Scroll to navigation

FETCH-EBOOK-METADATA(1) calibre FETCH-EBOOK-METADATA(1)

NAME

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [alternativ]


Hämta bokmetadata från nätresurser. Du måste ange åtminstone en av titel, författare eller ISBN.

När du skickar argument till fetch-ebook-metadata som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

--allowed-plugin, -p
Ange namnet på en metadatahämtningsinsticksmodul som ska användas. Som standard används alla metadatainsticksmoduler. Kan anges flera gånger för flera insticksmoduler. Alla insticksmodulnamn: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Overdrive, Douban Books, OZON.ru, Big Book Search

--authors, -a
Bokförfattare

--cover, -c
Ange ett filnamn. Omslaget, om tillgängligt, kommer att sparas till filnamnet. Utan denna parameter kommer omslaget inte att hämtas.

--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta

--identifier, -I
Identifierar så som ASIN/goodreads-id/etc kan anges flera gånger för flera identifierare. Till exempel:--identifier asin:B0082BAJA0

--isbn, -i
Bok ISBN

--opf, -o
Mata ut metadata i OPF-format istället för läsbar text.

--timeout, -d
Tidsbegränsning i sekunder. Grundinställning är 30

--title, -t
Boktitel

--verbose, -v
Skriv loggen till konsolen (stderr)

--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
februari 01, 2019 3.39.1