Scroll to navigation

PS(1) Användarkommandon PS(1)

NAMN

ps - report a snapshot of the current processes.

SYNOPSIS

ps [options]

BESKRIVNING

ps visar information om ett urval av de aktiva processerna. Om du vill ha en upprepad uppdatering av urvalet och den visade informationen, använd top istället.

Denna version av ps accepterar flera olika sorters flaggor:

1
UNIX-flaggor, som kan grupperas och måste föregås av ett bindestreck.
2
BSD-flaggor, som kan grupperas och inte får föregås av ett bindestreck.
3
GNU långa flaggor, vilka föregås av två bindestreck.

Flaggor av olika typer får blandas fritt, men konflikter kan förekomma. Det finns några synonyma flaggor, vars funktionalitet är identisk, på grund av de många standarder och ps-implementationer som denna ps är kompatibel med.

Observera att ps -aux är skilt från ps aux. POSIX- och UNIX-standarderna kräver att ps -aux skriver ut alla processer som ägs av en användare med namnet x, såväl som att den skriver ut alla processer som skulle ha valts med flaggan -a. Om användaren med namnet x inte finns kan denna ps tolka kommandot som ps aux istället och skriva en varning. Detta beteende är avsett att hjälpa till i övergången från gamla skript och vanor. Det är bräckligt, kan komma och ändras, och alltså inget man bör lita på.

Som standard väljer ps alla processer med samma effektiva användar-ID (euid=EUID) som den aktiva användaren och associerade med samma terminal som anroparen. Den visar process-ID (pid=PID), terminalen som är associerad med processen (tname=TTY), den ackumulerade CPU-tiden i formatet [DD-]hh:mm:ss (time=TIME) och det körbara namnet (ucmd=CMD). Utdata är osorterat som standard.

Användningen av flaggor i BSD-stil kommer lägga till porcesstatus (stat=STAT) till standardutmatningen och visa kommandoargumenten (args=KOMMANDO) istället för den körbaras namn. Man kan åsidsätta detta med miljövariabeln PS_FORMAT. Användningen av flaggor i BSD-stil kommer även ändra processvalet till att inkludera processer på andra terminaler (TTY:er) som ägs av dig; alternativt kan detta beskrivas som att ställa in valet till att vara mängden av alla processer filtrerad till att utesluta processer som ägs av andr användare eller inte av en termina. Dessa effekter betraktas inte när flaggor beskrivs som att vara ”identiska” nedan, så -M kommer anses identiskt med Z och så vidare.

Förutom som det beskrivs nedan är processvalsflaggor additativa. Standardurvalet kastas och sedan lägs de valda processerna till till mängden processer som skall visas. En process kommer alltså visas om den uppfyller något av de angivna urvalskriterierna.

EXEMPEL

ps -e
ps -ef
ps -eF
ps -ely
ps ax
ps axu
ps -ejH
ps axjf
ps -eLf
ps axms
ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label
ps axZ
ps -eM
ps -U root -u root u
ps -eo pid,tid,class,rtprio,ni,pri,psr,pcpu,stat,wchan:14,comm
ps axo stat,euid,ruid,tty,tpgid,sess,pgrp,ppid,pid,pcpu,comm
ps -Ao pid,tt,user,fname,tmout,f,wchan
ps -C syslogd -o pid=
ps -q 42 -o comm=

ENKLA VAL AV PROCESS

Lyft begränsningen ”endast dig själv” med BSD-stil, vilken läggs på mängden av alla processer när några flaggor i BSD-stil (utan ”-”) används eller när personlighetsinställningen för ps är BSD-lik. Mängden processer som väljs på detta sätt är utöver mängden processer som väljs på andra sätt. Ett annat sätt att beskriva detta är att denna flagga får ps att lista alla processer med en terminal (tty) eller att lista alla processer när de används tillsammans med flaggan x.
Select all processes. Identical to -e.
Välj alla processer utom både sessionsledare (se getsid(2)) och processer som inte är associerade med någon terminal.
Select all processes except session leaders.
Välj alla processer utom de som möter de angivna villkoren (negerar valet). Identiskt med -N.
Select all processes. Identical to -A.
Verkligen alla, även sessionsledare. Denna flagga är föråldrar och kan försvinna i en framtida utgåva. Den impliceras normalt av flaggan a och är endast användbar på operativsystem i personligheten sunos4.
-N
Välj alla processer utom de som möter de angivna villkoren (negerar valet). Identiskt med --deselect.
T
Välj alla processer associerade med denna terminal. Identiskt med flaggan t utan något argument.
Begränsa urvalet till endast körande processer.
Lyft begränsningen ”måste ha en ttty” med BSD-stil, vilken läggs på mängden av alla processer när några flaggor i BSD-stil (utan ”-”) används eller när personlighetsinställningen för ps är BSD-lik. Mängden processer som väljs på detta sätt är utöver mängden processer som väljs på andra sätt. Ett annat sätt att beskriva detta är att denna flagga får ps att lista alla processer som ägs av dig (samma EAID som ps) eller att lista alla processer när de används tillsammans med flaggan a.

