Scroll to navigation

dpkg(1) Dpkg-sviten dpkg(1)

NAMN

dpkg - en mellannivåpakethanterare för Debian

SYNOPS

dpkg [flagga...] åtgärd

VARNING

Manualen är avsedd för användare som vill få en mer detaljerad förståelse för dpkgs kommandoradsflaggor och pakettillstånd än vad som berättas med dpkg --help.
Den bör inte användas av paketansvariga som vill lära sig hur dpkg kommer att installera deras paket. Beskrivningen över vad dpkg gör när paket installeras och tas bort är speciellt otillräckliga.

BESKRIVNING

dpkg är ett verktyg för att installera, bygga, ta bort och hantera Debianpaket. Det primära och mer användarvänliga skalet runt dpkg är aptitude(1). dpkg kontrolleras helt och hållet via kommandoradsparametrar, vilka består av exakt en åtgärd och noll eller fler flaggor. Åtgärdsparametern talar om för dpkg vad som skall göras, och flaggorna styr på vilket sätt åtgärden skall utföras.
dpkg kan också användas som ett skal runt dpkg-deb(1) och dpkg-query(1). En förteckning över tillgängliga åtgärder beskrivs nedan i stycket ÅTGÄRDER. Om dpkg upptäcker en sådan åtgärd anropas bara dpkg-dpkg eller dpkg-query med de givna flaggorna, men inga specifika flaggor sänds direkt till dem, för att använda sådana flaggor måste bakgrundsprogrammen anropas direkt.

INFORMATION OM PAKET

dpkg upprätthåller viss användbar information om tillgängliga paket. Informationen delas in i tre klasser: tillstånd, markeringstillstånd och flaggor. Dessa värden är avsedda att huvudsakligen ändras via dselect.

Pakettillstånd

ej installerat ("not-installed")
Paketet är inte installerat på ditt system.
konfigurationsfiler ("config-files")
Endast konfigurationsfilerna för paketet finns på systemet.
halvt installerat ("half-installed")
Installationen av paketet har påbörjats, men av någon orsak inte slutförts.
uppackat ("unpacked")
Paketet är uppackat, men inte konfigurerat.
halvt konfigurerat ("half-configured")
Paketet är uppackat och konfigurationen har påbörjats, men av någon orsak inte slutförts.
väntar på utlösare ("triggers-awaited")
Paketet väntar på hantering av utlösare av ett annat paket.
utlösare väntar ("triggers-pending")
Paketet har utlösts.
installerat (installed)
Paketet är uppackat och korrekt inställt.

Paketvalstillstånd

installera ("install")
Paketet är markerat för installation.
håll ("hold")
Ett paket som är markerat med håll hanteras inte av dpkg såvida inte det framtvingas med flaggan --force-hold.
ta bort ("deinstall")
Paketet är markerat för avinstallation (dvs. vi vill ta bort alla filer förutom konfigurationsfilerna).
rensa ("purge")
Paketet är markerat för rensning (dvs. vi vill ta bort allting från systemkataloger, även konfigurationsfiler).

Paketflaggor

ominstallation krävs ("reinst-required")
Ett paket markerat ominstallation krävs är trasigt och kräver ominstallation. Dessa paket kan inte tas bort, såvida inte det framtvingas med flaggan --force-remove-reinstreq.

ÅTGÄRDER

-i, --install paketfil...
Installera paketet. Om flaggan --recursive eller -R anges måste paketfil istället vara en katalog.
Installationen består av följande steg:
 
1. Extrahera styrfilerna ur paketet.
 
2. Om en annan version av samma paket redan fanns installerat vid nyinstallationen exekveras prerm-skriptet för det gamla paketet.
 
3. Kör preinst-skriptet, om ett sådant medföljer paketet.
 
4. Packa upp de nya filerna och säkerhetskopiera samtidigt de gamla filerna så att de kan återställas om någonting går fel.
 
5. Om en annan version av samma paket redan fanns installerat vid nyinstallationen exekveras postrm-skriptet för det gamla paketet. Observera att skriptet exekveras efter preinst för det nya paketet eftersom de nya filerna skrivs samtidigt som de gamla tas bort.
 
