Scroll to navigation

start-stop-daemon(8) dpkg-verktygen start-stop-daemon(8)

NAMN

start-stop-daemon - startar och stoppar bakgrundsprocesser

SYNOPS

start-stop-daemon [flagga...] åtgärd

BESKRIVNING

start-stop-daemon används för att kontrollera hur processer på systemnivå skapas och avslutas. Med hjälp av en av sökflaggorna kan start-stop-daemon ställas in att hitta befintliga instanser av en körande process.
Observera att om inte --pidfile anges kommer start-stop-daemon att jobba på ett sätt som liknar killall(1). start-stop-daemon kommer att söka i processtabellen efter processer med motsvarande namn på processen, användar-id och/eller grupp-id (om sådant anges). Alla processer som stämmer överens kommer tillsändas signalen TERM (eller den som anges med --signal eller --retry) om --stop anges. För processer som har långlivade barn som måste överleva en --stop, måste du ange en pidfil.

KOMMANDON

-S, --start [--] argument
Se om en angiven process existerar, och om så är fallet gör start-stop-daemon ingenting och avslutar med status 1 (0 om --oknodo anges). Om en sådan process inte existerar startas en instans, antingen med programfilen som anges med --exec eller, om den anges, med --startas. Eventuella argument som ges efter -- på kommandoraden skickas utan ändring till programmet som startas.
-K, --stop
Testa om den angivna processen existerar. Om så är fallet sänder start-stop-daemon den signal som anges av --signal till processen, och avslutar med status 0. Om processen inte finns avslutar start-stop-daemon med status 1 (0 om --oknodo anges). Om --retry anges kommer start-stop-daemon kontrollera att processen har avslutats.
-T, --status
Se om den angivna processen existerar, och returnerar en statuskod i enlighet med LBS Init Script Actions.
-H, --help
Visa hjälpskärm och avsluta.
-V, --version
Visa programversion och avsluta.

FLAGGOR FÖR SÖKNING

-p, --pidfile pidfil
Kontrollera om en process har skapat filen pidfil. Observera: om flaggan används på egen hand kan den orsaka att oönskade processer berörs, om den gamla processen avslutats utan att kunna ta bort pidfil.
-x, --exec programfil
Se efter processer som är instanser av programfil. Flaggan programfil bör vara en absolut sökväg. Observera: detta fungerar kanske inte som det ska för tolkade skript eftersom programfilen kommer peka på tolken. Notera att processer som körs inuti en chroot också kommer att träffas, så andra begränsningar kan behövas.
-n, --name processnamn
Se efter processer med namnet processnamn. Processnamn är vanligtvis processens filnamn, men kan ha ändrats av processen själv. Observera: på de flesta system hämtas informationen från processens comm-namn från kärnan, vilket ofta har en relativt kort längdbegränsning (det är inte portablet att anta fler än 15 tecken).
-u, --user användarnamn|användar-id
Se efter processer som ägs av användaren som anges av användarnamn eller använder-id. Observera: om den här flaggan används på egen hand träffas alla processer som motsvarar användaren.

FLAGGOR

-g, --group grupp|grupp-id
Byt till grupp eller grupp-id när processen startas.
-s, --signal signal
Tillsammans med --stop anger detta den signal som skall sändas till processen som stoppas (förval är TERM).
-R, --retry tidsgräns|schema
Tillsammans med --stop anger detta att start-stop-daemon skall kontrollera att processen avslutas. Den testar flera gånger efter matchande processer som körs, tills ingen längre finns kvar. Om processerna inte avslutar kommer programmet utföra ytterligare kommandon enligt schemat.
 
Om tidsgräns anges istället för schema kommer schemat signal/timeout/KILL/timeout att användas, där signal är den signal som anges med --signal.
 
schema är den lista med åtminstone två poster avdelade med snedstreck ( /); varje post är antingen -signalnummer eller [ -]signalnamn, vilket betyder att signalen skall sändas, eller timeout, vilket anger det antal sekunder programmet skall vänta på att processen avslutar, eller forever, vilket betyder att resten av schemat skall repetera för evigt om så behövs.
 