VAL AV PROCESS MED LISTA

Dessa flaggor tar ett ensamt argument på formen av en mellanslagsseparerad eller kommaseparerad lista. De kan användas flera gånger. Till exempel: ps -p "1 2" -p 3,4

-123
Identiskt med --pid 123.
123
Identiskt med --pid 123.
Välj via kommandonamn. Detta väljer processerna vars körbara namn är givet i kmdlista. OBS: kommandonamnet är inte samma som kommandoraden. Tidigare verisoner av procps och kärnan högg av detta kommandonamn till 15 tecken. Denna begränsning är inte längre kvar i båda. Om du var beroende av att matcha endast 15 tecken kanske du inte längre får en matchning.
Välj via verkligt grupp-ID (VGID) eller -namn. Detta väljer processer vars verkliga gruppnamn eller -ID finns i listan grplista. Det verkliga grupp-ID:t identifierar gruppen för användare som skapade processen, se getgid(2).
Välj via sessions- ELLER effektivt gruppnamn. Val via session anges av många standarder, men val enligt effektiv grupp är det logiska beteendet som flera andra operativsystem använder. Denna ps kommer välja via session när listan är helt numerisk (som sessioner är). Grupp-ID-nummer kommer fungera endast när några gruppnamn också anges. Se flaggorna -s och --group.
Välj via verkligt grupp-ID (VGID) eller namn. Identistk med -G.
Välj via effektivt grupp-ID (EGID) eller namn. Detta väljer processer vars effektiva gruppnamn eller -ID fins i grplista. Det effektiva grupp-ID:t beskriver gruppen var vars filåtkomsträttigheter används av processen (se getegid(2)). Flaggan -g är ofta ett alternativ till --group.
Väljer via process-ID. Identiskt med -p och --pid.
Välj via PID. Detta väljer processer vars process-ID-nummer förekommer i pidlista. Identiskt med p och --pid.
Välj via process-ID. Identiskt med -p och p.
Välj via föräldraprocess-ID. Detta väljer processerna med en förälderprocess-ID i pidlista. Det vill säga, den väljer processer som är barn av dessa uppräknade i pidlista.
Välj via process-ID (snabbläge). Identiskt med -q och --quick-pid.
Välj via PID (snabbläge). Detta väljer processerna vars process-ID-tal förekommer i pidlista. Med denna flagga läser ps den nödvändiga informationen endast pid:erna som listas i pidlist och tillämpar inte ytterligare filtreringsregler. Ordningen av pid:ar är osorterad och bevarad. Inga ytterligare urvalsflaggor, sorterings- eller skogstypslistningar tillåts i detta läge. Identiskt med q och --quick-pid.
Välj via process-ID (snabbläge). Identiskt med -q och q.
-s sesslista
Välj via sessions-ID. Detta väljer processerna med en sessions-ID angiven i sesslista.
Välj via sessions-ID. Identiskt med -s.
t ttylista
Välj via tty. Nästan identiskt med -t och --tty, men kan även användas med en tom ttylista för att indikera att terminalen associerad med ps. Att använda flagga T anses renare än att använda t med en tom ttylista.
-t ttylista
Välj via tty. Detta väljer processerna associerade med terminalerna angivna i ttylista. Terminaler (tty:er, eller skärmar för textutmatning) kan ages på i flera format: /dev/ttyS1, ttyS1, S1. Ett enkelt ”-” kan användas för att välja processer som ine är kopplade till någon terminal.
Välj via terminal. Identiskt med -t och t.
Välj via effektiv användar-ID (EAID) eller -namn. Detta väljer processerna vars effektiva användarnamn eller -ID finns i användarlista. Det effektiva användar-ID:t beskriver användaren var vars filåtkomsträttigheter används av processen (se geteuid(2)). Identiskt med -u och --user.
Välj via verkligt användar-ID (VAID) eller -namn. Detta väljer processerna vars verkliga användarnamn eller -ID finns i listan användarlista. Det verkliga användar-ID:t identifierar användaren som skapade processen, se getuid(2).
Välj via effektivt användar-ID (EAID) eller -namn. Detta väljer processerna vars effektiva användramn eller -ID finns i användarlista.


Det effektiva användar-ID:t beskriver användaren var vars filåtkomsträttigheter används av processen (se geteuid(2)). Identiskt med U och --user.

Välj via verkligt användar-ID (VAID) eller -namn. Identiskt med -U.
Välj via effektivt användar-ID (EAID) eller -namn. Identiskt med -u och U.

STYRNING AV UTMATNINGSFORMAT

Dessa flaggor används för att välja informationen som visas av ps. Utmatningen kan skilja beroende på personlighet.

