Scroll to navigation

CALIBREDB(1) calibre CALIBREDB(1)

NAME

calibredb - calibredb

calibredb ordre [opcions] [arguments]


calibredb is the command line interface to the calibre database. It has several sub-commands, documented below.

calibredb can be used to manipulate either a calibre database specified by path or a calibre Content server running either on the local machine or over the internet. You can start a calibre Content server using either the calibre-server program or in the main calibre program click Connect/share  →  Start Content server. Since calibredb can make changes to your calibre libraries, you must setup authentication on the server first. There are two ways to do that:

 • If you plan to connect only to a server running on the same computer, you can simply use the --enable-local-write option of the Content server, to allow any program, including calibredb, running on the local computer to make changes to your calibre data. When running the server from the main calibre program, this option is in Preferences → Sharing over the net → Advanced.
 • If you want to enable access over the internet, then you should setup user accounts on the server and use the --username and --password options to calibredb to give it access. You can setup user authentication for calibre-server by using the --enable-auth option and using --manage-users to create the user accounts. If you are running the server from the main calibre program, use Preferences → Sharing over the net → Require username/password.To connect to a running Content server, pass the URL of the server to the --with-library option, see the documentation of that option for details and examples.

 • OPCIONS GLOBALS
 • list
 • add
AFEGIR DES DE CARPETES

 • remove
 • add_format
 • remove_format
 • show_metadata
 • set_metadata
 • export
 • catalog
EPUB OPCIONS

 • saved_searches
 • add_custom_column
 • custom_columns
 • remove_custom_column
 • set_custom
 • restore_database
 • check_library
 • list_categories
 • backup_metadata
 • clone
 • embed_metadata
 • search
 • fts_index
 • fts_search

OPCIONS GLOBALS

mostra aquest missatge d'ajuda i surt

Camí a la biblioteca de calibre. Per defecte s'utilitza el camí emmagatzemat a la configuració. També és possible connectar-se al servidor de contingut de calibre per dur a terme accions a biblioteques remotes. Per fer-ho utilitzeu una URL com aquesta: http://nomdelservidor:port/#library_id per exemple, http://localhost:8080/#mylibrary. library_id és l'identificador de la biblioteca que voleu connectar al servidor de contingut. Podeu utilitzar el valor especial "library_id value of" per obtenir una llista d'identificadors de biblioteques disponibles al servidor. Per a més detalls sobre com configurar l'accés a través d'un servidor de contingut, vegeu https://manual.calibre-ebook.com/generated/en/calibredb.html.

Contrasenya per connectar a un servidor de continguts de calibre. Per llegir la contrasenya des d'una entrada estàndard, utilitzeu el valor especial: <stdin>. Per a llegir la contrasenya des d'un fitxer, utilitzeu: <f:/path/to/file> (és a dir <f: followed by the full path to the file and a trailing >). Els angles de dalt són obligatòries, recordeu tancar-los o utilitzar cometes per a la closca.

The timeout, in seconds, when connecting to a calibre library over the network. The default is two minutes.

Nom d'usuari per connectar a un servidor de continguts de calibre

mostra el número de versió del programa i surt

LIST

calibredb list [opcions]


Llista dels llibres disponibles a la base de dades de calibre.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Ordena els resultats en ordre ascendent

Els camps que es mostraran quan es llistin els llibres a la base de dades. Hauria de ser una llista de camps separada per comes. Camps disponibles: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Per defecte: %per defecte. El camp especial "tots" es pot utilitzar per seleccionar tots els camps. A més dels camps predefinits abans, hi ha camps personalitzats disponibles amb *nom_del_camp, per exemple, per a un camp personalitzat #valoració, utilitzaríeu el nom: *valoració

Genera la sortida en format JSON, que és més adequada per a l'anàlisi amb autòmats. Provoca que s'ignorin les opcions de l'ample de línia i del separador.

El nombre màxim de resultats a mostrar. Per defecte: tots

Amplada màxima d'una línia a la sortida. Per defecte es detecta la mida de la pantalla.

Prefix per a tots els camins dels fitxers. Per defecte és el camí d'accés a la carpeta de la biblioteca.

Filtra els resultats amb la consulta de cerca. Per al format de la consulta de cerca vegeu la documentació relacionada al Manual de l'usuari. Per defecte no es filtra.

