Scroll to navigation

ceil(3) Library Functions Manual ceil(3)

NAZWA

ceil, ceilf, ceill - funkcja zaokrąglająca w górę: najmniejsza wartość całkowita nie mniejsza od argumentu

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <math.h>
double ceil(double x);
float ceilf(float x);
long double ceill(long double x);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

ceilf(), ceill():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te zwracają najmniejszą wartość całkowitą nie mniejszą od x.

Na przykład ceil(0.5) zwraca 1.0, a ceil(-0.5) zwraca -0.0.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają zaokrągloną w górę wartość x.

Jeśli x jest całkowite, +0, -0, NaN lub nieskończoność, to zwracane jest x.

BŁĘDY

Nie występują. POSIX.1-2001 dokumentuje błąd zakresu przy przepełnieniu — patrz UWAGI.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
ceil(), ceilf(), ceill() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

C99, POSIX.1-2001.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

UWAGI

SUSv2 and POSIX.1-2001 contain text about overflow (which might set errno to ERANGE, or raise an FE_OVERFLOW exception). In practice, the result cannot overflow on any current machine, so this error-handling stuff is just nonsense. (More precisely, overflow can happen only when the maximum value of the exponent is smaller than the number of mantissa bits. For the IEEE-754 standard 32-bit and 64-bit floating-point numbers the maximum value of the exponent is 127 (respectively, 1023), and the number of mantissa bits including the implicit bit is 24 (respectively, 53).)

Wartość całkowita zwracana przez te funkcje może być zbyt duża, by przechować ją w danym typie całkowitym int, long itp.). Aby uniknąć przepełnienia, które powoduje, że wynik funkcji jest nieokreślony, aplikacja powinna sprawdzać zakres zwróconej wartości, zanim przypisze ją do zmiennej całkowitej.

ZOBACZ TAKŻE

floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3), trunc(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01