Scroll to navigation

CALIBREDB(1) calibre CALIBREDB(1)

NAME

calibredb - calibredb

calibredb ordre [opcions] [arguments]


calibredb is the command line interface to the calibre database. It has several sub-commands, documented below.

calibredb can be used to manipulate either a calibre database specified by path or a calibre Content server running either on the local machine or over the internet. You can start a calibre Content server using either the calibre-server program or in the main calibre program click Connect/share  →  Start Content server. Since calibredb can make changes to your calibre libraries, you must setup authentication on the server first. There are two ways to do that:

 • If you plan to connect only to a server running on the same computer, you can simply use the --enable-local-write option of the content server, to allow any program, including calibredb, running on the local computer to make changes to your calibre data. When running the server from the main calibre program, this option is in Preferences → Sharing over the net → Advanced.
 • If you want to enable access over the internet, then you should setup user accounts on the server and use the --username and --password options to calibredb to give it access. You can setup user authentication for calibre-server by using the --enable-auth option and using --manage-users to create the user accounts. If you are running the server from the main calibre program, use Preferences → Sharing over the net → Require username/password.To connect to a running Content server, pass the URL of the server to the --with-library option, see the documentation of that option for details and examples.

 • OPCIONS GLOBALS
 • list
 • add
ADDICIÓ DES DELS DIRECTORIS

 • remove
 • add_format
 • remove_format
 • show_metadata
 • set_metadata
 • export
 • catalog
EPUB OPCIONS

 • saved_searches
 • add_custom_column
 • custom_columns
 • remove_custom_column
 • set_custom
 • restore_database
 • check_library
 • list_categories
 • backup_metadata
 • clone
 • embed_metadata
 • search

OPCIONS GLOBALS

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--library-path, --with-library
Camí a la biblioteca de calibre. Per defecte s'utilitza el camí emmagatzemat a la configuració. També és possible connectar-se al servidor de contingut de calibre per dur a terme accions a biblioteques remotes. Per fer-ho utilitzeu una URL com aquesta: http://nomdelservidor:port/#library_id per exemple, http://localhost:8080/#mylibrary. library_id és l'identificador de la biblioteca que voleu connectar al servidor de contingut. Podeu utilitzar el valor especial "library_id value of" per obtenir una llista d'identificadors de biblioteques disponibles al servidor. Per a més detalls sobre com configurar l'accés a través d'un servidor de contingut, vegeu https://manual.calibre-ebook.com/generated/en/calibredb.html.

--password
Contrasenya per connectar a un servidor de continguts de calibre. Per llegir la contrasenya des d'una entrada estàndard, utilitzeu el valor especial: <stdin>. Per a llegir la contrasenya des d'un fitxer, utilitzeu: <f:/path/to/file> (és a dir <f: followed by the full path to the file and a trailing >). Els angles de dalt són obligatòries, recordeu tancar-los o utilitzar cometes per a la closca.

--username
Nom d'usuari per connectar a un servidor de continguts de calibre

--version
mostra el número de versió del programa i surt

LIST

calibredb list [opcions]


Llista dels llibres disponibles a la base de dades de calibre.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--ascending
Ordena els resultats en ordre ascendent

--fields, -f
Els camps que es mostraran quan es llistin els llibres a la base de dades. Hauria de ser una llista de camps separada per comes. Camps disponibles: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Per defecte: %per defecte. El camp especial "tots" es pot utilitzar per seleccionar tots els camps. A més dels camps predefinits abans, hi ha camps personalitzats disponibles amb *nom_del_camp, per exemple, per a un camp personalitzat #valoració, utilitzaríeu el nom: *valoració

--for-machine
Genera la sortida en format JSON, que és més adequada per a l'anàlisi amb autòmats. Provoca que s'ignorin les opcions de l'ample de línia i del separador.

--limit
El nombre màxim de resultats a mostrar. Per defecte: tots

--line-width, -w
Amplada màxima d'una línia a la sortida. Per defecte es detecta la mida de la pantalla.

--prefix
Prefix per a tots els camins dels fitxers. Per defecte és el camí d'accés a la carpeta de la biblioteca.

--search, -s
Filtra els resultats amb la consulta de cerca. Per al format de la consulta de cerca vegeu la documentació relacionada al Manual de l'usuari. Per defecte no es filtra.

--separator
Cadena que s'utilitzarà per separar els camps. Per defecte és un espai.

--sort-by
Camps pels quals s'ordenaran els resultats. Camps disponibles: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Per defecte: id

ADD

calibredb add [opcions] fitxer1 fitxer2 fitxer3 ...


