Scroll to navigation

dpkg-deb(1) Dpkg-sviten dpkg-deb(1)

NAMN

dpkg-deb - Debians manipuleringsverktyg för paketarkiv (.deb)

SYNOPS

dpkg-deb [flagga...] åtgärd

BESKRIVNING

dpkg-deb packar, packar upp och tillhandahåller information om Debianarkiv.
Använd dpkg för att installera och ta bort paket från ditt system.
Du kan även starta dpkg-deb genom att anropa dpkg med de flaggor du vill sända till dpkg-deb. dpkg kommer upptäcka att du ville åt dpkg-deb och kör det åt dig.

KOMMANDON

-b, --build katalog [arkiv|katalog]
Skapar ett Debianarkiv från filsystemsträdet som lagras i katalog. katalog måste innehålla underkatalogen DEBIAN, vilken innehåller styrinformationsfiler såsom själv styrfilen control. Katalogen kommer inte att visas i binärpaketets filsystemsarkiv, utan istället kommer filerna läggas i binärpaketets styrinformationsområde.
Såvida du inte anger --nocheck kommer dpkg-deb att läsa DEBIAN/control och tolka den. Den kommer leta efter syntaxfel och andra problem, och visa namnet på det binärpaket som byggs. dpkg-deb kommer även att kontrollera behörigheten på paketskripten och andra filer som hittas i styrinformationskatalogen DEBIAN.
Om inget arkiv anges kommer dpkg-deb skriva paketet till filen katalog.deb.
Om arkivet som skall skapas redan finns kommer det skrivas över.
Om den andra argumentet är en katalog kommer dpkg-deb skriva till filen paket_version_arkitektur.deb, eller paket_version.deb om det inte finns något Architecture-fält i styrfilen control. När en målkatalog anges, istället för en fil, kan inte flaggan --nocheck användas (eftersom dpkg-deb måste läsa och tolka paketets styrfil control för att ta reda på vilket filnamn som skall användas).
-I, --info arkiv [control-filnamn ...]
Tillhandahåller information om ett binärt paketarkiv.
Om inga control-filnamn anges kommer det att visa en sammanfattning av innehållet i paketet tillsammans med dess styrfil.
Om ett eller flera control-filnamn anges kommer dpkg-deb att skriva ut dem i den ordning de anges. Om några av komponenterna inte fanns kommer ett felmeddelande för vart och ett skrivas ut på standard fel, och programmet avslutar med felstatus 2.
-W, --show arkiv
Ger information om ett binärt paketarkiv i det format som anges med flaggan --showformat. Det förvalda formatet visar paketets namn och version på en rad, avdelade med tabulatortecken.
-f, --field arkiv [control-fältnamn ...]
Extraherar styrfilsinformation från ett binärt paketarkiv.
Om du inte anger några styrfilfält visas hela styrfilen.
Om några anges kommer dpkg-deb att visa deras innehåll, i den ordning de förekommer i styrfilen. Om mer än ett styrfilsfält anges kommer dpkg-deb visa varje med ett inledande fältnamn (och ett kolon och mellanrum).
Inga felmeddelande rapporteras för fält som efterfrågas men inte hittas.
-c, --contents arkiv
Visar innehåller i filsystemsträdsarkivsdelen av paketarkivet. Det visas för närvarande i det format som genereras av tars pratsamma visning.
-x|--extract arkivkatalog
Extraherar filsystemsträdet från ett paketarkiv till den angivna katalogen.
Observera att en extrahering av ett paket till rotkatalogen inte resulterar i en korrekt installation! Använd dpkg för att installera paket.
katalog (men inte dess föräldrar) kommer skapas om nödvändigt, och dess behörighet kommer att ändras till att motsvara innehållet i paketet.
-C|--vextract arkivkatalog
Är som --extract (-x) med --verbose (-v) som visar en lista över filer som extraheras under tiden.
-R, --raw-extract arkivkatalog
Extraherar filsystemsträdet från ett paketarkiv till den angivna katalogen och kontrollinformationsfilerna till underkatalogen DEBIAN i den angivna katalogen.
Målkatalogen (men inte dess föräldrar) kommer att skapas om nödvändigt.
--ctrl-tarfile arkiv
Extraherar kontrolldata från ett binärt paket och sänder det till standard ut i tar-format (sedan dpkg 1.17.14). Tillsammans med tar(1) kan det användas för att hämta ut en specifik kontrollfil från ett paketarkiv. Indataarkiven behandlas alltid i den ordning de anges.
--fsys-tarfile arkiv
Extraherar filsystemsträdsdata från ett binärt paket och sänder det till standard ut i tar-format. Tillsammans med tar(1) kan det användas för att hämta ut en enskild fil från ett paketarkiv. Indataarkiven behandlas alltid i den ordning de anges.
-e, --control arkiv [katalog]
Extraherar styrinformationsfilerna från paketarkivet till den angivna katalogen.
Om ingen katalog anges kommer en underkatalog vid namn DEBIAN i den aktuella katalogen att användas.
Målkatalogen (men inte dess föräldrar) kommer att skapas om nödvändigt.
-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
--version
Visar version och avslutar.

