Scroll to navigation

UNIQ(1) Polecenia użytkownika UNIQ(1)

NAZWA

uniq - wypisuje lub pomija powtórzone wiersze

SKŁADNIA

uniq [OPCJA]... [WEJŚCIE [WYJŚCIE]]

OPIS

Filtruje powtarzające się, sąsiadujące wiersze z WEJŚCIA (lub standardowego wejście), wypisując wynik na WYJŚCIE (lub standardowego wyjście).
Jeśli nie podano żadnej opcji, pozostawia pierwszy z identycznych wierszy.
Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-c, --count
poprzedza wiersz liczbą jego powtórzeń
-d, --repeated
wypisuje tylko powtarzające się wiersze, po jednym dla każdej grupy
-D, --all-repeated[=METODA]

wypisuje wszystkie powtarzające się wiersze;
METODA={none(domyślna),prepend,separate}
Oddzielanie jest wykonywane za pomocą pustych wierszy
-f, --skip-fields=N
zapobiega porównywaniu pierwszych N pól
--group[=METODA]

pokazuje wszystkie wpisy, oddzielając grupy pustym wierszem
METODA={separate(domyślna),prepend,append, both}
-i, --ignore-case
ignoruje różnice pomiędzy małymi i wielkimi literami podczas porównywania
-s, --skip-chars=N
zapobiega porównywaniu pierwszych N znaków
-u, --unique
wypisuje jedynie wiersze, które się nie powtarzają
-z, --zero-terminated
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
-w, --check-chars=N
porównuje co najwyżej N znaków w wierszu
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Pole jest definiowane jako odstępy (z reguły spacje i/lub tabulacje), wydzielone znakami nie będącymi znakami odstępu. Pola są pomijane przed pominięciem znaków.
Uwaga: uniq nie wykrywa powtórzeń wierszy, jeśli nie sąsiadują one ze sobą. Dane wejściowe powinny być wcześniej posortowane; można również użyć sort -u, zamiast programu uniq. Porównywanie przestrzega reguł opisanych przez zmienną LC_COLLATE.
Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu uniq proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

comm(1), join(1), sort(1)
Pełna dokumentacja uniq jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i uniq są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'uniq invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.
wrzesień 2014 GNU coreutils 8.23