Afegeix els fitxers especificats com a llibres a la base de dades. Podeu indicar també directoris, vegeu les opcions relacionades amb els directoris més avall.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--authors, -a
Estableix els autors del(s) llibre(s) afegit(s)

--cover, -c
Camí a la portada que s'utilitzarà per al llibre afegit

--duplicates, -d
Afegeix els llibres a la base de dades encara que ja existeixin. La comparació es fa a partir dels títols dels llibres.

--empty, -e
Afegeix un llibre en blanc (un llibre sense format)

--identifier, -I
Estableix els identificadors per a aquest llibre, p. ex. -I asin:XXX -I isbn:YYY

--isbn, -i
Estableix l'ISBN del(s) llibre(s) afegit(s)

--languages, -l
Una llista de llengües separades per comes (millor si s'utilitzen els codis de llengües ISO639, tot i que pot ser que també es reconegui els noms d'algunes llengües)

--series, -s
Estableix la sèrie del(s) llibre(s) afegit(s)

--series-index, -S
Estableix el nombre de sèrie del(s) llibre(s) afegit(s)

--tags, -T
Estableix les etiquetes del(s) llibre(s) afegit(s)

--title, -t
Estableix el títol del(s) llibre(s) afegit(s)

ADDICIÓ DES DELS DIRECTORIS

Opcions per controlar l'addició de llibres des dels directoris. Per defecte només s'afegiran els fitxers que tinguin extensions conegudes de tipus de fitxers de llibres electrònics.
--add
Un patró (glob) de nom de fitxer, els fitxers que coincideixin amb aquest patró seran afegits quan s'explorin els directoris per als fitxers, encara que no siguin d'un tipus de fitxer de llibres electrònics conegut. Es pot especificar diverses vegades per a diversos patrons.

--ignore
Un patró de nom de fitxer (glob), els fitxers que coincideixin amb aquest patró s’ignoraran quan s’escanegi el directori per fitxers. Es pot especificar diverses vegades per diversos patrons. Per exemple: *.pdf ignorarà tots els fitxers pdf

--one-book-per-directory, -1
Assumeix que cada directori conté un sol llibre lògic i que tots els fitxers que hi ha són diferents formats del mateix llibre electrònic

--recurse, -r
Processa els directoris de forma recursiva

REMOVE

calibredb remove IDs


Suprimeix els llibres identificats amb els identificadors de la base de dades. Els «IDs» han d'indicar-se en una llista separada per comes amb els nombres dels identificadors (es poden obtenir els nombres dels identificadors mitjançant l'ordre «search»). Per exemple, 23,34,57-85 (quan s'especifica un interval, no s'inclou l'últim nombre de l'interval).

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--permanent
No utilitzis la paperera de reciclatge

ADD_FORMAT

calibredb add_format [opcions] id fitxer_llibre


Afegeix el llibre electrònic «fitxer_llibre» als formats disponibles per al llibre lògic identificat per l'«id». Podeu obtenir l'«id» mitjançant l'ordre «search». Si ja existeix el format, se substituirà, a no ser que s'especifiqui l'opció de no substitució.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--dont-replace
No reemplacis el format si ja existeix

REMOVE_FORMAT

calibredb remove_format [opcions] ID fmt


Suprimeix el format «fmt» del llibre lògic identificat per l'ID. Podeu obtenir l'ID mitjançant l'ordre «search». «fmt» ha de ser una extensió de fitxer com ara LRF, TXT o EPUB. Si el llibre lògic no té el disponible el «fmt», no fa res.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

SHOW_METADATA

calibredb show_metadata [opcions] ID


Mostra les metadades emmagatzemades a la base de dades de calibre per al llibre identificat amb l'ID. L'ID és un nombre d'identificador de l'ordre «search».

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--as-opf
Imprimeix les metadades en format OPF (XML)

SET_METADATA

calibredb set_metadata [opcions] id [/camí/a/metadata.opf]


Estableix les metadades emmagatzemades a la base de dades de calibre per al llibre identificat per l'ID del fitxer OPF «metadata.opf». L'ID és un nombre d'identificador de l'ordre «search». Podeu fer-vos una idea ràpida del format OPF amb l'ús del commutador «--as-opf» a l'ordre «show_metadata». També podeu establir les metadades de camps individuals amb l'opció «--field». Si utilitzeu l'opció «--field», no cal especificar un fitxer OPF.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--field, -f
El camp a establir. El format és nom_del_camp:valor, per exemple: --field etiquetes:etiqueta1,etiqueta2. Utilitzeu --list-fields per obtenir una llista de tots els noms de camps. Es pot especificar aquesta opció diverses vegades per establir diversos camps. Nota: Per llengües cal utilitzar els codis de llengua ISO639 (per exemple, "en" per l'anglès, "ca" per al català...). Per identificadors, la sintaxi és --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. Per als camps boolean (sí/no) utilitzeu "true" i "false" o "yes" i "no".