Visa annan schemaläggarinformation för flaggan -l.
Display security context format (for SELinux).
Gör en helformatslistning. Denna flagga kan kombineras med många andra flaggor i UNIX-stil för att lägga till ytterligare kolumner. Det gör också att kommandoargumenten skrivs ut. När det används med -L kommer kolumnerna NLWP (antal trådar) och LWP (tråd-ID) läggas till. Se flaggan c, formatnyckelordet args och formatnyckelordet comm.
Extra fullt format. Se flaggan -f som -F implicerar.
användardefinierat format. Identiskt med -o och o.
BSD jobbstyrningsformat.
Jobbformat.
l
Display BSD long format.
-l
Långt format. Flaggan -y är ofta användbar med denna.
Lägg till en kolumn med säkerhetsdata. Identiskt med Z (för SELinux).
är förladdad o (överlagrad). BSD-flaggan O kan fungera som -O (användardefinierat utdataformat med några vanliga fält fördefinierade) eller kan användas för att ange sorteringsordning. Heuristiker används för att avgöra beteendet för denna flagga. För att säkerställa att det önskade beteendet erhålls (sortering eller formatering), ange flaggan på något annat sätt (t.ex. med -O eller --sort). När använd som en formateringsflagga är den identisk med -O med BSD-personligheten.
Som -o men förladdad med några standardkolumner. Identiskt med -o pid,format,state,tname,time,command eller -o pid,format,tname,time,cmd, se -o nedan.
Ange användardefinierat format. Identiskt med -o och --format.
Användardefinierat format. format är ett enda argument i form av en blankseparerad eller kommaseparerad lista, vilket ger ett sett att ange individuella utdatakolumner. De kända nyckelorden beskrivs i avsnittet STANDARDFORMATSPECIFICERARE nedan. Namn på huvuden kan ändras (ps -o pid,ruser=VerkligAnvändare -o comm=Kommando) som önskas. Om alla kolumnhuvuden är tomma (ps -o pid= -o comm=) kommer huvudraden inte att skrivas ut. Kolumnbredder kommer öka efter behov för breda huvuden; detta kan användas för att bredda kolumner såsom WCHAN (ps -o pid,wchan=BRED-WCHAN-KOLUMN -o comm). Explicit breddstyrning (ps opid,wchan:42,cmd) finns också.. Beteendet hos ps -o pid=X,comm=Y varierar med personligheten; utmatningen kan vara en kolumn med namnen ”X,comm=Y” eller två kolumner med namen ”X” och ”Y”. Använd flera -o-flaggor vid tveksamhet. Använd miljövariabeln PS_FORMAT för att ange en standard som önskas; DefSysV och DefBSD är makron som kan användas för att som välja UNIX- eller BSD-standardkolumner.
Lägg till en kolumn som visar psr.
s
Display signal format.
Display user-oriented format.
Display virtual memory format.
X
Registerformat.
Visa inte flaggor; visa rss istället för addr. Denna flagga kan endast användas med -l.
Z
Lägg till en kolumn med säkerhetsdata. Identiskt med -M (för SELinux).

UTMATNINGSMODIFIERARE

Visa det sanna kommandonamnet. Detta härleds från namnet på den körbara filen, istället från argv-värdet. Kommandoargument och eventuella ändringar av dem visas alltså inte. Denna flagga gör i praktiken om formatnyckelordet args till formatnyckelordet comm; den är användbar med formatflagga -f och med de olika formatflaggorna i BSD-stil, vilka alla normalt visar kommandoargumenten. Se flagga -f, formatnyckelordet args och formatnyckelordet comm.
Ange skärmbredd.
Ange skärmbredd.
Inkludera några data om döda processer (som en summa med föräldern).
Show the environment after the command.
Processhierarki med ASCII-konst (skog).
Processträd i ASCII-konst.
Inget huvud. (eller, ett huvud per skärm i BSD-personligheten). Flaggan h är problematisk. Standard BSD-ps använder denna flagga för att skriva ett huvud på varje seida av utmatning, men äldre Linux-ps använder denna flagga för att fullständigt avaktivera huvuden. Denna version av ps följer Linux användning att inte skriva huvudet såvida inte BSD-personligheten har valts, i vilket fall den skriver ett huvud på varje sida av utmatning. Oavsett av den aktuella personlighete kan du använda de långa flaggorna --headers och --no-headers för att aktivera utskrift av huvuden på varje sida respektive att avaktivera huvuden fullständigt.
Vissa processhierarki (skog).
Repetera huvudrader, en gång per sida med utmatning.
Ange sorteringsordning. Sorteringssyntaxen är [+|-]nyckel[,[+|-]nyckel[,…]]. Välj en flerbokstavsnyckel från avsnittet STANDARDFORMATSPECIFICERARE. ”+”:et är frivilligt eftersom standardriktningen är ökande numerisk eller lexikografisk ordning. Identiskt med --sort.
Exempel:
ps jaxkuid,-ppid,+pid
ps axk comm o comm,args
ps kstart_time -ef
Ange skärmhöjd.
Numerisk utmatning för WCHAN och USER (inklusive alla typer av UID och GID).
Skriv inte ut något huvud alls. --no-heading är ett alias för denna flagga.
Sorteringsordning (överlagrad). BSD-flaggan O kan fungera som -O (användardefinierat utmatningsformat med några vanliga fält fördefinierade) eller kan användas för att ange sorteringsordningen. Heuristiker används för att bestämma beteenendet hos denna flagga. För att vara säker på att det önskade beteendet erhålls (sortering eller formatering), ange flaggan på något annat sätt (t.ex. med -O eller --sort).
För sortering är syntaxen för det föråldrade syntaxen O från BSD O[+|-]n1[,[+|-]n2[,…]], Det ordnar processlistan enligt den sortering i flera nivåer som specifiseras av sekvensen av enbokstavs korta nycklar n1, n2, … som beskrivs i avsnittet FÖRÅLDRADE SORTERINGSNYCKLAR nedan. ”+”:et är för närvarande frivilligt, det upprepar bara standarrikningen för en nyckel, men kan hjälpa till att särskilja en O-sortering från ett O-format. ”-”:et vänder riktingen endast för den nyckel det föregår.
Ange skärmhöjd.
S
Summera en del information, såsom CPU-användning, från döda barnprocesser till deras förälder. Detta är användbart för att undersöka ett system där en föräldraprocess upprepat grenar av kortlivade barn för att göra arbetet.
Ange sorteringsordning. Sorteringssyntaxen är [+|-]nyckel[,[+|-]nyckel[,…]]. Välj en flerbokstavsnyckel från avsnittet STANDARDFORMATSPECIFICERARE. ”+”:et är frivilligt eftersom standardordningen är ökande numeriks eller lexikografisk ordning. Identiskt med k. Till exempel: ps jax --sort=uid,-ppid,+pid
Bred utmatning. Använd denna flagga två gånger för obegränsad bredd.
Bred utmatning. Använd denna flagga två gånger för obegränsad bredd.
Ange skärmbredd.