Cadena que s'utilitzarà per separar els camps. Per defecte és un espai.

Camps pels quals s'ordenaran els resultats. Camps disponibles: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Per defecte: id

ADD

calibredb add [options] file1 file2 file3 ...


Add the specified files as books to the database. You can also specify folders, see the folder related options below.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Estableix els autors del(s) llibre(s) afegit(s)

If books with similar titles and authors are found, merge the incoming formats (files) automatically into existing book records. A value of "ignore" means duplicate formats are discarded. A value of "overwrite" means duplicate formats in the library are overwritten with the newly added files. A value of "new_record" means duplicate formats are placed into a new book record.

Camí a la portada que s'utilitzarà per al llibre afegit

Afegeix els llibres a la base de dades encara que ja existeixin. La comparació es fa a partir dels títols dels llibres i els autors. Tingues en compte que l'opció --automerge té precedència.

Afegeix un llibre en blanc (un llibre sense format)

Set the identifiers for this book, e.g. -I asin:XXX -I isbn:YYY

Estableix l'ISBN del(s) llibre(s) afegit(s)

Una llista de llengües separades per comes (millor si s'utilitzen els codis de llengües ISO639, tot i que pot ser que també es reconegui els noms d'algunes llengües)

Estableix la sèrie del(s) llibre(s) afegit(s)

Estableix el nombre de sèrie del(s) llibre(s) afegit(s)

Estableix les etiquetes del(s) llibre(s) afegit(s)

Estableix el títol del(s) llibre(s) afegit(s)

AFEGIR DES DE CARPETES

Options to control the adding of books from folders. By default only files that have extensions of known e-book file types are added.

A filename (glob) pattern, files matching this pattern will be added when scanning folders for files, even if they are not of a known e-book file type. Can be specified multiple times for multiple patterns.

A filename (glob) pattern, files matching this pattern will be ignored when scanning folders for files. Can be specified multiple times for multiple patterns. For example: *.pdf will ignore all PDF files

Assume that each folder has only a single logical book and that all files in it are different e-book formats of that book

Process folders recursively

REMOVE

calibredb remove IDs


Suprimeix els llibres identificats amb els identificadors de la base de dades. Els «IDs» han d'indicar-se en una llista separada per comes amb els nombres dels identificadors (es poden obtenir els nombres dels identificadors mitjançant l'ordre «search»). Per exemple, 23,34,57-85 (quan s'especifica un interval, no s'inclou l'últim nombre de l'interval).

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

No feu servir els Paperera de reciclatge

ADD_FORMAT

calibredb add_format [opcions] id fitxer_llibre


Afegeix el llibre electrònic «fitxer_llibre» als formats disponibles per al llibre lògic identificat per l'«id». Podeu obtenir l'«id» mitjançant l'ordre «search». Si ja existeix el format, se substituirà, a no ser que s'especifiqui l'opció de no substitució.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

No reemplacis el format si ja existeix

REMOVE_FORMAT

calibredb remove_format [opcions] ID fmt


Suprimeix el format «fmt» del llibre lògic identificat per l'ID. Podeu obtenir l'ID mitjançant l'ordre «search». «fmt» ha de ser una extensió de fitxer com ara LRF, TXT o EPUB. Si el llibre lògic no té el disponible el «fmt», no fa res.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

SHOW_METADATA

calibredb show_metadata [opcions] ID


Mostra les metadades emmagatzemades a la base de dades de calibre per al llibre identificat amb l'ID. L'ID és un nombre d'identificador de l'ordre «search».

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Imprimeix les metadades en format OPF (XML)

SET_METADATA

calibredb set_metadata [opcions] id [/camí/a/metadata.opf]


Estableix les metadades emmagatzemades a la base de dades de calibre per al llibre identificat per l'ID del fitxer OPF «metadata.opf». L'ID és un nombre d'identificador de l'ordre «search». Podeu fer-vos una idea ràpida del format OPF amb l'ús del commutador «--as-opf» a l'ordre «show_metadata». També podeu establir les metadades de camps individuals amb l'opció «--field». Si utilitzeu l'opció «--field», no cal especificar un fitxer OPF.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

El camp a establir. El format és nom_del_camp:valor, per exemple: --field etiquetes:etiqueta1,etiqueta2. Utilitzeu --list-fields per obtenir una llista de tots els noms de camps. Es pot especificar aquesta opció diverses vegades per establir diversos camps. Nota: Per llengües cal utilitzar els codis de llengua ISO639 (per exemple, "en" per l'anglès, "ca" per al català...). Per identificadors, la sintaxi és --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. Per als camps boolean (sí/no) utilitzeu "true" i "false" o "yes" i "no".