6. Konfigurera paketet. Se --configure för detaljerad information om hur man gör det.
--unpack paketfil ...
Packa upp paketet, men konfigurera det inte. Om flaggan --recursive eller -R anges måste paketfil istället vara en katalog.
--configure paket...|-a|--pending
Konfigurera ett paket som har packats upp men ännu inte konfigurerats. Om -a eller --pending anges istället för paket konfigureras alla paket som har packats upp men ännu inte konfigurerats.
För att omkonfigurera ett paket som redan har konfigurerats kan du istället använda kommandot dpkg-reconfigure(8).
Konfigurering består av följande steg:
 
1. Packa upp konfigurationsfilerna och säkerhetskopiera samtidigt de gamla konfigurationsfilerna så att de kan återställas om någonting går fel.
 
2. Kör postinst-skriptet, om ett sådant finns i paketet.
--triggers-only paket...|-a|--pending
Hanterar bara utlösare. Alla avvaktande utlösare kommer att hanteras. Om paketnamn anges kommer endast dessa pakets utlösare att hanteras, precis en gång, om nödvändigt. Om du använder denna flagga kan det hända att paket hamnar i felaktiga väntar på utlösare- och utlösare väntar-tillstånd. Detta kan rättas senare genom att köra: dpkg --configure --pending.
-r, --remove paket...|-a|--pending
Ta bort ett installerat paket. Detta tar bort allt utom konffiler, vilket kan göra att du kan undvika att konfigurera om paketet om du ominstallerar det senare (konffiler är konfigurationsfiler som listas i styrfilen DEBIAN/conffiles). Om -a eller --pending anges istället för ett paketnamn kommer alla paket som är uppackade, men markerade för borttagning i filen /var/lib/dpkg/status, att tas bort.
Borttagning av ett paket består av följande steg:
 
1. Kör prerm-skriptet
 
2. Ta bort de installerade filerna
 
3. Kör postrm-skriptet
 
-P, --purge paket...|-a|--pending
Rensa ett installerat eller redan borttaget paket. Detta tar bort allting, inklusive konffiler. Om -a eller --pending anges instället för ett paketnamn kommer alla paket som packats upp eller tagits bort, men som är markerade för rensning i filen /var/lib/dpkg/status, att rensas.
Observera: det är möjligt att dpkg inte känner till vissa konfigurationsfiler på grund av att de skapas och hanteras separat via konfigurationsskript. I så fall kommer inte dpkg självt ta bort dem, utan paketets postrm-skript (som anropas av dpkg) måste ta hand om att de tas bort när paketet tas bort med --purge. Detta gäller naturligtvis endast för filer i systemkatalogerna, inte konfigurationsfiler som skrivs i enstaka användares hemkataloger.
Rensning av ett paket består av följande steg:
 
