Scroll to navigation

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

NAME

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [options]


Czytanie/zapis metadanych plików książki

Obsługiwane formaty odczytu metadanych: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Obsługiwane formaty zapisu metadanych: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Różne typy plików obsługują różne typy metadanych. Jeśli zostaną wprowadzone nieobsługiwane dane, zostaną one pominięte.

Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

Ciąg znaków używany podczas sortowania według autora. Jeśli nie zostanie określony, a autor(rzy) nie będą wskazani, zostanie automatycznie wygenerowany od autora(ów).

Wpisz autorów. Jeśli występuje kilku autorów oddzielaj ich za pomocą znaku "&". Dane autorów powinny być podane w kolejności: Imię Nazwisko.

Podaj producenta książki (w Polsce nie praktykowane).

Wpisz kategorię książki.

Ustaw opis dla e-booka.

Ustaw podany plik jako okładkę.

Podaj datę publikacji.

Odczytaj metadane z określonego pliku OPF i użyj go do ustawienia metadanych w e-booku. Metadane określone w wierszu polecenia zastąpią metadane odczytane z pliku OPF

Pobierz okładkę z książki i zapisz ją do określonego pliku.

Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

Ustaw identyfikatory książki, można je podawać wielokrotnie. Na przykład: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 Aby usunąć identyfikator, nie określaj żadnej wartości, --identifier isbn: Zauważ, że w przypadku plików EPUB identyfikator oznaczony jako identyfikator pakietu nie może być oddalony.

Podaj numer książki w cyklu.

Wpisz numer ISBN książki.

Podaj język.

Ustaw identyfikator książki w plikach LFR

Ustaw wydawcę e-booka.

Wpisz ocenę. Musi to być cyfra pomiędzy 1 a 5.

Wybierz serie, do których należy ta książka.

Wpisz etykiety dla książki. Kolejne etykiety oddzielaj przecinkami.

Wpisz tytuł.

Forma tytułu używana przy sortowaniu. Jeśli nie jest określona, a tytuł jest podany, zostanie ona automatycznie wygenerowana z tytułu.

Określ nazwę dla pliku OPF. Metadane zostaną zapisane w tym pliku.

Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

sierpnia 12, 2022 6.3.0