Mostra una llista dels noms dels camps de metadades que es poden utilitzar amb l'opció --field opció

EXPORT

calibredb export [opcions] IDs


Exporta els llibres identificats pels IDs (una llista separada per comes) al sistema de fitxers. L'operació d'exportació desa tots els formats del llibre, la portada i les metadades (a un fitxer opf). Podeu obtenir els nombres dels IDs de l'ordre «search».

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Exporta tots els llibres de la base de dades, ignorant la llista dels id.

Have calibre convert all non English characters into English equivalents for the file names. This is useful if saving to a legacy filesystem without full support for Unicode filenames. Si s'especifica aquesta opció, es desactiva aquest comportament.

Normally, calibre will save the cover in a separate file along with the actual e-book files. Si s'especifica aquesta opció, es desactiva aquest comportament.

Normalment calibre actualitza les metadades als fitxers que es desen a partir del que hi ha a la biblioteca de calibre. Fa que es desi més lentament. Si s'especifica aquesta opció, es desactiva aquest comportament.

Normalment calibre escriurà les metadades a un fitxer OPF separat, junt amb els fitxers reals del llibre electrònic. Si s'especifica aquesta opció, es desactiva aquest comportament.

Llista separada per comes de la llista de formats que es desaran de cada llibre. Per defecte es desen tots els formats disponibles.

Informe de progrés

Reemplaça els espais en blanc amb guions baixos.

Export all books into a single folder

The template to control the filename and folder structure of the saved files. Default is "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}" which will save books into a per-author subfolder with filenames containing title and author. Available controls are: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}

El format en què es visualitzaran les dates. %d: dia, %b: mes, %m: nombre del mes, %Y: any. Per defecte: %b, %Y

Exporta els llibres a la carpeta especificada. Per defecte és .

Converteix els camins a minúscules.

CATALOG

calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]


Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats support different sets of options. To see the different options, specify the name of the output file and then the --help option.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Llista d'IDs de la base de dades separada per comes per catalogar. Si es declara, s'ignora --search. Per defecte: totes

Filtra els resultats segons la consulta de cerca. Per al format de la cerca vegeu la documentació del tema al manual d'usuari. Per defecte: sense filtrar

Mostra informació detallada de sortida. Útil per depurar

EPUB OPCIONS

Títol del catàleg generat, que s'utilitzarà com a títol a les metadades. Per defecte: «My Books» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

Crea referències creuades a la secció dels autors per als llibres amb diversos autors. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

Save the output from different stages of the conversion pipeline to the specified folder. Useful if you are unsure at which stage of the conversion process a bug is occurring. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Expressió regular que descriu les etiquetes que s'exclouran com a gèneres. Per defecte: «[.+]|^+$» exclou les etiquetes entre claudàtors, per exemple «[Projecte Gutemberg]», i «+», l'etiqueta per defecte per als llibres llegits. S'aplica als formats de sortida: AZW3, EPUB i MOBI

Especifica les regles que s'utilitzaran per excloure llibres del catàleg generat. El model per a una regla d'exclusió pot ser ('<nom de la regla>','Tags','<llista d'etiquetes separades per comes>') o bé ('<nom de la regla>','<columna personalitzada>','<patró>'). Per exemple: (('Llibres emmagatzemats','#estat','Emmagatzemat'),) exclourà un llibre amb un valor d'«Emmagatzemat» a la columna personalitzada «estat». Si es defineixen diverses regles, s'apliquen totes les regles. Per defecte: «(('Catalogs','Tags','Catalog'),)» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

Inclou la secció «Autors» al catàleg. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

Inclou la secció «Descripcions» al catàleg. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

Inclou la secció «Gèneres» al catàleg. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

Inclou una secció «Afegits recentment» al catàleg. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

Inclou la secció «Sèries» al catàleg. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

Inclou la secció «Títols» al catàleg. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

Camp origen de la secció «Gèneres». Per defecte «Etiquetes» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

Camp personalitzat que conté una nota de text per inserir a l'encapçalament «Descripció». Per defecte: «» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

#<custom field>:[before|after]:[True|False] specifying: <custom field> Custom field containing notes to merge with comments [before|after] Placement of notes with respect to comments [True|False] - A horizontal rule is inserted between notes and comments Default: '::' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

Especifica el perfil de sortida. En alguns casos, cal un perfil de sortida per optimitzar el catàleg per al dispositiu. Per exemple, 'kindle' o 'kindle_dx' crea una taula del contingut estructurada en seccions i articles. Per defecte: 'None' S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI.