1. Ta bort paketet, om det inte redan är borttaget. Se --remove för detaljerad information om hur det görs.
 
2. Kör postrm-skriptet
 
-V, --verify paketnamn ...
Bekräftar integriteten för paketnamn eller, om det inte anges, alla paket, genom att jämföra informationen från de filer paketet installerar med metadatainformationen som lagras i dpkg-databasen. Ursprunget till filernas metadatainformation i databasen är binärpaketen själva. Metadata samlas in från paketen när de packas upp under installationsprocessen.
Det enda funktionstest som utförs är för närvarande en md5sum-verifiering mot det värde som lagrats i fildatabasen. Det kontrolleras bara om databasen innehåller filens md5-summa. Kommandot --audit kan användas för att söka efter saknad metadata i databasen.
Utdataformatet kan väljas med flaggan --verify-format, vilket som standard använder formatet rpm, men detta kan komma att ändras i framtiden, varför program som tolkar kommandots utdata bör välja vilket format de förväntar sig explicit.
--update-avail, --merge-avail [Packages-fil]
Uppdatera dpkgs och dselects lista över vilka paket som finns tillgängliga. Med --merge-avail kombineras den gamla informationen med informationen från Packages-filen. Med --update-avail ersätts den gamla informationen med informationen från Packages-filen. Packages-filerna som medföljer Debian heter helt enkelt Packages. Om Packages-fil-argumentet saknas eller namnet - anges kommer det att läsas från standard in (sedan dpkg 1.17.7). dpkg behåller sin lista över tillgängliga paket i /var/lib/dpkg/available.
Ett lättare enkelkommando för att hämta och uppdater available-filen är dselect update. Observera att den här filen i huvudsak är onödig om du använder ett APT-baserat skal istället för dselect: APT har ett eget system för att hålla reda på tillgängliga paket.
-A, --record-avail paketfil ...
Uppdatera dpkgs och dselects lista över vilka paket som finns tillgängliga med information från paketet paketfil. Om flaggan --recursive eller -R anges måste paketfil istället vara en katalog.
--forget-old-unavail
En numera föråldrad flagga som inte utför någonting, då dpkg automatiskt glömmer ej installerade och ej tillgängliga paket.
--clear-avail
Radera existerande information om vilka paket som är tillgängliga.
-C, --audit [paketnamn...]
Utför sundhets- och konsekvenskontroll för paketnamn eller alla paket om det inte anges. Söker, till exempel, efter paket som endast har installerats delvis på ditt system eller som har skande, trasiga eller föråldrade styrdata eller filer. dpkg kommer att föreslå vad du ska göra för att få dem rättade.
--get-selections [paketnamnsmönster...]
Hämta en lista över paketval och skriv den till standard ut. Paket som inte är installerats (dvs. de som tidigare helt har tagits bort) kommer inte att visas om inte ett mönster anges.
--set-selections
Sätt paketvalslistan med den fil som läses från standard in. Filen måste vara på formatet " paket status", där status är en av install, hold, deinstall eller purge. Tomrader och kommentarsrader som börjar med "#" är också tillåtna.
Filen available måste vara àjourförd för att kommandot skall vara av något värde, annars kommer okända paket att ignoreras med en varning. Se kommandona --update-avail och --merge-avail för mer information.
--clear-selections
Sätt det önskade tillståndet för varje icke-grundläggande paket till avinstallera. Detta är avsett att användas direkt före --set-selections, för att avinstallera alla paket som inte finns med i listan som anges av --set-selections.
--yet-to-unpack
Söker efter paket som markerats för installation men som av någon anledning ännu inte har installerats.
--add-architecture arkitektur
Lägg till arkitektur i listan över arkitekturer för vilka paket kan installeras utan att använda --force-architecture. Arkitekturen dpkg har byggts för (dvs. utdata från --print-architecture) är alltid en del av listan.
--remove-architecture arkitektur
Ta bort arkitektur från listan över arkitekturer för vilka paket kan installeras utan att använda --force-architectures. Om arkitekturen för närvarande används i databasen kommer operationen att vägras, såvida inte --force-architectures anges. Arkitekturen dpkg byggs för (dvs. utdata från --print-architecture) kan aldrig tas bort från listan.
--print-architecture
Visa arkitektur för paketen dpkg installerar (till exempel "i386").
--print-foreign-architectures
Visa en lista, avdelad med nyradstecken, över extraarkitekturer dpkg har konfigurerats att tillåta installation av paket för.
--compare-versions ver1 op ver2
Jämför versionsnummer, där op är en binär operator. dpkg returnerar framgång (noll) om det angivna värdet uppfylls, och misslyckande (icke-noll) i annat fall. Det finns två grupper operatorer, vilka endast skiljer sig i hur de hanterar när ver1 eller ver2 är tom. Dessa hanterar tom version som om den är tidigare än alla andra versioner: lt le eq ne ge gt. Dessa hanterar tom version som om den är senare än alla andra versioner: lt-nl le-nl ge-nl gt-nl. Dessa tillhandahålls endast för kompatibilitet med styrfilssyntaxen: < << <= = >= >> >.
-?, --help
Visar en kortfattad hjälptext.
--force-help
Get hjälp om --force-nånting-flaggorna.
-Dh, --debug=help
Ger hjälp om felsökningsflaggorna.
--version
Visar dpkgs versionsinformation.
dpkg-deb-åtgärder
Se dpkg-deb(1) för ytterligare information om följande åtgärder:
-b, --build katalog [arkiv|filnamn]
  Bygg ett deb-paket.
-c, --contents arkiv
  Visar innehållet i ett deb-paket.
-e, --control filnamn [katalog]
  Extraherar styrinformation från ett paket.
-x, --extract arkivkatalog
  Extraherar filerna från ett paket.
-X, --vextract arkivkatalog
  Extraherar och visar filnamnen i ett paket.
-f, --field arkiv [control-fält] ...
  Visar fält från paketets styrfil (control).
--fsys-tarfile arkiv
  Visar filsystems-tarfilen i Debianpaketet.
-I | --info arkiv [control-fil]
  Visa information om ett paket.
  
