Scroll to navigation

FETCH-EBOOK-METADATA(1) calibre FETCH-EBOOK-METADATA(1)

NAME

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [opcje]


Pobieranie metadanych ze źródeł internetowych. Musisz podać co najmniej jedną z informacji: tytuł, autora lub ISBN.

Whenever you pass arguments to fetch-ebook-metadata that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

--allowed-plugin, -p
Określ nazwę wtyczki służącej do pobierania metadanych. Domyślnie używane są wszystkie wtyczki. Możesz określić kilka wtyczek jednocześnie. Nazwy wszystkich wtyczek: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Overdrive, Douban Books, OZON.ru, Big Book Search

--authors, -a
Autor(zy) książki

--cover, -c
Podaj nazwę pliku. Okładka, jeśli jest dostępna, zostanie w tym pliku zapisana. Bez tego parametru okładka nie zostanie pobrana.

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--identifier, -I
Identyfikatory takie jak ASIN/goodreads itd. Może być podany wiele razy dla różnych identyfikatorów. Na przykład: --identifier asin:B0082BAJA0

--isbn, -i
ISBN książki

--opf, -o
Wygeneruj metadane w formacie OPF zamiast w postaci tekstu.

--timeout, -d
Limit czasu w sekundach. Domyślnie 30

--title, -t
Tytuł książki

--verbose, -v
Prześlij log na konsolę (stderr)

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
lutego 01, 2019 3.39.1