Scroll to navigation

IWCONFIG(8) Linux - Manuál programátora IWCONFIG(8)

JMÉNO

iwconfig - nastavuje rozhraní bezdrátové sítě

SYNTAXE

iwconfig [rozhraní]
iwconfig rozhraní [essid X] [nwid N] [mode M] [freq F]
[channel C][sens S ][ap A ][nick NN ]
[rate R] [rts RT] [frag FT] [txpower T]
[enc E] [key K] [power P] [retry R]
[commit]
iwconfig --help
iwconfig --version

POPIS

Iwconfig je podobný příkazu ifconfig(8), ale je věnovaný bezdrátovým rozhraním. Je používán k nastavení těch parametrů síťových rozhraní, které jsou specifické pro bezdrátový provoz (např. frekvence). Iwconfig může být také použit k zobrazení těchto parametrů a bezdrátových statistik (získaných z /proc/net/wireless).

Všechny tyto parametry a statistiky jsou závislé na zařízení. Každý ovladač poskytuje, v závislosti na hardwarové podpoře, jen některé z nich a rozsah hodnot se může měnit. Prosím obracejte se na manuálové stránky jednotlivých zařízení pro další detaily.

PARAMETRY

Nastaví ESSID (nebo Network Name - u některých produktů může být nazváno Domain ID). ESSID se používá k identifikaci buněk, které jsou součástí stejné virtuální sítě.
Na rozdíl od adresy AP nebo NWID, která určuje jedinou buňku, ESSID určuje skupinu buněk, spojených opakovači (repeater) nebo infrastrukturou, mezi kterými může uživatel transparentně přecházet.
U některých karet je možné vypnout kontrolu ESSID (promiskuitní ESSID) pomocí off nebo any (a on k opětovnému zapnutí).
Pokud je ESSID sítě jedním z klíčových slov (off, on nebo any), použije se --
Příklady:
iwconfig eth0 essid any
iwconfig eth0 essid "Moje sit"
iwconfig eth0 essid -- "ANY"
Nastaví Network ID (u některých produktů může být nazváno Domain ID). Protože všechny sousedící bezdrátové sítě sdílejí stejné médium, je tento parametr používán k jejich rozlišení (tvorbě logických kolokovaných sítí) a identifikaci nodů patřících do stejné buňky.
Tento parametr se používá pouze u pre-802.11 zařízení. Protokol 802.11 používá pro tuto funkci ESSID a adresu AP.
U některých karet je možné vypnout kontrolu Network ID (promiskuitní NWID) pomocí off (a on k opětovnému zapnutí).
Příklady:
iwconfig eth0 nwid AB34
iwconfig eth0 nwid off
Nastaví pracovní frekvenci nebo kanál zařízení. Hodnota nižší než 1000 znamená číslo kanálu, hodnota vyšší než 1000 je frekvence v Hz. Je možné připojit k hodnotě příponu k, M nebo G (například "2.46G" pro frekvenci 2,46 GHz), nebo doplnit dostatečný počet nul.
Kanály jsou obvykle číslovány od 1, je možné použít iwlist(8) k získání celkového počtu kanálů, seznamu dostupných frekvencí a zobrazení současné frekvence jako kanálu. V závislosti na předpisech mohou být některé frekvence/kanály nedostupné.
Příklady:
iwconfig eth0 freq 2422000000
iwconfig eth0 freq 2.422G
iwconfig eth0 channel 3
Nastaví práh citlivosti. To je nejnižší úroveň síly signálu při které hardware považuje přijaté pakety za použitelné. Kladné hodnoty jsou interpretovány jako hodnota používaná hardwarem nebo jako procenta, negativní hodnoty jako dBm. V závislosti na hardwarové implementaci může mít tento parametr další funkce.
Tento parametr může ovládat práh příjmu (receive threshold) - nejnižší úroveň signálu při které se hardware pokusí o příjem paketu, slabší signál je ignorován. Může také nastavovat práh ústupu (defer threshold) - nejnižší úroveň signálu, od které hardware považuje kanál za obsazený. Při správném nastavení těchto prahů karta neztrácí čas příjmen šumu. U moderních zařízení se zdá, že tyto prahy regulují automaticky.
