Scroll to navigation

start-stop-daemon(8) programy pomocnicze dpkg start-stop-daemon(8)

NAZWA

start-stop-daemon - uruchamia i zatrzymuje demony systemowe

SKŁADNIA

start-stop-daemon [opcja...] polecenie

OPIS

start-stop-daemon jest wykorzystywany do kontroli procesów uruchamianych i zatrzymywanych podczas przełączania trybów pracy. Przez użycie jednej z opcji dopasowywania, można skonfigurować start-stop-daemon do wyszukiwania istniejących instancji działającego procesu.
Proszę zauważyć, że jeżeli nie podano opcji --pidfile, to start-stop-daemon zachowuje się podobnie do killall(1). start-stop-daemon przejrzy tabelę procesów, szukając jakiegokolwiek procesu o zgodnej nazwie, identyfikatorze użytkownika i/lub grupy (jeżeli je podano). Znalezienie jakiegokolwiek pasującego procesu spowoduje, że --start nie uruchomi procesu. W wypadku opcji --stop do wszystkich pasujących procesów zostanie wysłany sygnał TERM (lub inny, określony w opcji --signal lub --retry). Dla procesów mających długo żyjące procesy potomne, które muszą przeżyć operację --stop, należy określić plik pidfile.

POLECENIA

-S, --start [--] argumenty
Sprawdza, czy dany proces jest już uruchomiony. Jeśli tak jest, to start-stop-daemon nie wykonuje żadnych czynności i kończy się, zwracając kod błędu 1 (lub 0, jeśli podano opcję --oknodo). Jeśli dany proces nie jest jeszcze uruchomiony, to go uruchamia, wykonując program określony albo opcją --exec, albo jeśli podano, opcją --startas. Wszelkie argumenty podane tuż po opcji -- są przekazywane do wykonywanego polecenia.
-K, --stop
Sprawdza, czy dany proces jest już uruchomiony. Jeśli tak jest, to start-stop-daemon wysyła sygnał określony opcją --signal i kończy swoją pracę z kodem błędu 0. Jeśli proces nie istnieje, start-stop-daemon kończy się z kodem błędu 1 (lub 0, jeśli podano opcję --oknodo). Jeżeli podano opcję --retry, to start-stop-daemon sprawdzi, czy proces(y) się zakończył(y).
-T, --status
Sprawdza istnienie podanego procesu i zwraca kod zakończenia, zgodnie z LSB Init Script Actions.
-H, --help
Wyświetla informację o użytkowaniu programu i kończy działanie.
-V, --version
Wyświetla informację o wersji programu i kończy działanie.

OPCJE DOPASOWYWANIA

-p, --pidfile plik-pid
Sprawdza, czy proces utworzył plik plik-pid. Uwaga: używając wyłącznie tej opcji dopasowania można wywołać działanie na niewłaściwym procesie, jeśli stary proces zakończył się bez możliwości usunięcia pliku-pid.
-x, --exec plik_wykonywalny
Sprawdza procesy, będące instancją danego pliku-wykonywalnego Argument plik-wykonywalny powinien być pełną nazwą ścieżkową. Uwaga: może to nie działać zgodnie z intencją w skryptach interpretowanych, jako że plik wykonywalny będzie wskazywał na interpreter. Proszę ziąć pod uwagę, że procesy działające wewnątrz chroota również zostaną dopasowane, więc mogą być konieczne dodatkowe warunki dopasowania.
-n, --name nazwa-procesu
Sprawdza procesy o nazwie nazwa-procesu. Nazwa-procesu jest z reguły plikową nazwą procesu, ale niekiedy może zostać zmieniona przez sam proces. Uwaga: w większości systemów informacja ta jest pobierana z nazwy comm procesu z jądra, która może mieć stosunkowo duże graniczenie długości (zakładanie więcej niż 15 znaków nie będzie przenośne).
-u, --user username|uid
Sprawdza procesy będące własnością użytkownika określonego nazwą-użytkownika lub uid-em. Uwaga: używanie samej opcji dopasowania spowoduje, że pod uwagę będą wzięte wszystkie procesy z pasującym użytkownikiem.

