Scroll to navigation

DU(1) Příručka uživatele DU(1)

JMÉNO

du - odhaduje využití diskového prostoru

POUŽITÍ

du [VOLBA]... [SOUBOR]...
du [VOLBA]... --files0-from=SOUBOR

POPIS

Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

-0, --null
zakončí každý řádek znakem NUL, nikoliv nového řádku
Vypisuje i údaje o jednotlivých souborech, nejen o celých adresářích.
print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like
scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below
stejné jako '--apparent-size --block-size=1'
Na konec vypíše souhrn.
Sleduje pouze ty symbolické odkazy, které jsou zadány jako parametry příkazu.
Vypíše celkový součet pro adresáře (nebo soubory, je-li zadána volba --all), pouze pokud je nejvýše N úrovní pod zadaným parametrem; --max-depth=0 je to samé jako --summarize
summarize device usage of the NUL-terminated file names specified in file F; if F is -, then read names from standard input
equivalent to --dereference-args (-D)
vypisuje velikosti v lidmi čitelném formátu (například 1K 234M 2G)
list inode usage information instead of block usage
jako --block-size=1K
Sleduje všechny symbolické odkazy
Počítá velikosti pevných odkazů podle jejich počtu, nikoliv jen jednou.
jako --block-size=1M
nenásleduje žádné symbolické odkazy (to je výchozí nastavení)
for directories do not include size of subdirectories
jako -h, ale použijí se násobky 1000 namísto 1024
Vypisuje pouze celkové součty pro každý parametr.
exclude entries smaller than SIZE if positive, or entries greater than SIZE if negative
Vypíše čas poslední změny u všech souborů v adresáři a jeho podadresářích
Použije pro čas ÚDAJ, namísto data poslední změny: atime, access, use, ctime nebo status.
show times using STYLE, which can be: full-iso, long-iso, iso, or +FORMAT; FORMAT is interpreted like in 'date'
Vyloučí soubory, které odpovídají některému vzoru ze SOUBORu
Při procházení vynechá soubory, které odpovídají VZORu
Vynechá adresáře, které jsou na jiném svazku, než na tom, na kterém se hledání pro příslušný parametr začalo.
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Display values are in units of the first available SIZE from --block-size, and the DU_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE and BLOCKSIZE environment variables. Otherwise, units default to 1024 bytes (or 512 if POSIXLY_CORRECT is set).

Argument VELIKOST je celé číslo a volitelná jednotka (příklad: 10K je 10 * 1024). Jednotky jsou K, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q (mocniny 1024) nebo KB, MB, … (mocniny 1000). Lze též použít binární jednotky: KiB=K, MiB=M a tak dále.

VZORY

VZOR je shellový vzor (nikoliv regulární výraz). Vzor ? odpovídá libovolnému znaku, zatímco * odpovídá libovolnému řetězci (složenému z nula, jednoho nebo více znaků). Například *.o odpovídá všem souborům, jejichž jména končí na .o. Tudíž příkaz

du --exclude='*.o'

vynechá všechny soubory a podadresáře končící na .o (včetně souboru .o).

AUTOR

Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/du>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) du invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2024 GNU coreutils 9.4