Scroll to navigation

DIFF(1) Polecenia użytkownika DIFF(1)

NAZWA

GNU diff - porównuje pliki wiersz po wierszu

SKŁADNIA

diff [OPCJE]... PLIKI

OPIS

Porównuje PLIKI wiersz po wierszu.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

wypisuje zwykły diff (domyślnie)
informuje jedynie, że pliki się różnią
gdy pliki są identyczne, wypisuje informację o tym
wypisuje LICZBĘ (domyślnie 3) wierszy kopiowanego kontekstu
wypisuje LICZBĘ (domyślnie 3) wierszy zunifikowanego kontekstu
wypisuje zapis eda
wpisuje różnicę w formacie diffa RCS
wypisuje wynik w dwóch kolumnach
wypisuje co najwyżej LICZBĘ (domyślnie 130) kolumn
wypisuje jedynie lewą kolumnę wspólnych wierszy
nie wypisuje wspólnych wierszy
pokazuje funkcję C, w której znajduje się każda ze zmian
-F, --show-function-line=WYR-REG
pokazuje ostatni wiersz pasujący do WYR-REG
use LABEL instead of file name and timestamp (can be repeated)
zamienia tabulację na spacje w wypisywanym wyniku
tworzy formatowanie, dodając na początku znak tabulacji
tabulacja ma rozmiar LICZBA (domyślnie 8) kolumn
nie wypisuje spacji lub tabulatora przed pustymi wierszami
przetwarza wyjście przez pr, numerując strony
porównuje znalezione podkatalogi rekurencyjnie
don't follow symbolic links
-N, --new-file
traktuje brakujące pliki jako puste
traktuje brakujące pliki początkowe jako puste
ignoruje wielkość znaków podczas porównywania nazw plików
nie ignoruje wielkości znaków podczas porównywania nazw plików
pomija pliki pasujące do WZORCA
pomija pliki pasujące do wzorca w PLIKU
rozpoczyna od PLIKU podczas porównywania katalogów
porównuje PLIK1 do wszystkich elementów zbioru (operandów); PLIK1 może być katalogiem
porównuje wszystkie elementy zbioru (operandy) do PLIKU2; PLIK2 może być katalogiem
ignoruje wielkość znaków w zawartości pliku
-E, --ignore-tab-expansion
ignoruje zmiany związane z zamianą tabulacji na spacje
ignoruje białe znaki na końcu wiersza
ignoruje zmiany w liczbie białych znaków
ignoruje wszystkie białe znaki
ignore changes where lines are all blank
ignore changes where all lines match RE
traktuje wszystkie pliki jako tekstowe
wycina końcowy znak powrotu karetki (CR) w wyjściu
wypisuje połączone pliki z różnicami "#ifdef NAZWA"
formatuje grupy wejścia TYP-G za pomocą FORMATU-GRUPY
formatuje wszystkie wiersze wejściowe za pomocą FORMATU-WIERSZA
formatuje wiersze wejściowe TYP-L za pomocą FORMATU-WIERSZA
Opcje formatów zapewniają dokładniejszą kontrolę wyjścia
różnic, będącą uogólnieniem opcji -D/--ifdef.
TYP-G może być jednym z: TYP-L lub changed.
FORMAT-GRUPY (tylko) może zawierać:
%<
wiersze z PLIKU1
%>
wiersze z PLIKU2
%=
wiersze wspólne plikom PLIK1 i PLIK2
%[-][SZEROKOŚĆ][.[PREC]]{doxX}LITERA
określenie LITERY w stylu printf
LITERY odnoszą się w poniższej postaci do nowej grupy, małe litery odnoszą się do starej grupy:
numer pierwszego wiersza
numer ostatniego wiersza
liczba wierszy = L-F+1
F-1
L+1
%(A=B?T:E)
jeśli A równa się B to T, w przeciwnym wypadku E
FORMAT-WIERSZA (tylko) może zawierać:
%L
zawartość wiersza
%l
zawartość wiersza, z wyjątkiem końcowych znaków nowego wiersza
%[-][SZEROKOŚĆ][.[PREC]]{doxX}n
określenie numera wiersza wejściowego w stylu printf
FORMAT-GRUPY i FORMAT-WIERSZA mogą zawierać:
%%
%
%c'C'
pojedynczy znak C
%c'\OOO'
znak z kodem ósemkowym 000
znak C (inne znaki reprezentują same siebie)
mocno stara się znaleźć mniejszy zestaw zmian
zatrzymuje LICZBĘ wierszy wspólnego przedrostka i przyrostka
zakłada, że pliki są duże i zawierają wiele rozproszonych zmian
colorize the output; WHEN can be 'never', 'always', or 'auto' (the default)
the colors to use when --color is active; PALETTE is a colon-separated list of terminfo capabilities
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

FILES are 'FILE1 FILE2' or 'DIR1 DIR2' or 'DIR FILE' or 'FILE DIR'. If --from-file or --to-file is given, there are no restrictions on FILE(s). If a FILE is '-', read standard input. Exit status is 0 if inputs are the same, 1 if different, 2 if trouble.

AUTOR

Napisane przez Paula Eggerta, Mike'a Haertela, Davida Hayesa, Richarda Stallmana i Lena Towera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-diffutils@gnu.org
Strona internetowa GNU diffutils: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <https://www.gnu.org/gethelp/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

Pełna dokumentacja diff jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i diff są poprawnie zainstalowane, to polecenie

info diff

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

grudzień 2018 diffutils 3.7