OPCJE

-g, --group group|gid
Podczas uruchamiania procesu zmienia grupę na grupę lub gid.
-s, --signal sygnał
Przy operacji --stop, wysyłany jest sygnał o podanej wartości do zatrzymywanego procesu (domyślnie jest to TERM).
-R, --retry timeout|plan-działania
W czasie operacji --stop powoduje sprawdzenie przez start-stop-daemon, czy proces(y) się zakończył(y). Sprawdzanie jest powtarzane, jeżeli działa jakikolwiek pasujący proces, dopóki wszystkie się nie skończą. Jeżeli procesy się nie zakończą, podejmowane są akcje określone przez parametr plan-działania.
 
Jeżeli określono timeout zamiast planu-działania, to wtedy używany jest następujący plan działania: sygnał/timeout /KILL/timeout, gdzie sygnał jest określony za pomocą opcji --signal.
 
plan-działania jest listą co najmniej dwóch wartości oddzielonych znakami ukośnika ( /); każdą z tych wartości może być albo -numer-sygnału lub [ -]nazwa-sygnału, co oznacza wysłanie tego sygnału, albo timeout, określający liczbę sekund, którą należy czekać na zakończenie procesu, albo forever, oznaczający, że reszta planu działania ma być powtarzana dopóki jest to konieczne.
 
Jeżeli osiągnięto koniec planu działania, a opcja forever nie została użyta, to start-stop-daemon kończy działanie z kodem błędu 2. Jeżeli został określony plan działania, to sygnał podany w --signal jest ignorowany.
-a, --startas nazwa-ścieżki
Przy operacji --start, Uruchamiany jest program o określonej ścieżce. Jeśli brak tej opcji, domyślnie uruchamiany jest program podany w opcji --exec.
-t, --test
Wyświetlana jest czynność, jaką należałoby wykonać, a także zwracany jest odpowiedni kod błędu, jednakże opcja ta nie wykonuje żadnych operacji.
-o, --oknodo
Zwracany jest kod błędu 0, nawet gdyby operacja nie zakończyła się powodzeniem (zwróciłaby 1).
-q, --quiet
Nie są wyświetlane żadne informacje oprócz komunikatów o błędach.
-c, --chuid użytkownik|uid[ :grupa|gid]
Zmiana użytkownika/uid przed uruchomieniem procesu. Można także zmienić grupę przez dołączenie : wraz z nazwą grupy bądź numerem gid, podobnie jak w poleceniu "chown" ( użytkownik:grupa). Jeżeli nie podano grupy, to zostanie użyta podstawowa grupa tego użytkownika. Podczas korzystania z tej opcji należy pamiętać, że grupa główna i poboczne zostaną ustawione, nawet gdy nie podano opcji --group. Opcja --group jest przydatna tylko dla grup, których podany użytkownik nie jest członkiem (na przykład przy dodawaniu procesowi członkostwa grupy dla takich użytkowników jak nobody).
-r, --chroot root
Zmienia katalog bieżący na root i czyni go głównym katalogiem (rootem) przed wystartowaniem procesu. Proszę zauważyć, że plik pidfile jest tworzony po wykonaniu chroot.
-d, --chdir ścieżka
Przed uruchomieniem procesu zmienia katalog bieżący na ścieżkę. Robione jest to przed zmienieniem głównego katalogu (roota), jeżeli podano również opcję -r|--chroot. Jeśli nie podano tej opcji, to przed uruchomieniem procesu start-stop-daemon ustawi jego katalog bieżący na główny katalog (root).
-b, --background
Zwykle używa się tej opcji dla programów, które nie odłączają się od terminala (detach) samoistnie. Ta opcja spowoduje, że start-stop-daemon utworzy proces potomny przed uruchomieniem programu i będzie kontynuować go w tle. OSTRZEŻENIE: start-stop-daemon nie może sprawdzić kodu błędu, jeżeli proces się nie wykona z jakiegokolwiek powodu. Ta opcja powinna być używana w ostateczności i jest przewidziana tylko dla programów, które same nie tworzą procesów potomnych i nie jest możliwe dodanie do samego programu kodu uruchamiającego proces potomny.
-C, --no-close
Nie zamyka żadnego deskryptora pliku podczas wymuszania przejścia demona w tło. Używane w celach debugowania do zobaczenia wyniku procesu lub do przekierowania deskryptorów pliku do logu wyniku procesu. Ma znaczenie tylko podczas używania --background.
-N, --nicelevel liczba
Zmienia priorytet uruchamianego procesu.
-P, --procsched polityka:priorytet
Zmienia politykę i priorytet planisty procesów dla procesu przed jego uruchomieniem. Priorytet może być opcjonalnie określony przez dodanie : po którym jest podana wartość. Domyślnym priorytetem jest 0. Aktualnie wspierane wartości dla polityki to other, fifo oraz rr.
-I, --iosched klasa:priorytet
Zmienia klasę i priorytet planisty wejścia/wyjścia dla procesu przed jego uruchomieniem. Priorytet może być opcjonalnie określony przez dodanie : po którym jest podana wartość. Domyślnym priorytetem jest 4, chyba że wartością klasy jest idle, w którym to przypadku priorytet będzie zawsze równy 7. Aktualnie wspierane wartości dla klasy to idle, best-effort oraz real-time.
-k, --umask maska
Ustawia maskę praw dostępu (umask) procesu przed jego uruchomieniem.
-m, --make-pidfile
Opcja używana, gdy program sam nie tworzy własnego pliku pid. Wykorzystanie tej opcji spowoduje, że start-stop-daemon utworzy plik, który został podany w opcji --pidfile i umieści w nim numer pid tuż przed uruchomieniem procesu. Należy zauważyć, że ta opcja nie skasuje tego pliku po zatrzymaniu programu. UWAGA: Ta opcja może nie zadziałać w każdym przypadku. Nie zadziała przede wszystkim wtedy, gdy uruchamiany program utworzy proces potomny. Z tego powodu opcja jest użyteczna jedynie wraz z opcją --background.
-v, --verbose
Wyświetlane są dodatkowe komunikaty.

