Scroll to navigation

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

NAME

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [options]


Read/Write metadata from/to e-book files.

Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.

Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCIÓNS]

Esta é a cadea que se empregara cando se ordea por nome. De non especificarse, xerarase a través dos nomes dos/as autores/as.

Estabelecer a autoría. Se hai varios autores, deberán separarse co símbolo &. A orde dos nomes dos autores ten de ser Nome Apelido

Definir o produtor do libro.

Definir a categoría do libro.

Set the e-book description.

Definir a capa do ficheiro especificado.

Estabelecer a data de publicación.

Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file

Get the cover from the e-book and save it at as the specified file.

show this help message and exit

Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.

Estabelecer a posición que ocupa o libro nesta colectánea.

Definir o ISBN do libro.

Definir o idioma.

Estabelecer o ficheiro BookID en ficheiros de LRF

Set the e-book publisher.

Estabelecer a valoración. Debe ser un número entre 1 e 5.

Set the series this e-book belongs to.

Estabelecer etiquetas para o libro. Debe ser unha lista separada por comas

Definir o título.

Está é a versión do título que se empregará para ordenar. De non especificarse, xerarase automaticamente a partir do título.

Especificar o nome dun ficheiro de OPF. Os metadatos escribiranse no ficheiro de OPF.

show program's version number and exit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

agosto 12, 2022 6.3.0