Om slutet på schemat nås och forever inte anges kommer start-stop-daemon avslutas med felkod 2. Om ett schema anges kommer eventuell signal angiven med --signal att ignoreras.
-a, --startas sökväg
Tillsammans med --start anger detta att processen som anges med sökväg skall startas. Om den inte anges används argumentet som gavs till --exec.
-t, --test
Skriver ut vad som skulle ha utförts och sätter returvärdet, men utför ingenting.
-o, --oknodo
Returnerar felstatus 0 i stället för 1 om ingen åtgärd utförs/skulle utförts.
-q, --quiet
Skriv inte informationsmeddelanden; visa endast felmeddelanden.
-c, --chuid användarnamn|användar-id[ :grupp|grupp-id]
Byt till användarnamnet/användar-id:t innan processen startas. Du kan även ange en grupp genom att lägga till ett kolontecken, :, följt av gruppnamnet eller grupp-id på samma sätt som du skull gjort till "chown"-kommandot ( användare:grupp). Om du anger en användare utan att ange en grupp kommer användarens primära grupp-id att användas. När du använder alternativet måste du ha i åtanke att även både primär- och tilläggsgrupp sätts, även om --group-flaggan inte anges. --group-flaggan är bara till för grupper som användaren normalt inte är en medlem i (t.ex för att lägga till gruppmedlemskap för enskilda processer för standardanvändare såsom nobody).
-r, --chroot rot
Byt katalog och rot till rot innan processen startas. Observera att även pidfilen skrivs efter chroot har utförts.
-d, --chdir sökväg
Byt katalog till sökväg innan processen startas. Detta görs efter byte av rot om -r|--chroot-flaggan anges. Om flaggan inte anges kommer start-stop-daemon byta till rotkatalogen innan processen startas.
-b, --background
Används typiskt med program som inte kopplar loss sig av sig själva. Flagga tvingar start-stop-daemon att förgrena sig (fork) innan processen startar, och tvinga den grenen att köra i bakgrunden. VARNING: start-stop-daemon kan inte kontrollera felstatus för processer som av någon som helst anledning misslyckas med att exekvera. Detta är en sista utväg, och är endast avsett för program som det antingen inte är någon mening att förgrena på egen hand, eller där det inte är möjligt att lägga till kod för det på egen hand.
-C, --no-close
Stäng inte filbeskrivare när serverprocessen tvingas till bakgrunden. Använd för felsöknignssyften för att se processutdata, eller för att omdirigera filbeskrivare för att logga processutdata. Endast relevant när --background används.
-N, --nicelevel heltal
Ändrar prioriteten på processen innan den startas.
-P, --procsched policy:prioritet
Ändrar processschemaläggarens policy och prioritet för processen innan den startas. Prioriteten är valfri och anges genom att lägga till ett : följt av värdet. Standardvärdet för prioritet är 0. För närvarande stöds värdena other, fifo och rr för policy.
-I, --iosched klass:prioritet
Ändrar I/O-schemaläggarens klass och -prioritet för processen innan den startas. Prioriteten är valfri och anges genom att lägga till ett : följt av värdet. Standardvärdet för prioritet är 4, såvida inte klass är idle, då är prioritet alltid 7. För närvarande stöds värdena idle, best-effort och real-time för klass.
-k, --umask maskvärde
Ställer in umaskvärdet på processen innan den startas.
-m, --make-pidfile
Används när ett program som inte skapar sin egen pidfil startas. Flaggan kommer att få start-stop-daemon att skapa filen som anges med --pidfile och lägga process-id i den precis innan processen startas. Observera att den inte kommer att tas bort när programmet stoppas. OBSERVERA: Funktionen kanske inte alltid fungerar. Framförallt inte när programmet som startas förgrenar sig (fork) från sin huvudprocess. Därför är flaggan oftast bara användbar i samband med flaggan --background.
-v, --verbose
Skriv ut pratsamma informationsmeddelanden.

RETURVÄRDE

0
Efterfrågad åtgärd utfördes. Om --oknodo angavs är det även möjligt att ingenting behövde utföras. Det kan hända när --start angavs och en motsvarande process redan körde, eller när --stop angavs och det inte fanns någon motsvarande process.
1
Om --oknodo inte angavs och ingenting gjordes.
2
Om --stop och --retry angavs, men slutet på tidtabellen nåddes och processen fortfarande kördes.
3
Alla andra fel.
Med --status-åtgärden returneras följande statuskoder:
0
Programmet kör.
1
Programmet kör inte och pid-filen finns.
3
Programmet kör inte.
4
Kan inte ta reda på programmets status.

EXEMPEL

Starta serverprocessen food, såvida inte en redan kör (en process med namnet food, som körs som användaren food, med process-id i food.pid):
start-stop-daemon --start --oknodo --user food --name food \
	--pidfile /run/food.pid --startas /usr/sbin/food \
	--chuid food -- --daemon
    
Sänd SIGTERM till food och vänta upp till fem sekunder på att den skall avslutas:
start-stop-daemon --stop --oknodo --user food --name food \
	--pidfile /run/food.pid --retry 5
    
Demonstration av ett skräddarsytt schema för att avsluta food:
start-stop-daemon --stop --oknodo --user food --name food \
	--pidfile /run/food.pid --retry=TERM/30/KILL/5
    

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.
2012-06-17 Debianprojektet