Scroll to navigation

ZDIFF(1) General Commands Manual ZDIFF(1)

NAZWA

zcmp, zdiff - porównuje skompresowane pliki

SKŁADNIA

zcmp [ opcje_dla_cmp ] plik1 [ plik2 ]
zdiff [ opcje_dla_diff ] plik1 [ plik2 ]

OPIS

Zcmp oraz zdiff używane są do wywoływania programów cmp i diff dla skompresowanych plików. Wszystkie opcje są przekazywane bezpośrednio do programu cmp lub diff. Jeżeli podany zostanie tylko plik1, to porównywany jest plik plik1 z rozpakowanym plikiem plik1.gz. Jeżeli podane zostaną dwie nazwy plików, to ich zawartość (dekompresowana - jeśli to konieczne) jest przekazywana do programu cmp lub diff. Pliki wejściowe nie są modyfikowane. Zachowywany jest kod wyjścia z cmp lub diff.

ZOBACZ TAKŻE

cmp(1), diff(1), zmore(1), zgrep(1), znew(1), zforce(1), gzip(1), gzexe(1)

BŁĘDY

Komunikaty programów cmp lub diff mogą odnosić się do nazw plików takich jak "-" zamiast do nazw plików podanych w wierszu polecenia.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.