Scroll to navigation

ceil(3) Library Functions Manual ceil(3)

JMÉNO

ceil, ceilf, ceill - ceiling function: smallest integral value not less than argument

KNIHOVNA

Matematická knihovna (libm, -lm)

POUŽITÍ

#include <math.h>
double ceil(double x);
float ceilf(float x);
long double ceill(long double x);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

ceilf(), ceill():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions return the smallest integral value that is not less than x.

For example, ceil(0.5) is 1.0, and ceil(-0.5) is 0.0.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

These functions return the ceiling of x.

If x is integral, +0, -0, NaN, or infinite, x itself is returned.

CHYBOVÉ STAVY

Neobjevují se žádné chyby. POSIX.1-2001 popisuje celou škálu chyb týkajících se přetečení. Viz POZNÁMKY.

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
ceil(), ceilf(), ceill() Thread safety MT-Safe

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIE

C99, POSIX.1-2001.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD, C89.

POZNÁMKY

SUSv2 and POSIX.1-2001 contain text about overflow (which might set errno to ERANGE, or raise an FE_OVERFLOW exception). In practice, the result cannot overflow on any current machine, so this error-handling stuff is just nonsense. (More precisely, overflow can happen only when the maximum value of the exponent is smaller than the number of mantissa bits. For the IEEE-754 standard 32-bit and 64-bit floating-point numbers the maximum value of the exponent is 127 (respectively, 1023), and the number of mantissa bits including the implicit bit is 24 (respectively, 53).)

Celočíselná hodnota vrácená touto funkcí může být příliš velká pro typ integer (int, long, etc.). Pokud se chcete vyhnout přetečení, které bude produkovat nedefinované výsledky je doporučeno, aby aplikace prováděla kontrolu rozsahu převedené hodnoty před tím než ji bude přiřazovat do proměnné typu integer.

DALŠÍ INFORMACE

floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3), trunc(3)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

20. července 2023 Linux man-pages 6.05.01