Scroll to navigation

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

NAME

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [opcions]


Llegeix/escriu les metadades dels/cap als fitxers de llibre electrònic.

Formats implementats per llegir metadades: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Formats implementats per escriure metadades: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Cada tipus de fitxer admet diferents tipus de metadades. Si proveu d'establir metadades a un tipus de fitxer que no les admet s'ignoraran sense cap avís.

Sempre que passeu arguments a ebook-meta i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

--author-sort
Cadena que s'utilitza quan s'ordena per autor. Si no s'especifica, i s'especifiquen els autors, es generarà automàticament a partir dels autors.

--authors, -a
Estableix els autors. Si hi ha diversos autors, s'han de separar amb una "&". Els noms dels autors han d'estar en l'ordre Nom Cognom.

--book-producer, -k
Estableix el productor del llibre.

--category
Estableix la categoria del llibre.

--comments, -c
Estableix la descripció del llibre.

--cover
Estableix el fitxer especificat com a portada.

--date, -d
Estableix la data de publicació.

--from-opf
Llegeix les metadades des d'un fitxer OPF especificat i utilitza-les per establir les metadades al llibre. Les metadades especificades a la línia d'ordres substituiran les metadades llegides del fitxer OPF

--get-cover
Obtén la portada a partir del llibre electrònic i desa-la al fitxer especificat.

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--identifier
Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.

--index, -i
Estableix l'índex del llibre en aquesta sèrie.

--isbn
Estableix l'ISBN del llibre.

--language, -l
Estableix la llengua.

--lrf-bookid
Estableix el BookID en fitxers LRF

--publisher, -p
Estableix l'editorial del llibre.

--rating, -r
Estableix la valoració. Ha de ser un nombre entre 1 i 5.

--series, -s
Estableix la sèrie que pertany el llibre.

--tags
Estableix les etiquetes per al llibre. Ha de ser una llista separada per comes.

--title, -t
Estableix el títol.

--title-sort
La versió del títol que s'utilitzarà per a l'ordenació. Si no s'indica aquesta opció i el títol està especificat, es generarà automàticament a partir del títol.

--to-opf
Especifica el nom d'un fitxer OPF. Les metadades es desen al fitxer OPF.

--version
mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
de setembre 13, 2019 3.48.0