dpkg-query-åtgärder
Se dpkg-query(1) för ytterligare information om följande åtgärder:
-l, --list paketnamnsmönster ... Lista paket som matchar det givna mönstret. -s, --status paketnamn ... Rapportera status om det angivna paketet. -L, --listfiles paketnamn ... Lista filer som installerats på ditt system från paketnamn. -S, --search filnamnssökmönster ... Sök efter filnamnet bland de installerade paketen. -p, --print-avail paketnamn Visa detaljer om paketnamn, som i /var/lib/dpkg/available/. De som använder APT-baserade skal bör i stället använda apt-cache show paketnamn.

FLAGGOR

Alla flaggorna kan ges både på kommandoraden och i dpkgs konfigurationsfil /etc/dpkg/dpkg.cfg eller fragmentfilerna (vars namn motsvarar skalmönstret '[0-9a-zA-Z_-]*') i konfigurationskatalogen /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/. En rad i konfigurationsfilen är antingen en flagga (precis samma som på kommandoraden, men utan inledande bindestreck) eller en kommentar (om den börjar med ett #).
 
--abort-after=antal
Ställer in efter hur många fel dpkg skall avbryta. Förvalet är 50.
-B, --auto-deconfigure
När ett paket tas bort är det möjligt att ett annat paket beror på det borttagna paketet. Om du anger flaggan kommer de paket som beror på det borttagna paketet automatiskt att avkonfigureras.
-Doktalvärde, --debug=oktalvärde
Aktiverar felsökning. oktalvärdet skapas genom att utföra bitvis logisk "eller" av de önskade värdena från listan nedan (observera att dessa värden kan ändras i framtida versioner). -Dh eller --debug=help visar dessa felsökningsvärden.

