Scroll to navigation

dpkg-query(1) Dpkg-sviten dpkg-query(1)

NAMN

dpkg-query - ett verktyg för att fråga dpkg-databasen

SYNOPS

dpkg-query [flaggor...] åtgärd

BESKRIVNING

dpkg-query är ett verktyg för att visa information om paket i dpkg-databasen.

KOMMANDON

-l, --list [paketnamnsmönster ...]
Lista paket som matchar det givna mönstret. Om inget paketnamnsmönster anges listas alla paket i /var/lib/dpkg/status, förutom de paket som markerats som ej installerade (dvs. de som tidigare har helt tagits bort). Skalets normala jokertecken tillåts i paketnamnsmönster. Observera att du sannolikt måste skriva paketnamnsmönster inom citationstecken för att förhindra att skalet expanderar filnamnet. Till exempel kommer följande lista alla paket vars namn börjar på "libc6":
  dpkg-query -l 'libc6*'
  
De första tre kolumnerna i utdata visar önskad åtgärd, paketstatus och fel, i den ordningen.
Önskad åtgärd
 u = Okänd
 i = Installera
 h = Håll
 r = Ta bort
 p = Rensa
  
Paketstatus:
 n = Ej installerat
 c = Konfigurationsfiler
 H = Halvinstallerat
 U = Uppackat
 F = Halvkonfigurerat
 W = Utlösare väntad
 t = Utlösare förestående
 i = Installerad
  
Felflaggor:
 <tom> = (ingen)
 R = Ominstallation krävs
  
En versal status- eller felbokstav anger att paketet troligen kommer orsaka allvarliga problem. Se dpkg(1) för information om status och flaggor ovan.
Utdataformatet för den här flaggan kan inte justeras, men varieras automatiskt för att passa terminalbredden. Det är avsett för mänskliga läsare, och är inte enkelt maskinläsbart. Se -W (--show) och --showformat för hur du konfigurerar utdataformatet.
-W, --show [paketnamnsmönster ...]
Precis som flaggan --list kommer att paket som matchar det givna mönstret att visas. Utdatat kan dock skräddarsys med flaggan --showformat. Standardutdataformatet är en rad per paket som träffas, där varje rad innehåller namn (utökat med arkitektursbeskrivning för Multi-Arch same-paket) och installerad version av paketet, avdelat med ett tabulatortecken.
-s, --status paketnamn ...
Rapportera status om det angivna paketet. Detta alternativ visar helt enkelt posten i statusdatabasen för installerade paket. Om flera paketnamn anges avdelas de efterfrågade statusposterna med en tomrad, i samma ordningsföljd som i parameterlistan.
-L, --listfiles paketnamn ...
Listar filer som installerats på ditt system från paketnamn. Om flera paketnamn anges avdelas den efterfrågade fillistan med en tomrad, i samma ordningsföljd som anges i parameterlistan. Observera att filer som skapats av paketspecifika installationsskript inte visas.
--control-list paketnamn
Lista kontrollfiler installerade på ditt system från paketnamn. Dessa kan användas som inargument till --control-show.
--control-show paketnamn kontrollfil
Visar den kontrollfil som installerats på ditt system från paketnamn på standard ut.
-c, --control-path paketnamn [control-filnamn]
Visar sökvägarna till kontrollfilerna som installerats på ditt system för paketnamn. Om kontrollfil anges visas endast sökvägen för den kontrollfilen, om den finns.
Varning: kommandot är föråldrat eftersom det ger direkt tillgång till den interna dpkg-databasen, vi ber dig gå över till att istället använda --control-list och --control-show för alla tillfällen där dessa kommandon kan ge samma slutresultat. Så länge det finns åtminstone ett tillfälle där kommandot är nödvändigt (dvs. när man måste ta bort ett skadligt postrm-utvecklarskript), och det inte finns någon bra lösning för det, kommer kommandot inte att tas bort.
-S, --search filnamnssökmönster ...
Sök efter paket som äger filer som motsvarar det angivna mönstret. Alla skalets vanliga jokertecken kan användas i mönstret. Kommandot kommer inte att visa extrafiler som skapas av paketskript, ej heller kommer det att visa alternativ.
-p, --print-avail paketnamn
Visar information om paketnamn, enligt vad som finns i /var/lib/dpkg/available. Om flera paketnamn anges avdelas de efterfrågade posterna ur available-filen med en tomrad, med samma ordningsföljd som anges i parameterlistan.
Använder du ett APT-baserat skal bör du istället använda apt-cache show paketnamn, då available-filen endast àjourförs om dselect används.
-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
--version
Visar version och avslutar.

