Scroll to navigation

FGETGRENT(3) Podręcznik programisty Linuksa FGETGRENT(3)

NAZWA

fgetgrent - pobranie wpisu z pliku grup

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <grp.h>
struct group *fgetgrent(FILE *stream);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fgetgrent(): Od glibc 2.19: _DEFAULT_SOURCE Glibc 2.19 i wcześniejsze: _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcja fgetgrent() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej informacje o grupie z odczytane z pliku, do którego odnosi się strumień stream. Po pierwszym wywołaniu zwraca pierwszą pozycję, później zwraca kolejne. Plik, do którego odnosi się stream, musi mieć taki sam format, jak /etc/group (patrz group(5)).

Struktura group jest następująco zdefiniowana w pliku <grp.h>:


struct group {
  char  *gr_name;   /* nazwa grupy */
  char  *gr_passwd;  /* hasło grupy */
  gid_t  gr_gid;    /* identyfikator grupy */
  char **gr_mem;    /* zakończona NULL-em tablica wskaźników
               do nazw członków grupy */
};


WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fgetgrent() zwraca wskaźnik do struktury group lub NULL, gdy nie ma więcej wpisów lub gdy wystąpił błąd. W przypadku wystąpienia błędu ustawia errno, wskazując na przyczynę błędu.

BŁĘDY

ENOMEM
Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury group.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
fgetgrent() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:fgetgrent

ZGODNE Z

SVr4.

ZOBACZ TAKŻE

endgrent(3), fgetgrent_r(3), fopen(3), getgrent(3), getgrgid(3), getgrnam(3), putgrent(3), setgrent(3), group(5)

O STRONIE

This page is part of release 5.05 of the Linux man-pages project. A description of the project, information about reporting bugs, and the latest version of this page, can be found at https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

15 września 2017 r. GNU