Scroll to navigation

DMESG(1) Polecenia użytkownika DMESG(1)

NAZWA

dmesg - wypisuje lub steruje buforem warstwy jądra

SKŁADNIA

dmesg [opcje]

dmesg --clear
dmesg --read-clear [opcje]
dmesg --console-level poziom
dmesg --console-on
dmesg --console-off

OPIS

dmesg służy do sprawdzenia bufora warstwy jądra (kernel ring buffer) lub sterowania nim.

Domyślnym działaniem jest wyświetlenie wszystkich wiadomości z bufora warstwy jądra.

OPCJE

Żadna z opcji --clear, --read-clear, --console-on, --console-off i --console-level nie wystąpić równocześnie.
-C, --clear
Czyści zawartość bufora.
-c, --read-clear
Czyści zawartość bufora po jego pierwszym wyświetleniu.
-D, --console-off
Wyłącza wypisywanie wiadomości na konsolę.
-d, --show-delta
Wyświetla znacznik czas oraz różnicę czasu pomiędzy komunikatami. Jeśli opcja ta jest używana razem z --notime, to wypisywana jest tylko różnica czasu.
-E, --console-on
Włącza wyświetlanie wiadomości na konsolę.
-e, --reltime
Wyświetla czas lokalny i różnicę czasu w formacie czytelnym dla ludzi. Proszę zauważyć, że konwersja do czasu lokalnego może być niedokładna (zob. -T).
-F, --file plik
Read the syslog messages from the given file. Note that -F does not support messages in kmsg format. The old syslog format is supported only.
-f, --facility lista
Ogranicza wyjście do podanej listy (z elementami oddzielonymi przecinkami) zagadnień. Na przykład:

dmesg --facility=daemon
wypisze wiadomości pochodzące wyłączenie od demonów systemowych. Listę obsługiwanych zagadnień przedstawia opcja --help.
-H, --human
Włącza wyświetlanie czytelne dla ludzi. Zob. również --color, --reltime i --nopager.
-k, --kernel
Wyświetla wiadomości jądra.
-L, --color[=kiedy]
Koloryzuje wynik. Opcjonalnym argumentem kiedy może być auto, never (nigdy) lub always (zawsze). Gdy nie poda się argumentu kiedy, domyślnym ustawieniem jest auto. Kolory mogą być wyłączone, aktualne wbudowane ustawienie domyślne pokaże opcja --help. Zob. również poniższy rozdział KOLORY.
-l, --level lista
Ogranicza wyjście do podanej listy (z elementami oddzielonymi przecinkami) poziomów. Na przykład

dmesg --level=err,warn
wypisze jedynie błędy i ostrzeżenia. Listę obsługiwanych poziomów przedstawia opcja --help.
-n, --console-level poziom
Ustawia poziom na którym odbywa się wyświetlanie komunikatów na konsoli. Za poziom należy podstawić numer poziomu lub skróconą nazwę poziomu. Aby zapoznać się z listą obsługiwanych poziomów, należy sprawdzić wynik opcji --help.

Na przykład, -n 1 lub -n emerg zapobiega pojawianiu się na konsoli wszelkich komunikatów poza awaryjnymi (panic). Wszystkie poziomy komunikatów są nadal zapisywane do /proc/kmsg, zatem wciąż można posługiwać się syslogd(8) do dokładnej kontroli, gdzie pojawiają się komunikaty jądra. Gdy używana jest opcja -n, to dmesg nie wyświetla ani nie czyści bufora warstwy jądra.

-P, --nopager
Nie przekazuje wyjścia na program stronicujący, który jest domyślnie włączony dla opcji --human output.
-p, --force-prefix
Add facility, level or timestamp information to each line of a multi-line message.
-r, --raw
Wyświetla surowy bufor wiadomości np. nie przycina przedrostków poziomu dziennika.

Proszę zauważyć, że prawdziwy format surowy zależy od metody z którą dmesg(1) odczytuje komunikaty jądra. Urządzenie /dev/kmsg używa innego formatu niż syslog(2). Dla kompatybilności wstecznej dmesg(1) zwraca dane zawsze w formacie syslog(2). Można odczytać prawdziwie surowe dane z /dev/kmsg np. poleceniem "dd if=/dev/kmsg iflag=nonblock".

-S, --syslog
Wymusza używanie przez dmesg interfejsu jądra syslog(2) do czytania komunikatów jądra. Domyślnie korzysta się z /dev/kmsg zamiast syslog(2) od wersji jądra 3.5.0.
-s, --buffer-size rozmiar
Do odpytania bufora jądra używa bufora o podanej wielkości Domyślnie jest to 16392 (domyślny rozmiar bufora syslog jądra wynosił początkowo 4096, 8192 od wersji 1.3.54 i 16384 od wersji 2.1.113). Jeśli użytkownik ustawił bufor jądra większy od domyślnego, to można posłużyć się tą opcją do przeglądnięcia całego bufora.
-T, --ctime
Wypisuje znaczniki czasu w formie czytelnej dla człowieka.
Mogą one być niedokładne! Źródło czasu używane do dzienników nie jest aktualizowane po uśpieniu/wznowieniu systemu.
-t, --notime
Nie wypisuje znaczników czasu jądra.
--time-format format
Wypisuje znacznik czasu w podanym formacie, którym może być ctime, reltime, delta lub iso. Pierwsze trzy formaty są aliasami dla opcji specyficznych dla formatu czasu. Format iso jest implementacją programu dmesg formatu znacznika czasu ISO-8601. Celem tego formatu jest ułatwienie porównywania znaczników między dwoma systemami i innego przetwarzania tych danych. Format iso jest zdefiniowany następująco: RRRR-MM-DD<T>GG:MM:SS,<mikrosekundy><-+><przesunięcie strefy czasowej w porównaniu do UTC>.
Format iso cierpi na tę samą przypadłość co ctime: czas może być niedokładny, jeśli system jest wstrzymywany i wznawiany.
-u, --userspace
Wypisuje wiadomości z przestrzeni użytkownika.
-w, --follow
Czeka na nowe komunikaty. Ta funkcja jest obsługiwana tylko w systemach z dającym się odczytać /dev/kmsg (od jądra 3.5.0).
-x, --decode
Dekoduje numery zagadnienia (ang. facility) i poziomu (priorytetu) do przedrostków czytelnych dla człowieka.
-V, --version
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
-h, --help
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

KOLORY

Jawne kolorowanie można wyłączyć za pomocą pustego pliku /etc/terminal-colors.d/dmesg.disable. Więcej informacji o konfiguracji kolorów znajduje się w podręczniku terminal-colors.d(5).

Logiczne nazwy kolorów obsługiwane przez dmesg to:

subsys
Przedrostek podsystemu w komunikacie (np. "ACPI:").
time
Znacznik czasu komunikatu.
timebreak
Znacznik czasu komunikatu w krótkim formacie ctime, przy opcjach --reltime lub --human.
alert
Tekst komunikatów o priorytecie: alert.
crit
Tekst komunikatów o priorytecie: krytyczny.
err
Tekst komunikatów o priorytecie: błąd.
warn
Tekst komunikatów o priorytecie: ostrzeżenie.
segfault
Tekst komunikatów informujących o błędzie segmentacji.

KOD ZAKOŃCZENIA

dmesg can fail reporting permission denied error. This is usually caused by dmesg_restrict kernel setting, please see syslog(2) for more details.

ZOBACZ TAKŻE

terminal-colors.d(5), syslogd(8)

AUTORZY

Karel Zak

dmesg was originally written by Theodore Ts'o

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie dmesg jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

lipiec 2012 util-linux