Scroll to navigation

dpkg-distaddfile(1) dpkg suite dpkg-distaddfile(1)

NAZWA

dpkg-distaddfile - dodaje wpisy do debian/files

SKŁADNIA

dpkg-distaddfile [opcja...] plik sekcja priorytet

OPIS

dpkg-distaddfile dodaje wpis dotyczący podanego pliku do debian/files.

Pobiera trzy argumenty nie będące opcjami: nazwę pliku oraz sekcję i priorytet dla pliku .changes.

Nazwa pliku powinna by podana relatywnie w stosunku do katalogu, w którym dpkg-genchanges będzie szukał plików, zazwyczaj jako .., raczej niż by ścieżką relatywną do bieżącego katalogu, podczas działania dpkg-distaddfile.

OPCJE

Czyta lub zapisuje listę plików wydania do pliku podanego jako argument tej opcji, zamiast do pliku debian/files.
-?, --help
Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.
Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

ŚRODOWISKO

Sets the color mode (since dpkg 1.18.5). The currently accepted values are: auto (default), always and never.
If set, it will be used to decide whether to activate Native Language Support, also known as internationalization (or i18n) support (since dpkg 1.19.0). The accepted values are: 0 and 1 (default).

PLIKI

Lista wygenerowanych plików, które są częścią przygotowywanego wydania. Aby doda dodatkowe pliki, można uży dpkg-distaddfile.

ZOBACZ TAKŻE

deb-src-files(5).

TŁUMACZE

2024-03-10 1.22.6