--prefix-rules
Especifica les regles que s'utilitzen per incloure prefixos que indiquin els llibres llegits, els ítems de la llista de desitjos i altres prefixos especificats per l'usuari. El model per a una regla de prefix és ('<nom de la regla>','<camp d'origen>','<patró>','<prefix>'). Si es defineixen diverses regles, s'utilitza la primera que coincideixi. Per defecte: «(('Read books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

Utilitza una predefinició creada amb la interfície gràfica del constructor de catàlegs. Una predefinició especifica tots els ajusts per a la construcció d'un catàleg. Per defecte: «None» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

Mida recomanada (en polzades) per a les portades dels llibres del catàleg. Interval: 1,0 - 2,0 Per defecte: «1.0» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

Reemplaça la portada existent quan es genera el catàleg. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

SAVED_SEARCHES

calibredb saved_searches [opcions] (llista|afegeix|elimina)


Gestiona les cerques guardades en aquesta base de dades. Si proveu d'afegir una cerca amb un nom que ja existeix, se substituirà.

Sintaxi per afegir:

calibredb saved_searches afegir cerca_nom cerca_expressió

Sintaxi per eliminar:

calibredb saved_searches elimina cerca_nom

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

ADD_CUSTOM_COLUMN

calibredb add_custom_column [opcions] etiqueta nom tipus_de_dades


Crea una columna personalitzada. L'etiqueta és el nom intern de la columna. No hauria de contenir espais o dos punts. El nom és el nom visible de la columna. El tipus de dades és un de: bool, comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Un diccionari d'opcions per personalitzar com s'interpretaran les dades en aquesta columna. Això és una cadena JSON. Per columnes d'enumeració, utilitzeu --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}" Hi ha moltes opcions per a la variable "display". Les opcions per tipus de columna són: composite: composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations datetime: date_format enumeration: enum_values, enum_colors, use_decorations int, float: number_format text: is_names, use_decorations La millor manera de trobar combinacions legals és creant una columna personalitzada del tipus adient a la interfície gràfica i després cercar un llibre al fitxer OPF (comproveu que s'ha creat un OPF nou des de l'addició de la columna). Veureu el JSON per a la "display" de la columna nova a l'OPF.

Aquesta columna emmagatzema les etiquetes com a dades (amb valors separats per comes). Només s'aplica si les dades són de tipus text.

CUSTOM_COLUMNS

calibredb custom_columns [opcions]


Llista les columnes personalitzades disponibles. Mostra les etiquetes ies id. de les columnes.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Mostra els detalls per a cada columna.

REMOVE_CUSTOM_COLUMN

calibredb remove_custom_column [opcions] etiqueta


Suprimeix la columna personalitzada identificada per l'etiqueta. Podeu veure les columnes disponibles amb l'ordre «custom_columns».

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

No demanis confirmació

SET_CUSTOM

calibredb set_custom [opcions] columna ID valor


Estableix el valor d'una columna personalitzada per al llibre identificat per l'ID. Podeu obtenir una llista dels ID mitjançant l'ordre «search». Podeu obtenir una llista dels noms de les columnes personalitzades mitjançant l'ordre «custom_columns».

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Si la columna emmagatzema diversos valors, annexa els valors especificats als ja existents, en lloc de substituir-los.

RESTORE_DATABASE

calibredb restore_database [options]


Restore this database from the metadata stored in OPF files in each folder of the calibre library. This is useful if your metadata.db file has been corrupted.

WARNING: This command completely regenerates your database. You will lose all saved searches, user categories, plugboards, stored per-book conversion settings, and custom recipes. Restored metadata will only be as accurate as what is found in the OPF files.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Fes la recuperació. L'ordre no s'executa llevat que no s'especifiqui aquesta opció.

