Scroll to navigation

CUT(1) Polecenia użytkownika CUT(1)

NAZWA

cut - usuwa sekcje z każdego wiersza plików

SKŁADNIA

cut [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisuje wybrane części wierszy z każdego PLIKU na standardowe wyjście.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-b, --bytes=LISTA
wypisuje tylko bajty określone w LIŚCIE
-c, --characters=LISTA
wypisuje tylko znaki określone w LIŚCIE
-d, --delimiter=OGRANICZNIK
używa jako separatora pól znaku OGRANICZNIK zamiast tabulacji
-f, --fields=LISTA
wypisuje tylko podane pola oraz wszystkie wiersze, które nie zawierają znaku separatora, chyba że podano opcję -s
-n
(ignorowane)
--complement
dopełnienie zestawu wybranych bajtów, znaków lub pól
-s, --only-delimited
nie wypisuje wierszy nie zawierających separatora
--output-delimiter=ŁAŃCUCH
używa ŁAŃCUCHA jako separatora danych wyjściowych; domyślnie używany jest w tej roli separator danych wejściowych
-z, --zero-terminated
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Należy użyć jednej i tylko jednej spośród opcji -b, -c lub -f. Każda LISTA składa się z jednego zakresu lub z kilku zakresów oddzielonych przecinkami. Wybrane wejście jest zapisywane w tej samej kolejności jak jest odczytywane i jest zapisywane dokładnie raz. Każdy zakres składa się z jednego z podanych wyrażeń:

N
N-ty bajt, znak lub pole, liczone od 1
N-
od N-tego bajtu, znaku lub pola do końca wiersza
N-M
od N-tego do M-tego (włącznie) bajtu, znaku lub pola
-M
od pierwszego do M-tego (włącznie) bajtu, znaku lub pola

AUTOR

Napisane przez Davida M. Ihnata, Davida MacKezie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report cut translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation at: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cut>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) cut invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

August 2019 GNU coreutils 8.30