TRÅDVISNING

Visa trådar som om de vore processer.
-L
Visa trådar, möjligen med LWP- och NLWP-kolumner.
Visa trådar efter processer.
Visa trådar efter processer.
-T
Visa trådar, möjligen med en SPID-kolumn.

ANNAN INFORMATION

Skriv ut ett hjälpmeddelande. Argumentet avsnitt kan var ett av enkel, lista, utdata, trådar, diverse eller allt. Argumentet kan förkortas till en av de understrukna tecknen som i: e|l|u|t|d|a.
Skriv ut felsökningsinformation.
L
Lista alla formatspeicicerare.
Skriv ut procps-ng-versionen.
Skriv ut procps-ng-versionen.
Skriv ut procps-ng-versionen.

OBSERVERA

Denna ps fungerar genom att läsa de virtuella filerna i /proc. Denna ps beöver inte vara setuid kmem eller ha några privilegier för att köra. Ge inte denna ps några särskilda rättigheter.

CPU-användning uttrycks för närvarande som en procentandel av tiden som tillbringats körande under hela livstiden för en process. Detta är inte idealiskt och det följer inte standarderna som ps i övrigt följer. Det är osannolikt att summan av CPU-användningen blir precis 100 %.

Fälten SIZE och RSS räknar inte med några delar av en process inklusive sidtabeller, kärnstack, posten thread_info och posten task_struct. Detta är vanligen åtminstone 20 KiB minne som alltid är resident. SIZE är den virtuella storleken på processen (kod+data+stack).

Processer makerade <defunkt> är döda processer (så kallade ”zombier”) som finns kvar för att deras förälder inte har förstört dem ordentligt. Dessa processer kommer att förstöras av init(8) om föräldraprocessen avslutar.

Om längden på användarnamnet är större än längden på visningskolumnen huggs användarnamnet av. Se formateringsflaggorna -o och -O för att anpassa längden.

Kommandoflaggor såsom ps -aux rekommenderas inte eftersom det är en sammanblandning av två olika standarder. Enligt standarderna POSIX och UNIX begär ovanståend kommando att visa alla processer med en TTY (i allmänhet kommandona användare kör) plus alla processer som ägs av en användare med namnet x. Om den användaren inte finns kommer ps anta att du egentligen menade ps aux.

PROCESSFLAGGOR

Summan av dessa flaggor visas i kolumnen ”F”, som ges av utmatningsspecificeraren flags:

1
grenad men gjorde inte exec
4
använde superanvändarprivileger

PROCESSTATUSKODER

Här är de olika värdena som utmatningsspecificerarna s, stat och state (rubrikerna ”STAT” eller ”S”) kommer visa för att beskriva tillståndet hos en process:

oavbrytbar sömn (vanligen IO)
Inaktiv kärntråd
körande eller körbar (på körkön)
avbrytbar sömn (väntar på att en händelse skall avsluta)
stoppad av jobbstyrningssignal
stoppad av en felsökare under spårning
sidväxling (inte giltig sedan kärnan 2.6.xx)
död (skall aldrig synas)
upphörd process (”zombie”), avslutad men inte skördad av sin förälder

För BSD-format och när nyckelordet stat används kan ytterligare bokstäver visas:

<
hög prioritet (inte trevlig mot andra användare)
låg prioritet (trevlig mot andra användare)
har sidor låsta i minnet (för realtid och anpassat IO)
är en sessionsledare
är multitrådad (använder CLONE_THREAD, som NPTL pthreads gör)
+
är i förgrundsprocessgruppen

FÖRÅLDRADE SORTERINGSNYCKLAR

Dessa nycklar används av BSD-flaggan O (när den används för sortering). GNU-flaggan --sort använder inte dessa nycklar, utan specificerarna som beskrivs i avsnittet STANDARDFORMATSPECIFICERARE. Observera att värdena som används i sorteringen är de interna värden som ps använder och inte de ”kokta” värden som används i några av utmatningsformatsfälten (t.ex. kommer sortering på tty sortera efter enhetsnummer, inte enligt terminalnamnet som visas). Skicka utdata från ps i rör till kommandot sort(1) om du vill sortera de kokta värdena.

NYCKEL LÅNG DESCRIPTION
c cmd enkelt namn på den körbara
C pcpu cpu-användning
f flags flaggor som i det långa formatets F-fält
g pgrp processgrupp-ID
G tpgid styrande tty-processgrupps-ID
j cutime kumulativ användartid
J cstime kumulativ systemtid
k utime användartid
m min_flt antal mindre sidfel
M maj_flt antal större sidfel
n cmin_flt kumulativt mindre sidfel
N cmaj_flt kumulativt större sidfel
o session sessions-ID
p pid process ID
P ppid föräldraprocess-ID
r rss residenta mängdens storlek
R resident residenta sidor
s size minnesstorlek i kilobyte
S share mängden delade sidor
t tty enhetsnumret på den styrande tty:n
T start_time tidpunkten processen startades
U uid användarens ID-nummer
u user användarnamn
v vsize total VM-storlek i KiB
y priority kärnskemaläggningsprioritet

AIX-FORMATBESKRIVARE

Denna ps stödjer AIX formatbeskrivare, vilka fungerar ungefär som formateringskoderna till printf(1) och printf(3). Till exempel kan den normala standardutmatningen skapas med detta: ps -eo "%p %y %x %c". De VANLIGA koderna beskrivs i nästa stycke.

