Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook]


Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database.

Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCIÓNS]

--detach
Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

--help, -h
show this help message and exit

--ignore-plugins
Ignorar os complementos personalizados. Isto é útil se instalou algún complemento que impide que calibre arranque normalmente.

--no-update-check
Non comprobar se hai actualizacións

--shutdown-running-calibre, -s
Apagar unha instancia do Calibre en execución, de existir. Teña en conta que, se existen traballos en execución, estes cancelaranse en silencio, así que hai que utilizala con coidado.

--start-in-tray
Iniciar minimizado na bandexa do sistema

--verbose, -v
Ignored, do not use. Present only for legacy reasons

--version
show program's version number and exit

--with-library
Usar a biblioteca localizada na ruta específico.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
febreiro 01, 2019 3.39.1