Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook or calibre url ...]


Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database. You can also specify calibre URLs to perform various different actions, than just adding books. For example:

calibre://view-book/test_library/1842/epub

Will open the book with id 1842 in the EPUB format from the library "test_library" in the calibre E-book viewer. Library names are the folder names of the libraries with spaces replaced by underscores. A full description of the various URL based actions is in the User Manual.

Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCIÓNS]

--detach
Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

--help, -h
show this help message and exit

--ignore-plugins
Ignorar os complementos personalizados. Isto é útil se instalou algún complemento que impide que calibre arranque normalmente.

--no-update-check
Non comprobar se hai actualizacións

--shutdown-running-calibre, -s
Apagar unha instancia do Calibre en execución, de existir. Teña en conta que, se existen traballos en execución, estes cancelaranse en silencio, así que hai que utilizala con coidado.

--start-in-tray
Iniciar minimizado na bandexa do sistema

--verbose, -v
Ignored, do not use. Present only for legacy reasons

--version
show program's version number and exit

--with-library
Usar a biblioteca localizada na ruta específico.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
xuño 11, 2021 5.21.0