KOD VANLIG RUBRIK
%C pcpu %CPU
%G group GRUPP
%P ppid FPID
%U user ANVÄNDARE
%a args KOMMANDO
%c comm KOMMANDO
%g rgroup VGRUPP
%n nice NI
%p pid PID
%r pgid PGID
%t etime FÖRFLUTEN
%u ruser VANV
%x time TIME
%y tty TTY
%z vsz VST

STANDARDFORMATSPECIFICERARE

Här är de olika nyckelorden som kan användas för att styra utmatningsformatet (t.ex. med flaggan -o) eller för att sortera de valda processerna med GNU-stilsflaggan --sort.

Till exempel: ps -eo pid,user,args --sort user

Denna version av ps försöker känna igen de flesta nyckelord som används in andra implementationer av ps.

Följande användardefinierade formatspecificerare kan innehålla blanktecken: args, cmd, comm, command, fname, ucmd, ucomm, lstart, bsdstart, start.

Några nyckelord är kanske inte tillgängliga för sortering.

KOD RUBRIK BESKRIVNING
%cpu %CPU cpu-användning av processerna i formatet ”##.#”. För närvarande är det CPU-tiden som används dividerad med tiden som processen har kört (förhållandet cputid/verklig tid), uttryckt som en procentsats. Det kommer inte summeras till 100 % utom om du har tur. (alias pcpu).
%mem %MIN förhållandet mellan storleken på processens residenta mängd och det fysiska minnet på maskinen, uttryckt som en procentsats. (alias pmem).
ag_id AGID Autogruppidentifieraren som är associerad med en process som arbetar tillsammans med CFS-schemaläggaren för att förbättra interaktiv skrivbordsprestanda.
ag_nice AGNI Autogruppens nice-värde vilket påverkar schemaläggningen för alla processer e den gruppen.
args KOMMANDO kommandot med alla dess flaggor som en sträng. Ändringar av argumenten kan visas. Utdatan i denna kolumn kan innehålla blanktecken. En process markerad <defunct> är delvis död, och väntar på att helt destrueras av sin förälder. Ibland är processargumenten inte tillgängliga; när detta händer kommer ps istället skriva det körbara namnet i hakparenteser. (alias cmd, command). Se även formatnyckelordet comm flaggan -f och flaggan c. När den anges sist kommer denna kolumn sträcka sig till kanten av displayen. Om ps inte kan avgöra displaybredden, som när utdata är omdirigerad (pipe) till en fil eller ett annat kommando, är utdatabredden odefinierad (den kan vara 80, obegränsad, bestämd av variabeln TERM, och så vidare). Miljövariabeln COLUMNS eller flaggan --cols kan användas för att exakt bestämma bredden i detta fall. Flaggan w eller -w kan också användas för att justera bredden.
blocked BLOCKED mask av blockerade signaler, se signal(7). Enligt bredden på fältet visas en 32- eller 64-bitars mask i hexadecimalt format. (alias sig_block, sigmask).
bsdstart START tiden kommandot startade. Om processen startades för mindre än 24 timmar sedan, är utmatningsformatet ” HH:MM”, annars är den ” Mmm:SS” (där Mmm är de tre bokstäverna i månaden). Se även lstart, start, start_time och stime.
bsdtime TIME accumulerad cpu-tid, användare + system. Visningsformatet är vanligen ”MMM:SS”, men kan justeras åt höger om processen har använt mer än 999 minuter cpu-tid.
c C processoranvändning. För närvarande är detta heltalsvärdet av procent användning över processens livslängd. (se %cpu).
caught CAUGHT mask av fångade signaler, se signal(7). Enligt bredden på fältet visas en 32- eller 64-bitars mask i hexadecimalt format. (alias sig_catch, sigcatch).
cgnamn CGNAME visar namnet på kontrollgrupper vilka denna process hör till.
cgroup KGRUPPR visar kontrollgruppe vilka denna process hör till.
cgroupns CGROUPNS Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
class CLS processens schemaläggningsklass. (alias policy, cls). Fältets möjliga värden är: "" 2 - inte rapporterad TS SCHED_OTHER FF SCHED_FIFO RR SCHED_RR B SCHED_BATCH ISO SCHED_ISO IDL SCHED_IDLE DLN SCHED_DEADLINE ? okänt värde
cls CLS processens schemaläggningsklass. (alias policy, cls). Fältets möjliga värden är: "" 2 - inte rapporterad TS SCHED_OTHER FF SCHED_FIFO RR SCHED_RR B SCHED_BATCH ISO SCHED_ISO IDL SCHED_IDLE DLN SCHED_DEADLINE ? okänt värde
cmd CMD se args. (alias args, command).
comm KOMMANDO kommandonamn (endast det körbara namnet). Ändringar av kommandonamnet kommer inte visas. En process markerad <defunct> är delvis död, och väntar på att helt destrueras av sin förälder. Utdata i denna kolumn kan innehålla blanktecken. (alias ucmd, ucomm). Se även formatnyckelordet args, flaggan -f och flaggan c. När den anges sist kommer denna kolumn sträcka sig till kanten av displayen. Om ps inte kan avgöra displaybredden, som när utdata är omdirigerad (pipe) till en fil eller ett annat kommando, är utdatabredden odefinierad (den kan vara 80, obegränsad, bestämd av variabeln TERM, och så vidare). Miljövariabeln COLUMNS eller flaggan --cols kan användas för att exakt bestämma bredden i detta fall. Flaggan w eller  -w kan också användas för att justera bredden.
command KOMMANDO Se args. (alias args, command).
cp CP promille (tiondels procent) CPU-användning. (se %cpu).
cputime TIME ackumulerad CPU-tid, formatet ”[DD-]hh:mm:ss”. (alias time).
cputimes TIME ackumulerad CPU-tid i sekunder (alias times).
cuc %CUB En process CPU-användning, inklusive döda barn, i ett utökat format ”##.###”. (se även %cpu, c, cp, cuu, pcpu).
cuu %CUA En process CPU-användning i ett utökat format ”##.###”. (se även %cpu, c, cp, cuc, pcpu).
drs DRS storleken på den residenta mängden data, mängden fysiskt minne ägnat åt annat än körbar kod.
egid EGID effektivt grupp-ID-nummer på processen som ett decimalt heltal. (alias gid).
egroup EGROUP effektivt grupp-ID på processen. Detta kommer vara det textuella grupp-ID:t om det kan hämtas och fältbredden tillåter, eller en decimal representation i annat fall. (alias group).