Tal Beskrivning
1 Allmänt hjälpsam förloppsinformation
2 Anrop och status för utvecklarskript
10 Utdata för varje fil som hanteras
100 Massvis med utdata för varje fil som hanteras
20 Utdata för varje konfigurationsfil
200 Massvis med utdata för varje konfigurationsfil
40 Beroenden och konflikter
400 Massvis av beroende-/konfliktutdata
10000 Aktivering och hantering av utlösare
20000 Massvis av utdata om utlösare
40000 Dumma mängder utdata om utlösare
1000 Massvis av pladder om bl.a dpkg/info-katalogen
2000 Knäppa mängder pladder
--force-saker | --no-force-saker | --refuse- saker
Tvinga eller vägra ( no-force och refuse betyder detsamma) att göra vissa saker. saker är en kommaavgränsad lista med saker som anges nedan. --force-help visar en lista med beskrivningar. Saker som markeras med (*) är tvingade som förval.
Varning: Dessa flaggor är huvudsakligen avsedda att endast användas av experter. Om du använder dem utan att fullt ut förstå vad de går ut på kan du förstöra din systeminstallation.
all: Slår på (eller av) alla tvingande flaggor.
downgrade(*): Installera ett paket även om en nyare version redan är installerad.
Varning: För närvarande undersöker inte dpkg beroenden vid nedgradering och kommer därför inte att varna dig om nedgraderingen bryter ett beroende för något paket. Detta kan ha allvarliga sidoeffekter, genom att nedgradera grundläggande systemkomponenter kan du riskera att göra hela systemet instabilt. Använd med tillförsikt.
configure-any: Konfigurera även alla uppackade men ej konfigurerade paket på vilka det aktuella paketet beror.
hold: Hantera även "håll"-markerade paket.
remove-reinstreq: Ta bort ett paket även om det är trasigt och markerat att vara i behov av ominstallation. Detta kan, till exempel, göra så att delar av paketet blir kvar på systemet, men glöms bort av dpkg.
remove-essential: Ta bort paketet även om det anses som viktigt (essential). Viktiga paket är huvudsakligen de mest grundläggande Unixkommandona. Om du tar bort dem kan det göra så att hela systemet slutar fungera, så använd med tillförsikt.
depends: Gör alla beroendeproblem till varningar.
depends-version: Ignorera versionsnummer när beroenden kontrolleras.
breaks: Installera, även om det skulle förstöra ett annat paket.
conflicts: Installera även om paket som är i konflikt (krockar) med ett annat paket. Detta är farligt, eftersom det oftast leder till att vissa filer skrivs över.
confmiss: Om en konfigurationsfil saknas och versionsnumret i paketet ändrades, installera alltid saknade konfigurationsfiler utan att fråga. Detta är farligt, eftersom det inte bibehåller ändringar (raderingar) av filer.
confnew: Om en konfigurationsfil har modifierats och versionsnumret i paketet ändrades, installera alltid nya versioner av ändrade konfigurationsfiler utan att fråga, såvida inte --force-confdef också anges, i vilket fall det förvalda alternativet kommer att utföras.
confold: Om en konfigurationsfil har modifierats och versionsnumret i paketet ändrades, behåll alltid gamla versioner av ändrade konfigurationsfiler utan att fråga, såvida inte --force-confdef också anges, i vilket fall det förvalda alternativet kommer att utföras.
confdef: Om en konfigurationsfil har modifierats och versionsnumret i paketet ändrades, välj alltid det förvalda alternativt för ändrade konfigurationsfiler. Om inget förval har angivits kommer programmet stanna och fråga användaren såvida inte --force-confnew eller --force-confold också angetts, i så fall används den för att bestämma vad som skall utföras.
confask: Erbjud alltid att ersätta en modifierad konfigurationsfil med versionen i paketet, även om versionen i paketet inte ändrades. Om någon av --force-confmiss, --force-confnew, --force-confold eller --force-confdef också angetts, så används den för att bestämma vad som skall utföras.
overwrite: Skriv över ett pakets filer med ett annats.
overwrite-dir Skriv över ett pakets kataloger med ett annats filer.
overwrite-diverted: Skriv över en omdirigerad fil med en ej omdirigerad version.
unsafe-io: Utför inte säkra I/O-operationer vid uppackning. Detta innebär för närvarande att filsystemssynkroniseringar inte utförs innan namn på filer ändras, något som vi vet kan påverka prestanda betydligt negativt för vissa filsystem, vilket tyvärr är samma system som behöver säker I/O på grund av att de har ett otillförlitligt beteende som orsakar tomma filer vid tvära systemkrascher.
Observera: För ext4, den värsta syndaren, kan det vara värt att istället använda monteringsflaggan nodelalloc, vilken både korrigerar prestandaförlusten och datasäkerhetsproblemen, det sistnämnda genom att inte låta filsystemet skapa tomma filer vid tvära krascher för programvara som inte utför synkronisering före atomära namnbyten.
Varning: Den här flaggan kan ge bättre prestanda på bekostnad av dataförluster, använd med tillförsikt.
architecture: Hantera även paket med fel eller saknad maskinvaruarkitektur.
bad-version: Hantera även paket med fel versioner.
bad-path: Sökvägen i PATH saknar viktiga program, så problem är troliga.
not-root: Försök (av)installera saker även utan att vara root.
bad-verify: Installera ett paket även om det inte går att verifiera dess äkthet.
--ignore-depends=paket,...
Ignorera beroendekontroll för angivna paket (i verkligheten utförs kontrollen, men det ges endast varningar, ingenting annat).
--no-act, --dry-run, --simulate
Gör allting som efterfrågas, men skriv inte några ändringar. Detta används för att se vad som skulle ha hänt med åtgärden utan att faktiskt ändra något.
Se till att du anger --no-act före åtgärdsflaggan, annars kan du få oönskade biverkningar (t.ex så kommer dpkg --purge foo --no-act först att rensa ut paketet foo för att sedan försöka rensa ut paketet --no-act, trots att du troligen förväntade dig att ingenting skulle utföras)
-R, --recursive
Hantera alla vanliga filer som matchar sökmönstret *.deb rekursivt i de kataloger som anges, med alla sina underkataloger. Flaggan kan användas tillsammans med -i, -A, --install, --unpack och --avail.
-G
Installera inte paketet om en nyare version av samma paket redan är installerat. Detta är ett alias för --refuse-downgrade.
--admindir=kat
Ändra förvald administrationskatalog, vilken innehåller flera filer som beskriver status för installerade eller avinstallerade paket, osv. (standardvärde är /var/lib/dpkg)
--instdir=katalog
Ändra standardinstallationskatalog, vilket anger katalogen där paket skall installeras. instdir är även katalogen som skickas som argument till chroot(2) innan paketets installationsfiler körs, vilket betyder att skripten ser instdir som rotkatalog. (Förval är /)
--root=katalog
Genom att ändra rot så ändras installationskatalog till katalog och administrationskatalog till katalog/var/lib/dpkg.
-O, --selected-only
Hantera endast paket som markerats för installation. Själva markeringen utförs med dselect eller av dpkg när paketen hanteras. Till exempel kommer paket som tas bort att markeras för installation.
-E, --skip-same-version
Installera inte paketet om samma version av paketet redan är installerat.
--pre-invoke=kommando
--post-invoke=kommando Sätter en anropshake kommando som körs via "sh -c" före eller efter dpkg körs för åtgärderna unpack, configure, install, triggers-only, remove, purge, add-architecture och remove-architecture. Flaggan kan anges flera gånger. Ordningen på flaggorna som anges behålls och de som anges i konfigurationsfilen har företräde. Miljövariabeln DPKG_HOOK_ACTION sätts för hakar i den nuvarande dpkg-åtgärden. Observera: Skal kan anropa dpkg flera gånger per körning, vilket kan göra att hakarna körs fler gånger än förväntat.
--path-exclude=filnamnsmönster
--listfilnamnsmönster Sätt filnamnsmönster som ett sökvägsfilter, antingen genom att exkludera eller åter inkludera tidigare exkluderade sökvägar som motsvarar det angivna mönstret under installationen.
Varning: tänk på att du kan totalt ödelägga ditt system, beroende på vilka sökvägar du exkluderar, så använd med tillförsikt.
Filnamnsmönstrena använder samma sorts jokertecken som skalet, där "*" motsvarar en sekvens av valfritt antal tecken, inklusive den tomma strängen och även "/". Till exempel på motsvarar "/usr/*/READ*" "/usr/share/doc/paket/README". "?" motsvarar som vanligt ett ensamt tecken (även här ingår "/"). Och "[" inleder en teckenklass, som kan innehålla en lista över tecken, intervall och komplement. Se glob(7) för detaljerad information om filnamnsmönster. Observera: den nuvarande implementationen kan återinkludera fler kataloger och symboliska länkar än nödvändigt, för att vara på den säkra sidan och undvika möjliga uppackningsfel, framtida ändringar kan komma att rätta detta.
Detta kan användas för att ta bort alla sökvägar förutom några specifika; ett typiskt användningsområde är:
--path-exclude=/usr/share/doc/*
--path-include=/usr/share/doc/*/copyright
  