U moderních karet může tento parametr ovládat práh předání (handover/roaming threshold) - nejnižší úroveň signálu při které hardware ještě zůstane asociováno se současným přístupovým bodem. Pokud úroveň signálu poklesne pod tuto hodnotu, začne karta hledat nový/lepší přístupový bod.
Příklad:
iwconfig eth0 sens -80
nastaví pracovní režim zařízení, což závisí na topologii sítě. Režim může být Ad-Hoc (síť složená pouze z jedné buňky a bez přístupového bodu), Managed (node se připojuje do sítě složené z mnoha přístupových bodů, s roamingem), Master (node je synchronisation master nebo slouží jako přístupový bod), Repeater (node předává pakety mezi ostatními bezdrátovými nody), Secondary (node slouží jako záložní master/repeater), Monitor (node není asociován s žádnou buňkou a pasivně monitoruje pakety na frekvenci) nebo Auto.
příklad:
iwconfig eth0 mode Managed
iwconfig eth0 mode Ad-Hoc
Nařídí kartě připojit se k přístupovému bodu určenému adresou, pokud je to možné. Pokud se kvalita spojení příliš sníží, může se ovladač vrátit do automatického módu (karta vybere nejlepší přístupový bod v dosahu).
Je také možné použít off k opětovnému zapnutí automatického módu beze změny současného přístupového bodu nebo any či auto k vynucení opětovné asociace karty s momentálně nejlepším přístupovým bodem.
Příklad :
iwconfig eth0 ap 00:60:1D:01:23:45
iwconfig eth0 ap any
iwconfig eth0 ap off
Nastaví přezdívku neboli station name. Některé 802.11 produkty ji definují, ale co se týká protokolů (MAC, IP, TCP), není používána a při konfiguraci je zcela nepotřebná. Používají ji pouze některé diagnostické nástroje.
Příklad:
iwconfig eth0 nickname "Muj linuxovy node"
U karet, které podporují více přenosových rychlostí, nastaví rychlost přenosu v b/s. Rychlost přenosu je rychlost, kterou jsou bity přenášeny médiem, rychlost pro uživatele je nižší kvůli sdílení média a různé režii.
Je možné připojit k hodnotě příponu k, M nebo G (dekadický násobitel: 10^3, 10^6 a 10^9 b/s), nebo doplnit dostatečný počet nul. Význam hodnoty nižší než 1000 závisí na použité kartě, obvykle znamená index v seznamu přenosových rychlostí. Je možné použít auto ke zvolení režimu automatické přenosové rychlosti (ústup na nižší rychlost v zašuměných kanálech), což je u většiny karet výchozí nastavení, a fixed k návratu k pevnému nastavení. Pokud je určena přenosová rychlost a auto, může ovladač použít všechny přenosové rychlosti rovné této hodnotě a nižší.
Příklady:
iwconfig eth0 rate 11M
iwconfig eth0 rate auto
iwconfig eth0 rate 5.5M auto
RTS/CTS přidá handshake před každým přenosem paketů, aby se zajistilo, že je kanál volný. To zvýší režii, ale také výkon v případě skrytých nodů nebo velkého počtu aktivních nodů. Tento parametr nastavuje velikost nejmenšího paketu, pro který node vysílá RTS; hodnota rovná maximální velikosti paketu tento mechanismus vypne. Je také možné nastavit tento parametr na auto, fixed nebo off.
Příklady:
iwconfig eth0 rts 250
iwconfig eth0 rts off
Fragmentace dovoluje rozdělit IP paket na dávku několika menších částí přenesených médiem. To ve většině případů zvětší režii, ale ve velmi zašuměněm prostředí sníží ztráty způsobené chybami a umožní paketům projít při zarušení. Tento parametr nastaví maximální velikost fragmentu; hodnota rovná maximální velikosti paketu tento mechanismus vypne. Je také možné nastavit tento mechanismus na auto, fixed nebo off.
Příklady:
iwconfig eth0 frag 512
iwconfig eth0 frag off
Používá se k nastavení šifrovacích klíčů a bezpečnostního režimu.
Pro nastavení aktuálního šifrovacího klíče se pouze zadá klíč v hexadecimální podobě jako XXXX-XXXX-XXXX-XXXX nebo XXXXXXXX. Pro nastavení jiného než aktuálního klíče přidejte před nebo za vlastní klíč [index] (tím se nezmění aktuální klíč). Je také možné zadat klíč jako řetězec ASCII znaků pomocí předpony s: Passphrase není v současnosti podporovaná.