eip EIP instruktionspekaren. Från kärna 4.9.xx kommer det att vara nollställt utom om en uppgift avslutar eller dumpar minnet.
esp ESP stackpekaren. Från kärna 4.9.xx kommer det att vara nollställt utom om en uppgift avslutar eller dumpar minnet.
etime FÖRFLUTEN förlupen tid sedan processen startades, i formatet [[DD-]hh:]mm:ss.
etimes FÖRFLUTEN förlupen tid sedan processen startades, i sekunder.
euid EUID effektivt användar-ID (alias uid).
euser EUSER effective user name. This will be the textual user ID, if it can be obtained and the field width permits, or a decimal representation otherwise. The n option can be used to force the decimal representation. (alias uname, user).
exe EXE sökvägen till den körbara. Användbart om sökvägen inte kan skrivas ut via formatflaggorna cmd, comm eller args.
f F flags associated with the process, see the PROCESS FLAGS section. (alias flag, flags).
fgid FGID filsystemsåtkomstgrupp-ID. (alias fsgid).
fgroup FGROUP filsystemets åtkomstgrupp-ID. Detta kommer vara det textuella grupp-ID:t om det kan hämtas och fältbredden tillåter, eller en decimal representation i annat fall. (alias fsgroup).
flag F see f. (alias f, flags).
flags F see f. (alias f, flag).
fname KOMMANDO de första 8 byten av basnamnet på processens körbara fil. Utmatningen i denna kolumn kan innehålla blanktecken.
fuid FUID filsystemsåtkomstanvändar-ID. (alias fsuid).
fuser FUSER filsystemsåtkomstanvändar-ID. Detta kommer vara det textuella användar-ID:t, om det kan hämtas och fältbredden tillåter, eller en decimal representation i annat fall.
gid GID se egid. (alias egid).
group GRUPP se egroup. (alias egroup).
ignored IGNORED mask of the ignored signals, see signal(7). According to the width of the field, a 32 or 64 bits mask in hexadecimal format is displayed. (alias sig_ignore, sigignore).
ipcns IPCNS Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
label LABEL säkerhetsetikett, vanligen använt för SELinux-kontextdata. Detta är till för tvingande åtkomstkontroll (”MAC”) som finns i högsäkerhetssystem.
lstart STARTED time the command started. See also bsdstart, start, start_time, and stime.
lsession SESSION visar identiferaren av inloggningssessionen för en process, om stöd för systemd har inkluderats.
luid LUID visar login-ID associerat med en process.
lwp LWP light weight process (thread) ID of the dispatchable entity (alias spid, tid). See tid for additional information.
lxc LXC Namnet på lxc-behållaren i vilken en process kör. Om en process inte kör i en behållare kommer ett streck (”-”) visas.
machine MACHINE visar maskinnamnet för processer som tillhör en VM eller behållare, om stöd för systemd har inkluderats.
maj_flt MAJFLT Antalet större sidfel som har inträffat för denna process.
min_flt MINFLT Antalet mindre sidfel som har inträffat för denna process.
mntns MNTNS Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
netns NETNS Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
ni NI nice value. This ranges from 19 (nicest) to -20 (not nice to others), see nice(1). (alias nice).
nice NI se ni. (alias ni).
nlwp NLWP antal lwps (trådar) i processen. (alias thcount).
numa NUMA Noden associerad med den senast använda processorn. Ett -1 betyder att NUMA-information inte är tillgänglig.
nwchan VKAN address of the kernel function where the process is sleeping (use wchan if you want the kernel function name).
oom OOM Out of Memory Score. The value, ranging from 0 to +1000, used to select task(s) to kill when memory is exhausted.
oomadj OOMADJ Out of Memory Adjustment Factor. The value is added to the current out of memory score which is then used to determine which task to kill when memory is exhausted.
ouid OWNER visar Unix-användaridentifieraren för ägaren av processens sessionen, om stöd för systemd har inkluderats.
pcpu %CPU se %cpu. (alias %cpu).
pending PENDING mask of the pending signals. See signal(7). Signals pending on the process are distinct from signals pending on individual threads. Use the m option or the -m option to see both. According to the width of the field, a 32 or 64 bits mask in hexadecimal format is displayed. (alias sig).
pgid PGID processgrupps-ID eller, likvärdigt, process-ID:t på processgruppledaren. (alias pgrp).
pgrp PGRP se pgid. (alias pgid).
pid PID ett nummer representerade process-ID:t (alias tgid).
pidns PIDNS Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
pmem %MIN se %mem. (alias %mem).
policy POL scheduling class of the process. (alias class, cls). Possible values are: "" 2 - inte rapporterad TS SCHED_OTHER FF SCHED_FIFO RR SCHED_RR B SCHED_BATCH ISO SCHED_ISO IDL SCHED_IDLE DLN SCHED_DEADLINE ? okänt värde
ppid FPID föräldraprocess-ID.
pri PRI priority of the process. Higher number means higher priority.
psr PSR processor that process last executed on.
pss PSS Proportional share size, the non-swapped physical memory, with shared memory proportionally accounted to all tasks mapping it.
rbytes RBYTES Number of bytes which this process really did cause to be fetched from the storage layer.
rchars RCHARS Number of bytes which this task has caused to be read from storage.
rgid VGID verkligt grupp-ID.
rgroup VGRUPP verkligt gruppnamn. Detta kommer vara det textuella grupp-ID:t, om det kan hämtas och fältbredden tillåter, eller en decimal representation i annat fall.
rops ROPS Number of read I/O operations�that is, system calls such as read(2) and pread(2).
rss RSS resident set size, the non-swapped physical memory that a task has used (in kiloBytes). (alias rssize, rsz).
rssize RSS see rss. (alias rss, rsz).
