Scroll to navigation

APT-CDROM(8) APT APT-CDROM(8)

NAME

apt-cdrom - Hulpprogramma van APT voor CD-beheer

SAMENVATTING

apt-cdrom [-rmfan] [-d=cdrom_mount_point] [-o=config_string] [-c=config_file] {add | ident | {-v | --version} | {-h | --help}}

OMSCHRIJVING

apt-cdrom wordt gebruikt om een nieuwe CD toe te voegen aan de lijst van beschikbare bronnen voor APT. apt-cdrom draagt zorg voor het achterhalen van de structuur van de schijf, voor het uitvoeren van correcties voor verschillende mogelijke fouten tijdens het branden en voor de controle van de indexbestanden.

Voor het toevoegen van CD's aan het systeem van APT is het gebruik van apt-cdrom noodzakelijk. U kunt dit niet handmatig uitvoeren. Bovendien moet iedere CD uit een set schijven afzonderlijk ingevoerd worden en onderzocht op mogelijke fouten bij het branden.

Tenzij de optie -h, of --help opgegeven werd, moet een van de onderstaande commando's gebruikt worden.

add

add wordt gebruikt om een nieuwe schijf aan de pakketbronnen toe te voegen. Het zal het CD-station ontkoppelen, vragen om een schijf in te voeren, die schijf controleren en de indexbestanden kopiëren. Indien de schijf geen passende map .disk bevat, zal u om een beschrijvende titel gevraagd worden.

APT maakt per schijf gebruik van een ID om vast te stellen welke CD zich momenteel in het station bevindt en houdt een database van deze ID's bij in /var/lib/apt/cdroms.list

ident

Een debug-gereedschap dat rapporteert over de identiteit van de huidige schijf en de naam van het opgeslagen bestand.

OPTIES

All command line options may be set using the configuration file, the descriptions indicate the configuration option to set. For boolean options you can override the config file by using something like -f-,--no-f, -f=no or several other variations.

--no-auto-detect, --cdrom

Niet automatisch het CD-pad trachten te achterhalen. Meestal wordt dit gecombineerd met de optie --cdrom. Configuratie-item: Acquire::cdrom::AutoDetect.

-d, --cdrom

Aankoppelpunt; de locatie waar de CD aangekoppeld moet worden opgeven. Dit aankoppelpunt moet in /etc/fstab vermeld worden en correct geconfigureerd zijn. Configuratie-item: Acquire::cdrom::mount.

-r, --rename

Een schijf hernoemen; de naam van een schijf wijzigen of de aan een schijf gegeven naam overschrijven. Deze optie doet apt-cdrom om een nieuwe naam vragen. Configuratie-item: APT::CDROM::Rename.

-m, --no-mount

Niet aankoppelen; apt-cdrom verhinderen om het aankoppelpunt aan en af te koppelen. Configuratie-item: APT::CDROM::NoMount.

-f, --fast

Snel kopiëren; Aannemen dat de pakketbestanden geldig zijn en niet elk pakket controleren. Deze optie mag enkel gebruikt worden als op deze schijf vooraf apt-cdrom uitgevoerd werd en er geen fouten gevonden werden. Configuratie-item: APT::CDROM::Fast.

-a, --thorough

Grondig naar Package speuren; Deze optie kan noodzakelijk zijn bij sommige oude schijven die Debian 1.1/1.2 bevatten en waarbij de Package-bestanden zich op ongewone plaatsen bevinden. Het vraagt veel meer tijd om de CD te doorzoeken, maar de bestanden zullen allemaal gevonden worden.

-n, --just-print, --recon, --no-act

Geen wijzigingen. Het bestand sources.list(5) niet veranderen en geen indexbestanden wegschrijven. Niettemin wordt alles wel gecontroleerd. Configuratie-item: APT::CDROM::NoAct.

-h, --help

Show a short usage summary.

-v, --version

Show the program version.

-c, --config-file

Configuration File; Specify a configuration file to use. The program will read the default configuration file and then this configuration file. If configuration settings need to be set before the default configuration files are parsed specify a file with the APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax information.

-o, --option

Set a Configuration Option; This will set an arbitrary configuration option. The syntax is -o Foo::Bar=bar. -o and --option can be used multiple times to set different options.

ZIE OOK

apt.conf(5), apt-get(8), sources.list(5)

DIAGNOSTIEK

apt-cdrom geeft de terugkeerwaarde nul bij een normaal verlopen operatie, het decimaal getal 100 in geval van een fout.

BUGS

APT bug page[1]. If you wish to report a bug in APT, please see /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt or the reportbug(1) command.

TRANSLATION

The english translation was done by John Doe <john@doe.org> in 2009, 2010 and Daniela Acme <daniela@acme.us> in 2010 together with the Debian Dummy l10n Team <debian-l10n-dummy@lists.debian.org>.

Note that this translated document may contain untranslated parts. This is done on purpose, to avoid losing content when the translation is lagging behind the original content.

AUTEURS

Jason Gunthorpe

APT team

OPMERKINGEN

1.
APT bug page
30 november 2013 APT 1.4.9