Scroll to navigation

FETCH-EBOOK-METADATA(1) calibre FETCH-EBOOK-METADATA(1)

NAME

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [opcions]


Agafa les metadades del llibre de fonts en línia. S'ha d'especificar com a mínim un d'entre: títol, autor o ISBN.

Sempre que passeu arguments a fetch-ebook-metadata i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

--allowed-plugin, -p
Especifiqueu el nom del connector a les descàrregues de metadades que s'utilitzarà. Es pot especificar diverses vegades per a diferents connectors. Tots els noms dels connectors: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Overdrive, Douban Books, OZON.ru, Big Book Search

--authors, -a
Autors del llibre

--cover, -c
Especifiqueu un nom de fitxer. La portada, si està disponible, es desarà en aquest. Sense aquesta opció, no es baixarà cap portada.

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--identifier, -I
Identifiers such as ASIN/goodreads id etc. Can be specified multiple times for multiple identifiers. For example: --identifier asin:B0082BAJA0

--isbn, -i
ISBN del llibre

--opf, -o
Extreu les metadades en format OPF en comptes de text llegible.

--timeout, -d
Temps d'expiració en segons. Per defecte és 30

--title, -t
Títol del llibre

--verbose, -v
Escriu el fitxer de registre a la consola (stderr)

--version
mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
de febrer 01, 2019 3.39.1