Scroll to navigation

UNIQ(1) Polecenia użytkownika UNIQ(1)

NAZWA

uniq - wypisuje lub pomija powtórzone wiersze

SKŁADNIA

uniq [OPCJA]... [WEJŚCIE [WYJŚCIE]]

OPIS

Filtruje powtarzające się, sąsiadujące wiersze z WEJŚCIA (lub standardowego wejście), wypisując wynik na WYJŚCIE (lub standardowego wyjście).

Jeśli nie podano żadnej opcji, pozostawia pierwszy z identycznych wierszy.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-c, --count
poprzedza wiersz liczbą jego powtórzeń
-d, --repeated
wypisuje tylko powtarzające się wiersze, po jednym dla każdej grupy
-D
wypisuje wszystkie powtarzające się wiersze
--all-repeated[=METODA]
jak -D, lecz pozwala na oddzielanie grup za pomocą pustego wiersza; METODA={none(domyślna),prepend,separate}
-f, --skip-fields=N
zapobiega porównywaniu pierwszych N pól
--group[=METODA]
pokazuje wszystkie wpisy, oddzielając grupy pustym wierszem METODA={separate(domyślna),prepend,append,both}
-i, --ignore-case
ignoruje różnice pomiędzy małymi i wielkimi literami podczas porównywania
-s, --skip-chars=N
zapobiega porównywaniu pierwszych N znaków
-u, --unique
wypisuje jedynie wiersze, które się nie powtarzają
-z, --zero-terminated
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
-w, --check-chars=N
porównuje co najwyżej N znaków w wierszu
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Pole jest definiowane jako odstępy (z reguły spacje i/lub tabulacje), wydzielone znakami nie będącymi znakami odstępu. Pola są pomijane przed pominięciem znaków.

Note: 'uniq' does not detect repeated lines unless they are adjacent. You may want to sort the input first, or use 'sort -u' without 'uniq'.

AUTOR

Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

comm(1), join(1), sort(1)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/uniq>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) uniq invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

June 2020 GNU coreutils 8.32