för att ta bort alla dokumentationsfiler förutom upphovsrättsinformation.
Dessa två flaggor kan anges flera gånger, och kan interfolieras med varandra. De hanteras båda i den givna ordningen och det är den sista regeln som motsvarar ett filnamn som fäller avgörandet.
--verify-format formatnamn
Väljer utdataformat för kommandot --verify.
Det enda format som stöd är för närvarande rpm; vilket består av en rad för varje sökväg där något test misslyckades. Raden börjar med 9 tecken för att rapportera varje specifikt tests resultat, ett " ?" betyder att testet inte kunde utföras (stöd saknas, filbehörigheter, osv), " ." betyder att testet lyckades, och ett alfanumeriskt tecken betyder att ett specifikt test misslyckades; md5-summeverifieringen anges med en " 5" som tredje tecknet. Raden följs av ett blanksteg och ett attributtecken (för närvarande " c" för konfigurationsfiler), ytterligare ett blanksteg och sökvägsnamnet.
--status-fd n
Sänd maskinläsbar paketstatus och förloppsinformation till filhandtag n. Flaggan kan anges flera gånger. Informationen lagras vanligtvis rad för rad, i följande format:
status: paket: status
Paketstatus ändrad; status är som i statusfilen.
status: paket : error : utökat-felmeddelande
Ett fel uppstod. Eventuella nyradstecken i utökat-felmeddelanden kommer ersättas med blanksteg innan de skrivs ut.
status: fil : conffile-prompt : 'riktig-gammal' 'riktig-ny' användarredigerad distredigerad
Användaren får en fråga om konfigurationsfiler.
processing: skede: paket
Sänds precis innan ett hanteringsskede påbörjas. Skede är något av upgrade, install (båda sänds innan paketet packas upp), configure, trigproc, disappear, remove, purge.
--status-logger=kommando
Sänd maskinläsbar paketstatus och förloppsinformation till skal- kommandots standard in. Flaggan kan anges flera gånger. Utdataformatet som används är detsamma som för --status-fd.
--log=filnamn
Logga statusändringsmeddelanden och kommandon till filnamn, istället för förvalet /var/log/dpkg.log. Om flaggan ges flera gånger används det sista filnamnet. Loggmeddelanden är på formen "ÅÅÅÅ-MM-DD HH:MM:SS status tillstånd paket installerad-version" för statusändringar; "ÅÅÅÅ-MM-DD HH:MM:SS åtgärd paket installerad-versiont tillgänglig-version" för åtgärder där åtgärd är ett av install, upgrade, remove, purge; samt "ÅÅÅÅ-MM-DD HH:MM:SS conffile filnamn val" för konfigurationsfilsändringar där val antingen är install eller keep.
--no-debsig
Försök inte verifiera paketsignaturer.
--no-triggers
Utför inte utlösare i denna körning (aktiveringar kommer fortfarande att antecknas). Om det används tillsammans med --configure paket eller --triggers-only paket kommer det namngivna paketets postinst fortfarande att köras även om det enda som behövdes var en körning av utlösare. Om du använder denna flagga kan det hända att paket hamnar i felaktiga väntar på utlösare- och utlösare väntar-tillstånd. Detta kan rättas senare genom att köra: dpkg --configure --pending.
--triggers
Överstyr ett tidigare --no-triggers.