Pro určení, který klíč má být aktivní, se vloží [index] (bez zadání hodnoty klíče).
off a on Vypnou a znovu zapnou šifrování.
Bezpečnostní režim může být open (otevřený) nebo restricted, (uzavřený) a jeho význam závisí na použité kartě. Většina karet nepoužívá v open (otevřeném) režimu žádnou autentizaci a karta může také přijímat nezašifrované relace, zatímco v restricted (uzavřeném) režimu jsou akceptovány pouze zašifrované relace a karta použije autentizaci, pokud je k dispozici.
Pokud je třeba nastavit více klíčů, nebo nastavit klíč a určit aktivní klíč, je nutné použít více přepínačů key Parametry mohou být v jakémkoliv pořadí, poslední má přednost.
Příklady:
iwconfig eth0 key 0123-4567-89
iwconfig eth0 key [3] 0123-4567-89
iwconfig eth0 key s:password [2]
iwconfig eth0 key [2]
iwconfig eth0 key open
iwconfig eth0 key off
iwconfig eth0 key restricted [3] 0123456789
iwconfig eth0 key 01-23 key 45-67 [4] key [4]
Nastavuje režim řízení spotřeby a jeho parametry.
Pro nastavení času mezi probuzeními se vloží period `hodnota'. Pro nastavení prodlevy před návratem do spánku se vloží timeout `hodnota'. Je také možné přidat modifikátory min a max Hodnoty znamenají počet sekund, pro určení v milisekundách nebo mikrosekundách se použije přípona m nebo u. Někdy jsou tyto hodnoty bez jednotek (počet období mezi beacons a podobně).
off a on vypne a novu zapne řízení spotřeby. Je také možné nastavit režim řízení spotřeby na all (přijímá všechny pakety), unicast (přijímá pouze unicast pakety, zahazuje multicast a broadcast) a multicast (přijímá pouze multicast a broadcast, zahazuje unicast pakety).
Příklady:
iwconfig eth0 power period 2
iwconfig eth0 power 500m unicast
iwconfig eth0 power timeout 300u all
iwconfig eth0 power off
iwconfig eth0 power min period 2 power max period 4
U karet podporujících rozdílné vysílací výkony nastavuje vysílací výkon v dBm. Je-li dán výkon W ve Wattech, je výkon v dBm roven P = 30 + 10.log(W). Pokud je hodnota doplněna příponou mW, je automaticky převedena na dBm.
Navíc volby on a off povolí a zakážou vysílání, auto a fixed povolí a zakážou možnost měnit výkon (pokud je tato vlastnost k dispozici).
Příklady:
iwconfig eth0 txpower 15
iwconfig eth0 txpower 30mW
iwconfig eth0 txpower auto
iwconfig eth0 txpower off
Většina karet umí MAC retransmisi a některé umožňují nastavit chování tohoto mechanismu.
pro nastavení maximálního počtu pokusů o zaslání se zadá limit `hodnota'. Toto je absolutní hodnota (bez jednotky). Pro nastavení nejdelšího období, ve kterém se má MAC pokoušet o zaslání, se zadá lifetime `hodnota'. Hodnoty znamenají počet sekund, pro určení v milisekundách nebo mikrosekundách se použije přípona m nebo u.
je také možné přidat modifikátory min a max Pokud karta podporuje automatický režim, určují tyto modifikátory rozmezí pro limit nebo lifetime. Některé karty definují různé hodnoty v závislosti na velikosti paketů, např. v 802.11 určuje min limit tzv. "short retry limit" - limit pro pakety, na které není aplikováno RTS/CTS.
Příklady:
iwconfig eth0 retry 16
iwconfig eth0 retry lifetime 300m
iwconfig eth0 retry min limit 8
Některé karty nemusí provést změny zadané přes Wireless Extensions okamžitě (mohou čekat na nashromáždění změn a přijmout je až když je karta aktivována pomocí ifconfig). Tento příkaz (pokud je dostupný) přinutí kartu k přijetí všech nevyřízených změn.
To není většinou potřeba, protože karta časem změny přijme, ale může to být užitečné při ladění.

