Scroll to navigation

JOIN(1) Polecenia użytkownika JOIN(1)

NAZWA

join - łączy wiersze dwóch plików według wspólnych pól

SKŁADNIA

join [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

OPIS

Program wypisuje na standardowe wyjście wiersz, dla każdej pary wierszy wejściowych o identycznych polach połączeniowych. Domyślnym polem połączeniowym jest pierwsze, oddzielone odstępem. Gdy jako PLIK1 lub PLIK2 (nie oba) podano -, to odczytywane jest standardowe wejście.
-a NUMER-PLIKU
wypisuje wiersze bez pary z pliku NUMER-PLIKU, który wynosi 1 lub 2 odpowiednio dla PLIKU1 lub PLIKU2
-e PUSTE
zamienia brakujące pola wejściowe łańcuchem PUSTE
-i, --ignore-case
ignoruje różnice między małymi i wielkimi literami podczas porównywania pól
-j POLE
równoważne -1 POLE -2 POLE
-o FORMAT
zachowuje FORMAT podczas tworzenia wiersza wyjściowego
-t ZNAK
używa ZNAKU jako separatora pól wejścia i wyjścia
-v NUMER-PLIKU
jak -a NUMER-PLIKU, ale bez wypisywania połączonych wierszy wyjściowych
-1 POLE
łączy pliki na tym POLU pierwszego pliku
-2 POLE
łączy pliki na tym POLU drugiego pliku
--check-order
sprawdza, czy wejście jest poprawnie posortowane, nawet jeśli wszystkie wejściowe wiersze mogą być poprawnie porównane
--nocheck-order
nie sprawdza poprawności posortowania wejścia
--header
traktuje pierwsze wiersze każdego pliku jako nagłówki pól, wyświetlając je bez próby ich sparowania
-z, --zero-terminated
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Jeżeli nie podano opcji -t ZNAK, to spacje na początku wierszy oddzielają pola i są ignorowane, w przeciwnym wypadku pola są oddzielane przez ZNAK. POLE jest numerem pola liczonym od 1. FORMAT jest jedną lub większą liczbą specyfikacji, oddzielonych spacjami lub przecinkami, z których każda ma postać NUMER-PLIKU.POLE LUB 0. Domyślny FORMAT wypisuje pola połączeniowe, pozostałe pola z PLIKU1 oraz pozostałe pola z PLIKU2, wszystkie oddzielone ZNAKIEM. Jeśli FORMAT jest słowem kluczowym auto, to pierwszy wiersz każdego pliku określa liczbę pól wypisywanych w każdym wierszu.
Ważne: PLIK1 i PLIK2 muszą być posortowane w polu połączeniowym. Na przykład, jeżeli join został uruchomiony bez opcji powinno się wykonać przedtem sort -k 1b,1 , a jeśli sort został uruchomiony bez opcji, powinno się użyć join -t " ". Proszę zauważyć, że porównania przestrzegają reguł określonych przez zmienną LC_COLLATE. Jeśli wejście nie jest posortowane i część wierszy nie może zostać połączona, wypisywane jest ostrzeżenie.
Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu join proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Mike'a Haertela.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

comm(1), uniq(1)
Pełna dokumentacja join jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i join są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'join invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.
wrzesień 2014 GNU coreutils 8.23