KOD WYJŚCIA

0
Żądana akcja została przeprowadzona. Jeżeli użyto --oknodo, to istnieje również możliwość, że nic nie zostało wykonane. Może się to stać, gdy podano --start, a pasujący proces już działał lub gdy podano --stop i nie znaleziono pasującego procesu.
1
Jeżeli --oknodo nie zostało podane i nic nie zostało zrobione.
2
Jeżeli podano --stop i --retry, ale osiągnięto koniec harmonogramu, a procesy wciąż były uruchomione.
3
Każdy inny błąd.
Podczas użycia polecenia --status zwracane są następujące kody statusu:
0
Program działa.
1
Program nie działa, a plik PID-u istnieje.
3
Program nie działa.
4
Nie można określić statusu programu.

PRZYKŁAD

Uruchamia demon food, jeśli jeszcze nie działa (proces nazwany food, działający jako użytkownik food, z identyfikatorem procesu w pliku food.pid):
start-stop-daemon --start --oknodo --user food --name food \
	--pidfile /run/food.pid --startas /usr/sbin/food \
	--chuid food -- --daemon
    
Wyślij SIGTERM do food i czekaj do 5 sekund na jego zakończenie:
start-stop-daemon --stop --oknodo --user food --name food \
	--pidfile /run/food.pid --retry 5
    
Przykład własnego planu zatrzymywania food:
start-stop-daemon --stop --oknodo --user food --name food \
	--pidfile /run/food.pid --retry=TERM/30/KILL/5
    

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
 
Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
 
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
 
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
 
Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012
2012-06-17 Projekt Debian