ZOBRAZENÍ

Pro každé zařízení, které podporuje wireless extensions, zobrazí iwconfig název použitého MAC protokolu
(název zařízení u proprietárních protokolů), ESSID (Network Name), NWID, frekvenci (nebo kanál), sensitivity (citlivost), mode (pracovní režim), Access Point (adresu přístupového bodu), bit-rate (přenosovou rychlost), RTS threshold (práh RTS), fragmentation threshold (práh fragmentace), encryption key (šifrovací klíč) a nastavení power management (řízení spotřeby)(pokud je k dispozici).

Zobrazené parametry mají stejný význam a hodnoty jako parametry, které mohou být nastaveny, pro jejich podrobnější vysvětlení se prosím obraťte se na předchozí část.
Některé parametry jsou zobrazeny pouze ve své krátké/zkrácené podobě (např. šifrování). Je možné použít iwlist(8) k získání detailů.
Některé parametry mají dva režimy (např. přenosová rychlost). Pokud hodnotu uvozuje `=', znamená to, že parametr je pevný a daný touto hodnotou, pokud ji uvozuje `:', je parametr v automatickém režimu a je zobrazena aktuální hodnota (a může se změnit).

Adresa rovná 00:00:00:00:00:00 znamená, že se karta nedokázala asociovat s přístupovým bodem (nejspíše problém v nastavení). Parametr Access Point bude zobrazen jako Cell v režimu ad-hoc (ze zřejmých důvodů), ale jinak znamená to samé.

Pokud existuje /proc/net/wireless, iwconfig se také pokusí zobrazit jeho obsah. Nicméně tyto hodnoty závisí na ovladači a zvláštnostech hardware, takže pro jejich správnou interpretaci je nutné obrátit se na dokumentaci ovladače.

Celková kvalita spoje. Může být založena na úrovni rušení či interference, počtu chyb na úrovni bitů nebo rámců, síle přijímaného signálu, synchronizaci časování nebo dalších hardwarových měřeních. Je to celková hodnota a zcela záleží na ovladači a hardware.
Received signal strength (RSSI - indikátor síly přijímaného signálu). Může být v libovolných jednotkách nebo dBm, iwconfig používá informace z ovladače k interpretaci surových dat v /proc/net/wireless a zobrazení správné jednotky nebo maximální hodnoty (pomocí 8 bitových výpočtů). V Ad-Hoc režimu může být nedefinovaná a měl by být použit iwspy.
Úroveň šumu pozadí (když není přenášen žádný paket). Platí stejné poznámky jako pro Signal level.
Počet přijatých paketů s odlišným NWID nebo ESSID. Používá se k detekci problémů v nastavení nebo existence sousední sítě (na stejné frekvuenci).
Počet paketů, které hardware nedokázal dešifrovat. Může indikovat neplatné nastavení šifrování.
Počet paketů, pro které hardware nedokázal správně znovu sestavit jednotlivé fragmenty na fyzické vrstvě (nejspíše jeden chyběl).
Počet paketů, které hardware nedokázal odeslat. Většina MAC protokolů zkusí poslat paket několikrát, než to vzdá.
Ostatní pakety ztracené v souvislosti s určitými bezdrátovými operacemi.
Počet pravidelných beacons z buňky nebo přístupového bodu, které nebyly zachyceny. Beacons jsou vysílány v pravidelných intervalech pro udržení koordinace a pokud nejsou zachyceny, většinou to znamená, že je karta mimo dosah.

AUTOR

Jean Tourrilhes - jt@hpl.hp.com

PŘEKLAD

Pavel Heimlich - tropikhajma@seznam.cz, březen 2005 (wireless_tools.28pre4).

SOUBORY

/proc/net/wireless

DALŠÍ INFORMACE

ifconfig(8), iwspy(8), iwlist(8), iwevent(8), iwpriv(8), wireless(7).

22.června 2004 wireless-tools