--list-fields, -l
Mostra una llista dels noms dels camps de metadades que es poden utilitzar amb l'opció --field opció

EXPORT

calibredb export [opcions] IDs


Exporta els llibres identificats pels IDs (una llista separada per comes) al sistema de fitxers. L'operació d'exportació desa tots els formats del llibre, la portada i les metadades (a un fitxer opf). Podeu obtenir els nombres dels IDs de l'ordre «search».

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--all
Exporta tots els llibres de la base de dades, ignorant la llista dels id.

--dont-asciiize
Have calibre convert all non English characters into English equivalents for the file names. This is useful if saving to a legacy filesystem without full support for Unicode filenames. Si s'especifica aquesta opció, es desactiva aquest comportament.

--dont-save-cover
Normally, calibre will save the cover in a separate file along with the actual e-book files. Si s'especifica aquesta opció, es desactiva aquest comportament.

--dont-update-metadata
Normalment calibre actualitza les metadades als fitxers que es desen a partir del que hi ha a la biblioteca de calibre. Fa que es desi més lentament. Si s'especifica aquesta opció, es desactiva aquest comportament.

--dont-write-opf
Normalment calibre escriurà les metadades a un fitxer OPF separat, junt amb els fitxers reals del llibre electrònic. Si s'especifica aquesta opció, es desactiva aquest comportament.

--formats
Llista separada per comes de la llista de formats que es desaran de cada llibre. Per defecte es desen tots els formats disponibles.

--progress
Report progress

--replace-whitespace
Reemplaça els espais en blanc amb guions baixos.

--single-dir
Exporta tots els llibres a un únic directori

--template
La plantilla per controlar el nom de fitxer i l'estructura dels directoris dels fitxers desats. Per defecte és «{author_sort}/{title}/{title} - {authors}», que desa els llibres en un subdirectori per autor amb noms de fitxer que contenen el títol i l'autor. Es disposa dels controls: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}

--timefmt
El format en què es visualitzaran les dates. %d: dia, %b: mes, %m: nombre del mes, %Y: any. Per defecte: %b, %Y

--to-dir
Exporta els llibres al directori que s'indica. Per defecte és .

--to-lowercase
Converteix els camins a minúscules.

CATALOG

calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]


Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats support different sets of options. To see the different options, specify the name of the output file and then the --help option.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--ids, -i
Llista d'IDs de la base de dades separada per comes per catalogar. Si es declara, s'ignora --search. Per defecte: totes

--search, -s
Filtra els resultats segons la consulta de cerca. Per al format de la cerca vegeu la documentació del tema al manual d'usuari. Per defecte: sense filtrar

--verbose, -v
Mostra informació detallada de sortida. Útil per depurar

EPUB OPCIONS

--catalog-title
Títol del catàleg generat, que s'utilitzarà com a títol a les metadades. Per defecte: «My Books» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

--cross-reference-authors
Crea referències creuades a la secció dels autors per als llibres amb diversos autors. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

--debug-pipeline
Desa la sortida de les diferents etapes de la canonada de conversió al directori especificat. És útil si no esteu segur en quina etapa del procés de conversió hi ha un error. Per defecte: «None» S'aplica als formats de sortida: AZW3, EPUB i MOBI

--exclude-genre
Expressió regular que descriu les etiquetes que s'exclouran com a gèneres. Per defecte: «[.+]|^+$» exclou les etiquetes entre claudàtors, per exemple «[Projecte Gutemberg]», i «+», l'etiqueta per defecte per als llibres llegits. S'aplica als formats de sortida: AZW3, EPUB i MOBI

--exclusion-rules
Especifica les regles que s'utilitzaran per excloure llibres del catàleg generat. El model per a una regla d'exclusió pot ser ('<nom de la regla>','Tags','<llista d'etiquetes separades per comes>') o bé ('<nom de la regla>','<columna personalitzada>','<patró>'). Per exemple: (('Llibres emmagatzemats','#estat','Emmagatzemat'),) exclourà un llibre amb un valor d'«Emmagatzemat» a la columna personalitzada «estat». Si es defineixen diverses regles, s'apliquen totes les regles. Per defecte: «(('Catalogs','Tags','Catalog'),)» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