CHECK_LIBRARY

calibredb check_library [opcions]


Realitza algunes comprovacions al sistema de fitxers que representa una biblioteca. Els informes són invalid_titles, extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Sortida CSV

Llista de les extensions que s'ignoraran separada per comes. Per defecte: totes

Llista de noms a ignorar separada per comes. Per defecte: tot

Llista d'informes separats per comes. Per defecte: tots

LIST_CATEGORIES

calibredb list_categories [options]


Produce a report of the category information in the database. The information is the equivalent of what is shown in the Tag browser.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Llista separada per comes dels noms de consulta de la categoria. Per defecte: tot

Sortida CSV

El tipus de fitxer CSV a produir. Opcions: excel, excel-tab, unix

Genera només la sortida del nombre d'ítems en una categoria en lloc del recompte per ítem a cada categoria

Amplada màxima d'una línia a la sortida. Per defecte es detecta la mida de la pantalla.

BACKUP_METADATA

calibredb backup_metadata [options]


Backup the metadata stored in the database into individual OPF files in each books folder. This normally happens automatically, but you can run this command to force re-generation of the OPF files, with the --all option.

Note that there is normally no need to do this, as the OPF files are backed up automatically, every time metadata is changed.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Normalment aquesta ordre només actua en llibres que tenen fitxers OPF obsolets. Aquesta opció fa que actuï en tots els llibres.

CLONE

calibredb clone path/to/new/library


Create a clone of the current library. This creates a new, empty library that has all the same custom columns, Virtual libraries and other settings as the current library.

The cloned library will contain no books. If you want to create a full duplicate, including all books, then simply use your filesystem tools to copy the library folder.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

EMBED_METADATA

calibredb embed_metadata [options] book_id


Actualitza les metadades als fitxers del llibre real que estan emmagatzemats a la biblioteca de calibre a partir de les metadades de la base de dades de calibre. Normalment, les metadades només s'actualitzen quan s'exporten els fitxers de calibre; per tant, aquesta ordre és útil si voleu que s'actualitzin a la vostra base de dades. Tingueu en compte que cada tipus de fitxer admet quantitats diferents de metadades. Es pot utilitzar el valor especial «all» perquè l'identificador de llibre actualitzi les metadades en tots els llibres. També es poden especificar diversos identificadors de llibre separats per espais o conjunts d'identificadors separats per guions. Per exemple: calibredb embed_metadata 1 2 10-15 23

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Només actualitza les metadades als fitxers del format especificat. Especifiqueu-ho diverses vegades per diversos formats. Per defecte, tots els formats s'actualitzen.

SEARCH

calibredb search [options] search expression


Search the library for the specified search term, returning a comma separated list of book ids matching the search expression. The output format is useful to feed into other commands that accept a list of ids as input.

The search expression can be anything from calibre's powerful search query language, for example: calibredb search author:asimov 'title:"i robot"'

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

El nombre màxim de resultats que retornarà. Per defecte es mostren tots els resultats.

FTS_INDEX

calibredb fts_index [options] enable/disable/status/reindex


Control the Full text search indexing process.

Turns on FTS indexing for this library
Turns off FTS indexing for this library
Shows the current indexing status
Can be used to re-index either particular books or the entire library. To re-index particular books specify the book ids as additional arguments after the reindex command. If no book ids are specified the entire library is re-indexed.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

The speed of indexing. Use fast for fast indexing using all your computers resources and slow for less resource intensive indexing. Note that the speed is reset to slow after every invocation.

Wait till all books are indexed, showing indexing progress periodically

FTS_SEARCH

calibredb fts_search [options] search expression


Do a full text search on the entire library or a subset of it.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Only match on exact words not related words. So correction will not match correcting.

Include snippets of the text surrounding each match. Note that this makes searching much slower.

How much of the library must be indexed before searching is allowed, as a percentage. Defaults to 90

The marker used to indicate the end of a matched word inside a snippet

The marker used to indicate the start of a matched word inside a snippet

The format to output the search results in. Either "text" for plain text or "json" for JSON output.

Restrict the searched books, either using a search expression or ids. For example: ids:1,2,3 to restrict by ids or search:tag:foo to restrict to books having the tag foo.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

d’agost 12, 2022 6.3.0