrida kolumnbredden på grund av olika längder för förkortade månads- och dagnamn mellan språk.

SE ÄVEN

pgrep(1), pstree(1), top(1), strftime(3), proc(5).

STANDARDER

Denna ps följer:

1
Version 2 av Single Unix Specification
2
Technical Standard Base Specifications, utgåva 6 från Open Group
3
IEEE Std 1003.1, utgåva 2004
4
X/Open System Interfaces Extension [UP XSI]
5
ISO/IEC 9945:2003

UPPHOVSMAN

ps skrevs ursprungligen av Branko Lankester Michael K. Johnson skrev om det signifikant till att använda proc-filsystemet och ändrade en del saker på vägen. Michael Shields lade till funktionen pid-lista. Charles Blake lade till flernivåsortering, bibliotek i dirent-stil, databasen med avbildningar från namn till nummer, den ungefärliga binära sökningen direkt i System.map och gjorde många kod- och dokumentationsstädningar. David Mossberger-Tang skrev det generiska stödet av BFD för psupdate. Albert Cahalan skrev om ps med fullständigt stöd för Unix98 och BSD, tillsammans med några fula hack för föråldrad och främmande syntax.

Skicka felrapporter till procps@freelists.org. Ingen prenumeration krävs eller föreslås. Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2023-08-19 procps-ng