--generate-authors
Inclou la secció «Autors» al catàleg. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

--generate-descriptions
Inclou la secció «Descripcions» al catàleg. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

--generate-genres
Inclou la secció «Gèneres» al catàleg. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

--generate-recently-added
Inclou una secció «Afegits recentment» al catàleg. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

--generate-series
Inclou la secció «Sèries» al catàleg. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

--generate-titles
Inclou la secció «Títols» al catàleg. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

--genre-source-field
Camp origen de la secció «Gèneres». Per defecte «Etiquetes» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

--header-note-source-field
Camp personalitzat que conté una nota de text per inserir a l'encapçalament «Descripció». Per defecte: «» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

--merge-comments-rule
#<custom field>:[before|after]:[True|False] specifying: <custom field> Custom field containing notes to merge with comments [before|after] Placement of notes with respect to comments [True|False] - A horizontal rule is inserted between notes and comments Default: '::' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--output-profile
Especifica el perfil de sortida. En alguns casos, cal un perfil de sortida per optimitzar el catàleg per al dispositiu. Per exemple, 'kindle' o 'kindle_dx' crea una taula del contingut estructurada en seccions i articles. Per defecte: 'None' S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI.

--prefix-rules
Especifica les regles que s'utilitzen per incloure prefixos que indiquin els llibres llegits, els ítems de la llista de desitjos i altres prefixos especificats per l'usuari. El model per a una regla de prefix és ('<nom de la regla>','<camp d'origen>','<patró>','<prefix>'). Si es defineixen diverses regles, s'utilitza la primera que coincideixi. Per defecte: «(('Read books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

--preset
Utilitza una predefinició creada amb la interfície gràfica del constructor de catàlegs. Una predefinició especifica tots els ajusts per a la construcció d'un catàleg. Per defecte: «None» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

--thumb-width
Mida recomanada (en polzades) per a les portades dels llibres del catàleg. Interval: 1,0 - 2,0 Per defecte: «1.0» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

--use-existing-cover
Reemplaça la portada existent quan es genera el catàleg. Per defecte: «False» S'aplica als formats de sortida AZW3, EPUB i MOBI

SAVED_SEARCHES

calibredb saved_searches [opcions] (llista|afegeix|elimina)


Gestiona les cerques guardades en aquesta base de dades. Si proveu d'afegir una cerca amb un nom que ja existeix, se substituirà.

Sintaxi per afegir:

calibredb saved_searches afegir cerca_nom cerca_expressió

Sintaxi per eliminar:

calibredb saved_searches elimina cerca_nom

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

ADD_CUSTOM_COLUMN

calibredb add_custom_column [opcions] etiqueta nom tipus_de_dades


Crea una columna personalitzada. L'etiqueta és el nom intern de la columna. No hauria de contenir espais o dos punts. El nom és el nom visible de la columna. El tipus de dades és un de: bool, comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--display
Un diccionari d'opcions per personalitzar com s'interpretaran les dades en aquesta columna. Això és una cadena JSON. Per columnes d'enumeració, utilitzeu --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}" Hi ha moltes opcions per a la variable "display". Les opcions per tipus de columna són: composite: composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations datetime: date_format enumeration: enum_values, enum_colors, use_decorations int, float: number_format text: is_names, use_decorations La millor manera de trobar combinacions legals és creant una columna personalitzada del tipus adient a la interfície gràfica i després cercar un llibre al fitxer OPF (comproveu que s'ha creat un OPF nou des de l'addició de la columna). Veureu el JSON per a la "display" de la columna nova a l'OPF.

--is-multiple
Aquesta columna emmagatzema les etiquetes com a dades (amb valors separats per comes). Només s'aplica si les dades són de tipus text.

CUSTOM_COLUMNS

calibredb custom_columns [opcions]


Llista les columnes personalitzades disponibles. Mostra les etiquetes ies id. de les columnes.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--details, -d
Mostra els detalls per a cada columna.

REMOVE_CUSTOM_COLUMN

calibredb remove_custom_column [opcions] etiqueta


Suprimeix la columna personalitzada identificada per l'etiqueta. Podeu veure les columnes disponibles amb l'ordre «custom_columns».