FLAGGOR

--showformat=format
Flaggan används för att ange formatet på utdata som skapas av --show. Formatet är en sträng som matas ut för varje paket i listan.
Strängen kan referera till statusfält på formen "${ field-name}", en förteckning över giltiga fält kan enkelt skapas genom att använda -I på samma paket. En fullständig förklaring av formateringsflaggorna (inklusive ersättningssekvenser och fälttabulering) finns i förklaringen för flaggan --showformat i dpkg-query(1).
Förvalet för fältet är "${Package}\t${Version}\n".
-zkomprimeringsnivå
Ange vilken komprimeringsnivå som skall användas i komprimeringsfunktionen när ett paket byggs (standard är 9 för gzip och bzip2, 6 för xz och lzma). Giltiga värden är 0-9 där: 0 mappas mot komprimeraren ingen för gzip och till 1 för bzip2. Före dpkg 1.16.2 var nivå 0 komprimeraren ingen för alla komprimerare.
-Skomprimeringsstrategi
Anger vilken komprimeringsstrategi som skall användas i komprimeringsfunktionen när paketet byggs (sedan dpkg 1.16.2). Tillåtet värde är none (sedan dpkg 1.16.4), filtered, huffman, rle och fixed för gzip (sedan dpkg 1.17.0) och extreme för xz.
-Zkomprimeringstyp
Ange vilken komprimeringstyp som skall användas när ett paket byggs. Tillåtna värden är gzip, xz, bzip2 (avråds), lzma (avråds) och none (förval är xz).
--uniform-compression
Ange att samma komprimeringsparametrar skall användas för alla arkivmedlemmar (dvs. control.tar och data.tar). I annat fall kommer endast medlemmen data.tar att använda parametrarna. De enda komprimeringstyper som kan användas enhetligt är none, gzip och xz.
--deb-format=format
Väljer vilket arkivformat som skal användas i bygget (sedan dpkg 1.17.0). Tillåtna värden är 2.0 för det nya formatet och 0.939000 för det gamla (förval är 2.0).
Det gamla arkivformatet är mer svårtolkat av icke-Debianverktyg och är nu utgånget; dess enda användningsområde är för att bygga paket som skall tolkas av versioner av dpkg äldre än 0.93.76 (september 1995), vilka endast släpptes som i386-a.out.
--new
Detta är ett gammalt alias för --deb-format=2.0.
--old
Detta är ett gammalt alias för --deb-format=0.939000.
--nocheck
Förhindrar dpkg-deb --build s normala tester på det föreslagna innehållet i arkivet. Du kan bygga vilket arkiv du än vill, oavsett hur trasigt, på det här sätt.
-v, --verbose
Aktiverar pratsam utdata. Påverkar för närvarande bara --extract, vilket får det att bete sig som --vextract.
-D, --debug
Aktiverar felsökningsutdata. Denna är inte speciellt intressant.

MILJÖVARIABLER

TMPDIR
Om satt så kommer dpkg-deb att använda det som katalogen där temporära filer och kataloger skapas.

ANTECKNINGAR

Försök inte använda bara dpkg-deb för att installera programvara! Du måste använda normala dpkg för att se till att alla filer läggs på korrekt plats och att paketets skript körs och dess status och innehåll sparas.

PROGRAMFEL

dpkg-deb -I paket1.deb paket2.deb gör fel.
Det finns inte någon autentisering av .deb-filer. Faktiskt finns det inte ens någon enkel kontrollsumma. (Verktyg som arbetar på en högre nivå, som APT, stöder autentisering av .deb-paket som hämtas från ett givet arkiv, och de flesta paket har nu för tiden en md5sum-kontrollfil som skapas av debian/rules. Filen stöds dock inte direkt av lågnivåverktygen.)

SE ÄVEN

deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dselect(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.
2014-08-20 Debianprojektet