Scroll to navigation

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

NAME

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [alternativ]


Läs/skriv metadata från/till e-bokfil.

Stödda format för läsning av metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Stödda format för skrivning av metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Olika filtyper stöder olika sorters metadata. Om du försöker ställa in någon metadata för en filtyp som inte stöder den kommer metadata att ignoreras.

När du skickar argument till ebook-meta som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

--author-sort
Sträng som ska användas vid sortering av författare. Om denna inte anges, och författare anges, kommer strängen automatiskt genereras från författarens namn.

--authors, -a
Ange författarna. Flera författare ska avskiljas med &-tecken. Författarnamnen bör vara i ordningen Förnamn Efternamn.

--book-producer, -k
Ange bokens producent.

--category
Ange bokens kategori.

--comments, -c
Ange e-bokbeskrivning.

--cover
Ange omslag till den angivna filen.

--date, -d
Ange publiceringsdatumet.

--from-opf
Läs metadata från den angivna OPF-filen och använd dem som metadata i e-boken. Metadata som anges på kommandoraden kommer att åsidosätta metadata som lästs från OPF-filen

--get-cover
Hämta omslag från e-bok och spara det som specificerad filen.

--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta

--identifier
Ställ in identifierare för boken, kan anges flera gånger. Till exempel: --identifier URI:https://acme.com --identifier isbn:12345 För att ta bort en identifierare, ange inte något värde, --identifier isbn: Observera att för EPUB-filer kan en identifierare markerad som paketetidentifierare inte tas bort.

--index, -i
Ange bokens index i denna serie.

--isbn
Ange ISBN för boken.

--language, -l
Ange språket.

--lrf-bookid
Ange BookID:et i LRF-filer

--publisher, -p
Ange e-bokutgivare.

--rating, -r
Ange betyg. Bör vara ett nummer mellan 1 och 5.

--series, -s
Ange serien denna e-bok tillhör.

--tags
Ange taggar för boken. Skall vara en kommaseparerad lista.

--title, -t
Ange titeln.

--title-sort
Titelversionen som ska användas för sortering. Om denna inte anges, och titeln är angiven, kommer den automatiskt genereras från titeln.

--to-opf
Ange namnet på en OPF-fil. Metadata kommer att skrivas till OPF-filen.

--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
September 13, 2019 3.48.0