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--force, -f
No demanis confirmació

SET_CUSTOM

calibredb set_custom [opcions] columna ID valor


Estableix el valor d'una columna personalitzada per al llibre identificat per l'ID. Podeu obtenir una llista dels ID mitjançant l'ordre «search». Podeu obtenir una llista dels noms de les columnes personalitzades mitjançant l'ordre «custom_columns».

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--append, -a
Si la columna emmagatzema diversos valors, annexa els valors especificats als ja existents, en lloc de substituir-los.

RESTORE_DATABASE

calibredb restore_database [opcions]


Recupera la base de dades a partir de les metadades dels fitxers OPF de cada carpeta de la biblioteca de calibre. És útil quan el fitxer metadata.db està malmès.

ATENCIÓ: Aquesta ordre torna a generar completament la vostra base de dades. Perdreu totes les cerques desades, categories d'usuari, taulers de connexions, ajusts de conversió per a llibres individuals i receptes personalitzades. Les metadades que es recuperin seran tan acurades com el que hi hagi als fitxers OPF.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--really-do-it, -r
Fes la recuperació. L'ordre no s'executa llevat que no s'especifiqui aquesta opció.

CHECK_LIBRARY

calibredb check_library [opcions]


Realitza algunes comprovacions al sistema de fitxers que representa una biblioteca. Els informes són invalid_titles, extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--csv, -c
Sortida CSV

--ignore_extensions, -e
Llista de les extensions que s'ignoraran separada per comes. Per defecte: totes

--ignore_names, -n
Llista de noms a ignorar separada per comes. Per defecte: tot

--report, -r
Llista d'informes separats per comes. Per defecte: tots

LIST_CATEGORIES

calibredb list_categories [options]


Produce a report of the category information in the database. The information is the equivalent of what is shown in the Tag browser.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--categories, -r
Llista separada per comes dels noms de consulta de la categoria. Per defecte: tot

--csv, -c
Sortida CSV

--dialect
El tipus de fitxer CSV a produir. Opcions: excel, excel-tab, unix

--item_count, -i
Genera només la sortida del nombre d'ítems en una categoria en lloc del recompte per ítem a cada categoria

--width, -w
Amplada màxima d'una línia a la sortida. Per defecte es detecta la mida de la pantalla.

BACKUP_METADATA

calibredb backup_metadata [opcions]


Fa una còpia de seguretat de les metadades de la base de dades en fitxers OPF individuals a cada directori del llibre. Això normalment es fa automàticament però podeu executar aquesta ordre per forçar que es tornin a regenerar els fitxers OPF amb l'opció «--all».

Tingueu en compte que normalment no hi ha necessitat de fer això, ja que es fa una còpia de seguretat dels fitxers OPF cada vegada que es canvien les metadades.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--all
Normalment aquesta ordre només actua en llibres que tenen fitxers OPF obsolets. Aquesta opció fa que actuï en tots els llibres.

CLONE

calibredb clone path/to/new/library


Create a clone of the current library. This creates a new, empty library that has all the same custom columns, Virtual libraries and other settings as the current library.

The cloned library will contain no books. If you want to create a full duplicate, including all books, then simply use your filesystem tools to copy the library folder.

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

EMBED_METADATA

calibredb embed_metadata [options] book_id


Actualitza les metadades als fitxers del llibre real que estan emmagatzemats a la biblioteca de calibre a partir de les metadades de la base de dades de calibre. Normalment, les metadades només s'actualitzen quan s'exporten els fitxers de calibre; per tant, aquesta ordre és útil si voleu que s'actualitzin a la vostra base de dades. Tingueu en compte que cada tipus de fitxer admet quantitats diferents de metadades. Es pot utilitzar el valor especial «all» perquè l'identificador de llibre actualitzi les metadades en tots els llibres. També es poden especificar diversos identificadors de llibre separats per espais o conjunts d'identificadors separats per guions. Per exemple: calibredb embed_metadata 1 2 10-15 23

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--only-formats, -f
Només actualitza les metadades als fitxers del format especificat. Especifiqueu-ho diverses vegades per diversos formats. Per defecte, tots els formats s'actualitzen.

SEARCH

calibredb search [options] search expression


Search the library for the specified search term, returning a comma separated list of book ids matching the search expression. The output format is useful to feed into other commands that accept a list of ids as input.

The search expression can be anything from calibre's powerful search query language, for example: calibredb search author:asimov 'title:"i robot"'

Sempre que passeu arguments a calibredb i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--limit, -l
El nombre màxim de resultats que retornarà. Per defecte es mostren tots els resultats.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
d’octubre 16, 2020 5.3.0