rsz RSZ see rss. (alias rss, rssize).
rtprio RTPRIO realtidsprioritet.
ruid VAID verkligt användar-ID.
ruser VANV verkligt användar-ID. Detta kommer vara det textuella användar-ID:t, om det kan hämtas och fältbredden tillåter, eller en decimal representation i annat fall.
s S minimal tillståndsvisning (en bokstav). Se avsnittet PROCESSTATUSKODER för de olika värdena. Se även stat om du vill ha ytterligare information visad. (alias state).
sched SCH schemaläggninspolicy för processen. Policyerna SCHED_OTHER (SCHED_NORMAL), SCHED_FIFO, SCHED_RR, SCHED_BATCH, SCHED_ISO, SCHED_IDLE och SCHED_DEADLINE visas som 0, 1, 2, 3, 4, 5 respektive 6.
seat SEAT visar identifieraren associerad med alla hårdvaruenheter tilldelade till en specifik arebetsplats, om stöd för systemd har inkluderats.
sess SESS session ID or, equivalently, the process ID of the session leader. (alias session, sid).
sgi_p P processor som processen för närvarande kör på. Visar ”*” om processen inte kör eller är körbar just nu.
sgid SGID sparat grupp-ID. (alias svgid).
sgroup SGROUP sparat gruppnamn. Detta kommer vara det textuella grupp-ID:t, om det kan hämtas och fältbredden tillåter, eller en decimal representation i annat fall.
sid SID see sess. (alias sess, session).
sig PENDING see pending. (alias pending, sig_pend).
sigcatch CAUGHT see caught. (alias caught, sig_catch).
sigignore IGNORED see ignored. (alias ignored, sig_ignore).
sigmask BLOCKED see blocked. (alias blocked, sig_block).
size SIZE ungefärlig mängd växlingsutrymme som skulle krävas om processen skulle smutsa ner alla skrivbara sidor och sedan växlas ut. Denna beräkning är väldigt grov!
slice SLICE visar skivenheten vilken en process hör till, om stöd för systemd har inkluderats.
spid SPID see lwp. (alias lwp, tid).
stackp STACKP adressen till botten (början) av processens stack.
start STARTED time the command started. If the process was started less than 24 hours ago, the output format is "HH:MM:SS", else it is "  Mmm dd" (where Mmm is a three-letter month name). See also lstart, bsdstart, start_time, and stime.
start_time START starting time or date of the process. Only the year will be displayed if the process was not started the same year ps was invoked, or "MmmDD" if it was not started the same day, or "HH:MM" otherwise. See also bsdstart, start, lstart, and stime.
stat STAT flerteckens processtillstånd. Se avsnittet PROCESSTATUSKODER för de olika värdenas betydelse. Se även s och  state om du bara vill visa den första bokstaven.
state S see s. (alias s).
stime STIME se start_time. (alias start_time).
suid SAID sparat användar-ID. (alias svuid).
supgid SUPGID grupp-id:n av kompletterande grupper, om det finns några. Se getgroups(2).
supgrp SUPGRP gruppnamn på kompletterande grupper, om det finns några. Se getgroups(2).
suser SANV sparat användarnamn. Detta kommer vara det textuella användar-ID:t, om det kan hämtas och fältbredden tillåter, eller en decimal representation i annat fall.
svgid SVGID se sgid. (alias sgid).
svuid SVUID se suid. (alias suid).
sz SZ storlek i fysiska sidor på processens kärnavbild. Detta inkluderar text-, data- och stackutrymme. Enhetsinmappningar exkluderas för närvarande, detta kan komma att ändras. Se vsz och rss.
tgid TGID ett tal som representerar trådgruppen som uppgiften tillhör (alias pid). Det är process-ID:t på trådgruppledaren.
thcount THCNT se nlwp. (alias nlwp). antal kärntrådar som processen äger.
tid TID the unique number representing a dispatchable entity (alias lwp, spid). This value may also appear as: a process ID (pid); a process group ID (pgrp); a session ID for the session leader (sid); a thread group ID for the thread group leader (tgid); and a tty process group ID for the process group leader (tpgid).
time TIME ackumulerad CPU-tid, formatet ”[DD-]HH:MM:SS”. (alias cputime).
timens TIMENS Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
times TIME ackumulerad CPU-tid i sekunder (alias cputimes).
tname TTY controlling tty (terminal). (alias tt, tty).
tpgid TPGID Förgrundsprocessgruppens ID på tty:n (terminalen) som processen är kopplad till, eller -1 om processen inte är kopplad till någon tty.
trs TRS text resident set size, the amount of physical memory devoted to executable code.
tt TT controlling tty (terminal). (alias tname, tty).
tty TT controlling tty (terminal). (alias tname, tt).
ucmd CMD see comm. (alias comm, ucomm).
ucomm KOMMANDO see comm. (alias comm, ucmd).
uid AID se euid. (alias euid).
uname ANVÄNDARE see euser. (alias euser, user).
unit UNIT visar enheten vilken en process hör till, om stöd för systemd har inkluderats.
user ANVÄNDARE see euser. (alias euser, uname).
userns USERNS Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
uss USS Unique set size, the non-swapped physical memory, which is not shared with an another task.
utsns UTSNS Unikt inodsnummer som beskriver namnrymden processen hör till. Se namespaces(7).
uunit UUNIT visar användarenheten vilken en process hör till, om stöd för systemd har inkluderats.
vsize VST se vsz. (alias vsz).
vsz VST storleken på processens virtuella minne i KiB (1024-bytenheter). Enhetsinmappningar exkluderas för närvarande, detta kan komma att ändras. (alias vsize).
wbytes WBYTES Number of bytes which this process caused to be sent to the storage layer.
wcbytes WCBYTES Number of cancelled write bytes.
wchan VKAN name of the kernel function in which the process is sleeping.
wchars WCHARS Number of bytes which this task has caused, or shall cause to be written to disk.
wops WOPS Number of write I/O operations�that is, system calls such as write(2) and pwrite(2).

