Scroll to navigation

DMESG(1) Polecenia użytkownika DMESG(1)

NAZWA

dmesg - wypisuje lub steruje buforem warstwy jądra

SKŁADNIA

dmesg [opcje]

dmesg --clear

dmesg --read-clear [opcje]

dmesg --console-level poziom

dmesg --console-on

dmesg --console-off

OPIS

dmesg służy do sprawdzenia bufora warstwy jądra (kernel ring buffer) lub sterowania nim.

Domyślnym działaniem jest wyświetlenie wszystkich wiadomości z bufora warstwy jądra.

OPCJE

Żadna z opcji --clear, --read-clear, --console-on, --console-off i --console-level nie wystąpić równocześnie.

-C, --clear

Czyści zawartość bufora.

-c, --read-clear

Czyści zawartość bufora po jego pierwszym wyświetleniu.

-D, --console-off

Wyłącza wypisywanie wiadomości na konsolę.

-d, --show-delta

Wyświetla znacznik czas oraz różnicę czasu pomiędzy komunikatami. Jeśli opcja ta jest używana razem z --notime, to wypisywana jest tylko różnica czasu.

-E, --console-on

Włącza wyświetlanie wiadomości na konsolę.

-e, --reltime

Wyświetla czas lokalny i różnicę czasu w formacie czytelnym dla ludzi. Proszę zauważyć, że konwersja do czasu lokalnego może być niedokładna (zob. -T).

-F, --file plik

Odczytuje komunikaty syslog z podanego pliku. Proszę zauważyć, że -F nie obsługuje wiadomości w formacie kmsg. Obsługiwany jest wyłącznie stary format syslog.

-f, --facility lista

Ogranicza wyjście do podanej listy (z elementami oddzielonymi przecinkami) zagadnień. Na przykład:

dmesg --facility=daemon

wypisze wiadomości pochodzące wyłączenie od demonów systemowych. Listę obsługiwanych zagadnień przedstawia opcja --help.

-H, --human

Włącza wyświetlanie czytelne dla ludzi. Zob. również --color, --reltime i --nopager.

-J, --json

Use JSON output format. The time output format is in "sec.usec" format only, log priority level is not decoded by default (use --decode to split into facility and priority), the other options to control the output format or time format are silently ignored.

-k, --kernel

Wyświetla wiadomości jądra.

-L, --color[=kiedy]

Koloryzuje wynik. Opcjonalnym argumentem kiedy może być auto, never (nigdy) lub always (zawsze). Gdy nie poda się argumentu kiedy, domyślnym ustawieniem jest auto. Kolory mogą być wyłączone, aktualne wbudowane ustawienie domyślne pokaże opcja --help. Zob. również poniższy rozdział KOLORY.

-l, --level lista

Ogranicza wyjście do podanej listy (z elementami oddzielonymi przecinkami) poziomów. Na przykład:

dmesg --level=err,warn

wypisze jedynie błędy i ostrzeżenia. Listę obsługiwanych poziomów przedstawia opcja --help.

-n, --console-level poziom

Ustawia poziom na którym odbywa się wyświetlanie komunikatów na konsoli. Za poziom należy podstawić numer poziomu lub skróconą nazwę poziomu. Aby zapoznać się z listą obsługiwanych poziomów, należy sprawdzić wynik opcji --help.

Na przykład, -n 1 lub -n emerg zapobiega pojawianiu się na konsoli wszelkich komunikatów poza awaryjnymi (panic). Wszystkie poziomy komunikatów są nadal zapisywane do /proc/kmsg, zatem wciąż można posługiwać się syslogd(8) do dokładnej kontroli, gdzie pojawiają się komunikaty jądra. Gdy używana jest opcja -n, to dmesg nie wyświetla ani nie czyści bufora warstwy jądra.

--noescape

Znaki niedrukowalne i potencjalnie niebezpieczne (np. przełamane sekwencje wielobajtowe, znaki kontroli terminala itp.) są domyślnie cytowane w formacie \x<hex> ze względów bezpieczeństwa. Opcja całkowicie wyłącza tę funkcję. W połączeniu z --raw może być to przydatne w celach diagnostycznych. Należy zachować ostrożność i nie używać opcji jako domyślnej.

-P, --nopager

Nie przekazuje wyjścia na program stronicujący, który jest domyślnie włączony dla opcji --human output.

-p, --force-prefix

Dodaje element, poziom lub znacznik czasu do każdego wiersza komunikatu wielowierszowego.

-r, --raw

Wyświetla surowy bufor wiadomości np. nie przycina przedrostków poziomu dziennika; wszystkie znaki niedrukowalne są jednak wciąż cytowane (zob. również --noescape).

Proszę zauważyć, że prawdziwy format surowy zależy od metody z którą dmesg odczytuje komunikaty jądra. Urządzenie /dev/kmsg używa innego formatu niż syslog(2). Dla kompatybilności wstecznej dmesg zwraca dane zawsze w formacie syslog(2). Można odczytać prawdziwie surowe dane z /dev/kmsg np. poleceniem "dd if=/dev/kmsg iflag=nonblock".