FLAGGOR

--admindir=kat
Ändra platsen för dpkg-databasen. Förval är /var/lib/dpkg.
--load-avail
Läs även in available-filen när kommandona --show och --list används, vilka numera som standard endast läser statusfilen.
-f, --showformat=format
Flaggan används för att ange formatet på utdata som skapas av --show. Formatet är en sträng som matas ut för varje paket i listan.
I formatsträngen inleds följande styrsekvenser med “ \”:
   \n radmatning
   \r vagnretur
   \t tabulator
  
\” före ett annat tecken undertrycken en speciell betydelse för det efterföljande tecknet, vilket är kan användas för “ \” och “ $”.
Paketinformation kan läggas in genom att sätta in variabelreferenser till paketfält, på syntaxen “ ${ field[;width]}”. Fält skrivs högerjusterade såvida inte bredden är negativ i vilket fall vänsterjustering kommer att användas. Följande fält stöds, men de är inte nödvändigtvis tillgängliga i statusfilen (endast interna fält och fält som finns i binärpaketet hamnar där):
   Architecture
   Bugs
   Conffiles (internt)
   Config-Version (internt)
   Conflicts
   Breaks
   Depends
   Description
   Enhances
   Essential
   Filename (internt, skalrelaterat)
   Homepage
   Installed-Size
   MD5sum (internt, skalrelaterat)
   MSDOS-Filename (internt, skalrelaterat)
   Maintainer
   Origin
   Package
   Pre-Depends
   Priority
   Provides
   Recommends
   Replaces
   Revision (föråldrat)
   Section
   Size (internt, skalrelaterat)
   Source
   Status (internt)
   Suggests
   Tag (normalt inte i .deb, utan i arkivets Packages-filer)
   Triggers-Awaited (internt)  Triggers-Pending (internt)  Version
  
Följande är virtuella fält, genererade av dpkg-query från värden från adnra fält (observera att dessa inte är giltiga namn för fält i kontrollfiler):
binary:Package
Innehåller binärpaketnamnet med en möjlig arkitekturkvalificerare, såsom "libc6:amd64" (sedan dpkg 1.16.2). Arkitekturkvalificeraren kommer endast att vara närvarande om paketet har ett Multi-Arch-fält med värdet same. Detta gör paketnamnen entydiga.
binary:Summary
Innehåller paketets korta beskrivning (sedan dpkg 1.16.2).
db:Status-Abbrev
Innehåller den förkortade paketstatusen, såsom “ii” (sedan dpkg 1.16.2).
db:Status-Want
Innehåller paketets önskade status, del av Status-fältet (sedan dpkg 1.17.11).
db:Status-Status
Innehåller paketets statusord, del av Status-fältet (sedan dpkg 1.17.11).
db:Status-Eflag
Innehåller paketets statusfelflagga, del av Status-fältet (sedan dpkg 1.17.11).
source:Package
Innehåller källkodsnamnet för binärpaketet (sedan dpkg 1.16.2).
source:Version
Innehåller källkodsversionen för binärpaketet (sedan dpkg 1.16.2)
Standardformatet är “${binary:Package}\t${Version}\n”. Alla andra fält som finns i statusfilen (även användardefinierade fält) kan faktiskt också hämtas. De visas dock som de är, ingen konvertering eller felkorrigering görs på dem. För att hämta namnet på paketansvarig och installerad version av dpkg och kan du köra:
  dpkg-query -W -f='${binary:Package} ${Version}\t${Maintainer}\n' dpkg
  

RETURVÄRDE

0
Den önskade frågan utfördes utan fel.
1
Problem uppstod vid tolkning av kommandoraden eller när frågan skulle utföras, till exempel att ingen fil eller paket hittades (förutom för --control-path).

MILJÖVARIABLER

DPKG_ADMINDIR
Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, används värdet som datakatalog för dpkg.
COLUMNS
Inställningen påverkar utdata från kommandot --list genom att ändra bredden på dess utdata.

SE ÄVEN

dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.
2012-04-03 Debianprojektet