MILJÖVARIABLER

HOME
Om satt så kommer dpkg att använda det som den katalog från vilken det skall läsa den användarspecifika konfigurationsfilen.
TMPDIR
Om satt så kommer dpkg att använda det som den katalog där det skapar temporära filer och kataloger.
PAGER
Programmet dpkg kommer att exekveras för att visa konfigurationsfiler.
SHELL
Programmet dpkg kommer att exekveras när ett nytt skal startas.
COLUMNS
Sätter antalet kolumner dpkg skall använda när formaterad text visas. Används för närvarande enbart av -l.
DPKG_SHELL_REASON
Definieras av dpkg i skalet som startas för att undersöka situationen efter konfigurationsfilsfrågan. Tillåtna värden är för närvarande: conffile-prompt.
DPKG_CONFFILE_OLD
Definieras av dpkg i skalet som startas för att undersöka situationen efter konfigurationsfilsfrågan. Innehåller sökvägen till den gamla konfigurationsfilen.
DPKG_CONFFILE_NEW
Definieras av dpkg i skalet som startas för att undersöka situationen efter konfigurationsfilsfrågan. Innehåller sökvägen till den nya konfigurationsfilen.
DPKG_RUNNING_VERSION
Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljö till versionen av den instans av dpkg som körs för tillfället.
DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljö till (det icke arkitekturkvalificerade) namnet på paketet som hanteras.
DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE_REFCOUNT
Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljö till paketets referensräknare, dvs. antalet paketinstanser med ett tillstånd högre än not-installed. Sedan dpkg 1.17.2.
DPKG_MAINTSCRIPT_ARCH
Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljö till arkitekturen paketet byggdes för.
DPKG_MAINTSCRIPT_NAME
Definieras av dpkg i utvecklarskriptets miljö till namnet på det skript som körs (preinst, postinst, prerm, postrm).