-S, --syslog

Wymusza używanie przez dmesg interfejsu jądra syslog(2) do czytania komunikatów jądra. Domyślnie korzysta się z /dev/kmsg zamiast syslog(2) od wersji jądra 3.5.0.

-s, --buffer-size rozmiar

Do odpytania bufora jądra używa bufora o podanej wielkości. Domyślnie jest to 16392 (domyślny rozmiar bufora syslog jądra wynosił początkowo 4096, 8192 od wersji 1.3.54 i 16384 od wersji 2.1.113). Jeśli użytkownik ustawił bufor jądra większy od domyślnego, to można posłużyć się tą opcją do przeglądnięcia całego bufora.

-T, --ctime

Wypisuje znaczniki czasu w formie czytelnej dla człowieka.

Mogą one być niedokładne! Źródło czasu używane do dzienników nie jest aktualizowane po uśpieniu/wznowieniu systemu. Znaczniki czasu są korygowane w odniesieniu do aktualnej różnicy pomiędzy chwilą rozruchu a zegarami monotonicznymi, co działa tylko dla komunikatów wypisanych po ostatnim wznowieniu systemu.

--since czas

Wyświetla wpisy od podanego czasu. Czas można podać zarówno jakie wielkość absolutną jak i relatywną w języku angielskim (np. "1 hour ago"). Proszę zauważyć, że znaczniki czasu mogą być niedokładne (więcej informacji w opisie opcji --ctime).

--until czas

Wyświetla wpisy do podanego czasu. Czas można podać zarówno jakie wielkość absolutną jak i relatywną w języku angielskim (np. "1 hour ago"). Proszę zauważyć, że znaczniki czasu mogą być niedokładne (więcej informacji w opisie opcji --ctime).

-t, --notime

Nie wypisuje znaczników czasu jądra.

--time-format format

Wypisuje znacznik czasu w podanym formacie, którym może być ctime, reltime, delta lub iso. Pierwsze trzy formaty są aliasami dla opcji specyficznych dla formatu czasu. Format iso jest implementacją programu dmesg formatu znacznika czasu ISO-8601. Celem tego formatu jest ułatwienie porównywania znaczników między dwoma systemami i innego przetwarzania tych danych. Format iso jest zdefiniowany następująco: RRRR-MM-DD<T>GG:MM:SS,<mikrosekundy><-+><przesunięcie strefy czasowej w porównaniu do UTC>.

Format iso cierpi na tę samą przypadłość co ctime: czas może być niedokładny, jeśli system jest wstrzymywany i wznawiany.

-u, --userspace

Wypisuje wiadomości z przestrzeni użytkownika.

-w, --follow

Czeka na nowe komunikaty. Ta funkcja jest obsługiwana tylko w systemach z dającym się odczytać /dev/kmsg (od jądra 3.5.0).

-W, --follow-new

Czeka i wyświetla tylko nowe wiadomości.

-x, --decode

Dekoduje numery zagadnienia (ang. facility) i poziomu (priorytetu) do przedrostków czytelnych dla człowieka.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

KOLORY

The output colorization is implemented by terminal-colors.d(5) functionality. Implicit coloring can be disabled by an empty file

/etc/terminal-colors.d/dmesg.disable

for the dmesg command or for all tools by

/etc/terminal-colors.d/disable

The user-specific $XDG_CONFIG_HOME/terminal-colors.d or $HOME/.config/terminal-colors.d overrides the global setting.

Note that the output colorization may be enabled by default, and in this case terminal-colors.d directories do not have to exist yet.

Logiczne nazwy kolorów obsługiwane przez dmesg to:

subsys

Przedrostek podsystemu w komunikacie (np. "ACPI:").

time

Znacznik czasu komunikatu.

timebreak

Znacznik czasu komunikatu w krótkim formacie ctime, przy opcjach --reltime lub --human.

alert

Tekst komunikatów o priorytecie: alert.

crit

Tekst komunikatów o priorytecie: krytyczny.

err

Tekst komunikatów o priorytecie: błąd.

warn

Tekst komunikatów o priorytecie: ostrzeżenie.

segfault

Tekst komunikatów informujących o błędzie segmentacji.

KOD ZAKOŃCZENIA

dmesg może zwrócić błąd, informując o braku uprawnień. Zwykle jest to spowodowane opcją jądra dmesg_restrict; więcej informacji znajduje się w podręczniku systemowym syslog(2).

AUTORZY

Karel Zak <kzak@redhat.com>

dmesg był pierwotnie napisany przez Theodore Ts’o <tytso@athena.mit.edu>.

ZOBACZ TAKŻE

terminal-colors.d(5), syslogd(8)

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem <https://github.com/util-linux/util-linux/issues>.

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie dmesg jest częścią pakietu util-linux i można je pobrać ze strony Linux Kernel Archive <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 maja 2022 r. util-linux 2.38.1