ENVIRONMENT VARIABLES

Följande miljövariabler kan påverka ps:

Åsidosätt standardvisningsbredden.
Åsidosätt standardvisningshöjden.
Set to one of posix, old, linux, bsd, sun, digital... (see section PERSONALITY below).
Set to one of posix, old, linux, bsd, sun, digital... (see section PERSONALITY below).
Framtvinga fåråldrad tolkning av kommandoraden.
Datumformat.
Set this to any value to hide kernel threads normally displayed with the -e option. This is equivalent to selecting --ppid 2 -p 2 --deselect instead. Also works in BSD mode.
Stödjs inte för närvarande.
Default output format override. You may set this to a format string of the type used for the -o option. The DefSysV and DefBSD values are particularly useful.
Sök inte ursäkter för att ignorera dåliga ”funktioner”.
När satt till ”on”, fungerar som POSIXLY_CORRECT.
Sök inte ursäkter för att ignorera dåliga ”funktioner”.
_XPG
Annulera icke-standardbettendet hos CMD_ENV=irix.

I allmänhet är det en dålig idé att sätta dessa variabler. Enda undantaget är CMD_ENV eller PS_PERSONALITY, vilket kan sättas till Linux för normala system. Utan den inställningen följer ps de oanvändbara och dåliga delarna av standarden Unix98.

PERSONLIGHET

390 som ps på OS/390 Open Edition
aix som ps på AIX
bsd som ps på FreeBSD (helt ostandardiserat)
compaq som ps på Digital Unix
debian som den gamla ps på Debian
digital som ps på Tru64 (före detta Digital Unix, före detta OSF/1)
gnu som den gamla ps på Debian
hp som ps på HP-UX
hpux som ps på HP-UX
irix som ps på Irix
linux ***** rekommenderas *****
old som den ursprungliga ps på Linux (helt ostandardiserat)
os390 som ps på OS/390 Open Edition
posix standard
s390 som ps på OS/390 Open Edition
sco som ps på SCO
sgi som ps på Irix
solaris2 som ps på Solaris 2+ (SunOS 5)
sunos4 som ps på SunOS 4 (Solaris 1) (helt ostandardiserat)
svr4 standard
sysv standard
tru64 som ps på Tru64 (före detta Digital Unix, före detta OSF/1)
unix standard
unix95 standard
unix98 standard

SE ÄVEN

pgrep(1), pstree(1), top(1), proc(5).

STANDARDER

Denna ps följer:

1
Version 2 av Single Unix Specification
2
Technical Standard Base Specifications, utgåva 6 från Open Group
3
IEEE Std 1003.1, utgåva 2004
4
X/Open System Interfaces Extension [UP XSI]
5
ISO/IEC 9945:2003

UPPHOVSMAN

ps was originally written by Branko Lankester. Michael K. Johnson re-wrote it significantly to use the proc filesystem, changing a few things in the process. Michael Shields added the pid-list feature. Charles Blake added multi-level sorting, the dirent-style library, the device name-to-number mmaped database, the approximate binary search directly on System.map, and many code and documentation cleanups. David Mossberger-Tang wrote the generic BFD support for psupdate. Albert Cahalan rewrote ps for full Unix98 and BSD support, along with some ugly hacks for obsolete and foreign syntax.

Please send bug reports to procps@freelists.org. No subscription is required or suggested.

2022-05-11 procps-ng