Scroll to navigation

log10(3) Library Functions Manual log10(3)

NAZWA

log10, log10f, log10l - funkcja logarytmu dziesiętnego

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <math.h>
double log10(double x);
float log10f(float x);
long double log10l(long double x);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

log10f(), log10l():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te zwracają logarytm dziesiętny argumentu x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają logarytm dziesiętny argumentu x.

Specjalne przypadki, włączając w to sytuacje, gdy x wynosi 0, 1, jest ujemne, nieskończone lub NaN, zostały opisane w podręczniku log(3).

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Opis błędów, które mogą wystąpić dla tych funkcji, można znaleźć w podręczniku log(3).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
log10(), log10f(), log10l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

C99, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

ZOBACZ TAKŻE

cbrt(3), clog10(3), exp10(3), log(3), log2(3), sqrt(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01