Scroll to navigation

DU(1) Polecenia użytkownika DU(1)

NAZWA

du - szacuje użycie miejsca na dysku

SKŁADNIA

du [OPCJA]... [PLIK]...
du [OPCJA]... --files0-from=P

OPIS

Podsumowuje zajętość dysku przez każdy zestaw PLIKÓW, rekurencyjnie dla katalogów.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-0, --null
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
-a, --all
wypisuje podliczenia dla wszystkich plików, nie tylko katalogów
--apparent-size
wyświetla rozmiar pozorny zamiast użycia dysku; choć rozmiar pozorny jest zwykle mniejszy, może być również większy z powodu dziur (w tzw. plikach rzadkich), wewnętrznej fragmentacji, bloków pośrednich itp.
-B, --block-size=ROZMIAR
przelicza rozmiary według ROZMIARU przed ich wyświetleniem np. -BM wyświetla rozmiary w jednostkach 1 048 576 bajtów; patrz format ROZMIARU poniżej.
-b, --bytes
równoważne --apparent-size --block-size=1
-c, --total
wyświetla podsumowanie całości
-D, --dereference-args
rozwija wyłącznie dowiązania symboliczne podane jako argumenty w wierszu poleceń
-d, --max-depth=N
wyświetla podsumowania dla katalogu (lub pliku, z opcją -all) tylko, jeśli znajduje się N lub mniej poziomów poniżej argumentu wiersza poleceń; --max-depth=0 jest równoważne --summarize
--files0-from=P
podsumowuje zajętość dysku przez pliki podane w P, które są zakończone przez znak NUL. Jeżeli jako P podano -, to nazwy są odczytywane ze standardowego wejścia
-H
równoważne --dereference-args (-D)
-h, --human-readable
wyświetla rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi (np. 1K, 234M, 2G)
--inodes
wypisuje informacje o użyciu i-węzłów, zamiast o użyciu bloków
-k
jak --block-size=1K
-L, --dereference
rozwija wszystkie dowiązania symboliczne
-l, --count-links
liczy rozmiar wielokrotnie jeśli plik ma dowiązania twarde
-m
jak --block-size=1M
-P, --no-dereference
nie podąża za żadnymi dowiązaniami symbolicznymi (domyślnie)
-S, --separate-dirs
dla katalogów nie uwzględnia rozmiarów podkatalogów
--si
jak -h, lecz używa potęg 1000 zamiast 1024
-s, --summarize
wyświetla tylko podsumowanie dla każdego argumentu
-t, --threshold=ROZMIAR
pomija wpisy mniejsze niż ROZMIAR przy wartości dodatniej lub większe niż ROZMIAR przy wartości ujemnej
--time
pokazuje czas ostatniej modyfikacji plików w katalogu i jego podkatalogach
--time=SŁOWO
zamiast czasu modyfikacji pokazuje czas określony przez SŁOWO: atime, access, use, ctime lub status
--time-style=STYL
pokazuje czas używając STYLU: full-iso, long-iso, iso, +FORMAT, gdzie FORMAT jest interpretowany jak przez polecenie date
-X, --exclude-from=PLIK
pomija pliki pasujące do wzorca w PLIKU
--exclude=WZORZEC
pomija pliki pasujące do WZORCA
-x, --one-file-system
pomija katalogi w innych systemach plików
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Wartości są wyświetlane w jednostkach ROZMIARU, który jest pierwszym z podanych: opcji --block-size lub zmiennym środowiskowym DU_BLOCK_SIZE,, BLOCK_SIZE, BLOCKSIZE. W przeciwnym wypadku domyślną jednostką są 1024 bajty (lub 512, jeśli ustawiono zmienną POSIXLY_CORRECT.

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

WZORCE

PATTERN is a shell pattern (not a regular expression). The pattern ? matches any one character, whereas * matches any string (composed of zero, one or multiple characters). For example, *.o will match any files whose names end in .o. Therefore, the command
du --exclude='*.o'

pominie wszystkie pliki i podkatalogi kończące się na .o (łącznie z samym plikiem .o).

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda, Davida MacKenzie, Paula Eggerta i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/du>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) du invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

June 2020 GNU coreutils 8.32