Scroll to navigation

getsockname(2) System Calls Manual getsockname(2)

NAZWA

getsockname - pobranie nazwy gniazda

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <sys/socket.h>
int getsockname(int sockfd, struct sockaddr *restrict addr,
                socklen_t *restrict addrlen);

OPIS

getsockname() returns the current address to which the socket sockfd is bound, in the buffer pointed to by addr. The addrlen argument should be initialized to indicate the amount of space (in bytes) pointed to by addr. On return it contains the actual size of the socket address.

Zwracany adres jest przycinany, jeśli udostępniony bufor jest zbyt mały; w tym przypadku addrlen zwróci wartość większą niż była podana w wywołaniu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i ustawiane jest errno wskazując błąd.

BŁĘDY

Argument sockfd nie jest prawidłowym deskryptorem.
Parametr addr wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową procesu.
addrlen jest nieprawidłowe (np. jest ujemne).
Dostępna ilość zasobów systemowych jest niewystarczająca dla wykonania operacji.
Deskryptor pliku sockfd nie odnosi się do gniazda.

STANDARDY

POSIX.1-2008.

HISTORIA

POSIX.1-2001, SVr4, 4.4BSD (pojawiło się pierwotnie w 4.2BSD).

ZOBACZ TAKŻE

bind(2), socket(2), getifaddrs(3), ip(7), socket(7), unix(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

3 kwietnia 2023 r. Linux man-pages 6.05.01