FILER

/etc/dpkg/dpkg.cfg.d/[0-9a-zA-Z_-]*
Konfigurationsfragmentfiler.
/etc/dpkg/dpkg.cfg
Konfigurationsfil med förvalda inställningar.
/var/log/dpkg.log
Förvald loggfil (se /etc/dpkg/dpkg.cfg(5) och flaggan --log).
Övriga filer som listas här finns i sina förvalda kataloger, se flaggan --admindir för information om hur du ändrar placeringen av dessa filer.
/var/lib/dpkg/available
Lista över tillgängliga paket.
/var/lib/dpkg/status
Status för tillgängliga paket. Filen innehåller information om huruvida ett paket är markerat för borttagning eller ej, om det är installerat eller ej, osv. Se sektionen INFORMATION OM PAKET för ytterligare information.
Statusfilen säkerhetskopieras dagligen i /var/backups. Det kan vara nyttigt om den går förlorad eller skrivs sönder på grund av problem med filsystemet.
Följande filer är komponenter i det binära paketet. Se deb(5) för ytterligare information om dem:
control
conffiles
preinst
postinst
prerm
postrm
triggers

PROGRAMFEL

--no-act ger oftast mindre information än vad som vore hjälpsamt.

EXEMPEL

För att lista paket relaterade till textredigeringsprogrammet vi(1) (observera att dpkg-query inte längre läser in available-filen som standard, och att flaggan dpkg-query --load-avail istället bör användas för det):
 

dpkg -l '*vi*'
 
För att se posterna i /var/lib/dpkg/available för två paket:
 

dpkg --print-avail elvis vim | less
 
För att själv söka i paketlistan:
 

less /var/lib/dpkg/available
 
För att ta bort det installerade paketet elvis:
 

dpkg -r elvis
 
För att installera ett paket måste du först leta på det i ett arkiv eller på en cd-rom. Filen available visar att vim-paketet finns i sektionen "editors":
 

cd /media/cdrom/pool/main/v/vim
dpkg -i vim_4.5-3.deb
 
För att göra en lokal kopia av paketmarkeringarna:
 

dpkg --get-selections >mitturval
 
Du kan överföra filen till en annan dator, och efter att du har uppdaterat available-filen där med ditt önskade pakethanterarskal (se https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg/FAQ för mer information), till exempel:
 

apt-cache dumpavail | dpkg --merge-avail
 
eller med dpkg 1.17.6 eller tidigare:
 

avail=`mktemp`
apt-cache dumpavail >"$avail"
dpkg --merge-avail "$avail"
rm "$avail"
 
så kan du installera den med:
 

dpkg --clear-selections
dpkg --set-selections <mitturval
 
Observera att detta faktiskt inte kommer installera eller ta bort någonting, utan bara sätta valstatus på de efterfrågade paketen. Du måste använda ett annat program för att faktiskt hämta och installera de efterfrågade paketen. Till exempel kan du köra apt-get dselect-upgrade.
För normalt bruk kommer du att upptäcka att dselect(1) tillhandahåller ett bekvämare sätt att ändra paketmarkeringarna.
 

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Ytterligare funktioner kan erhållas genom att installera något av följande paket: apt, aptitude och debsums.

SE ÄVEN

aptitude(1), apt(1), dselect(1), dpkg-deb(1), dpkg-query(1), deb(5), deb-control(5), dpkg.cfg(5) och dpkg-reconfigure(8).

FÖRFATTARE

Se /usr/share/doc/dpkg/THANKS för listan över personer som har bidragit till dpkg.

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.
2014-08-16 Debianprojektet