Scroll to navigation

dpkg-gencontrol(1) dpkg suite dpkg-gencontrol(1)

NAMN

dpkg-gencontrol - skapa Debians styrfiler

SYNOPS

dpkg-gencontrol [flagga...]

BESKRIVNING

dpkg-gencontrol läser information från ett uppackat Debiankällkodsträd och genererar en binärpaketsstyrfil (som standard debian/tmp/DEBIAN/control). Relationsfälten kommer att förenklas.

Fälten Pre-Depends, Depends, Recommends och Suggests förenklas därmed, i den följden, genom att ta bort beroenden som programmet vet tillhandahålls av starkare beroenden som redan tolkats. Det kommer även ta bort eventuella egenberoenden (programmet tar bort alla beroenden som är uppfyllda när den nuvarande versionen av paketet är installerat). Logiskt behålls snittet av multipla beroenden på samma paket. Ordningsföljden mellan beroendena behålls så långt som möjligt: om ett beroende måste tas bort på grund av att ett beroende återkommer senare i fältet kommer det nya beroendet att ta platsen från det som ersattes.

Övriga relationsfält (Enhances, Conflicts, Breaks, Replaces och Provides) förenklas även individuellt genom att beräkna unionen av de olika beroendena när ett paket förekommer flera gånger i samma fält.

dpkg-gencontrol lägger dessutom till en post för binärpaketet i debian/files.

FLAGGOR

Sätter versionsnumret på binärpaketet som ska skapas.
Ställer in en utdatasubstitueringsvariabel. Se deb-substvars(5) för en beskrivning av utdatasubstituering.
Läs substitutionsvariabler från substvars-fil; standard är debian/substvars. Flaggan kan användas flera gånger för att läsa substitutionsvariabler från flera filer (sedan dpkg 1.15.6).
Ersätt eller lägg till ett fält i den genererade control-filen.
Ta bort ett fält ur den genererade control-filen.
Anger huvudkällkodsstyrfilen som information ska läsas från. Standardvärdet är debian/control.
Anger ändringsloggfilen som information ska läsas från. Standardvärdet är debian/changelog.
Läs eller skriv listan över filer som ska sändas in här, istället för att använda debian/files.
Anger format på ändringsloggen. Se dpkg-parsechangelog(1) för information om alternativa format.
Skapa information för det binära paketet paket. Om källkodens control-fil bara innehåller ett binärpaket behöver inte flaggan anges. I alla andra fall är det nödvändigt att välja vilket binärpakets information som ska skapas.
Anta att filnamnet för paketet skaa vara filnamn istället för det normala paket_version_ark.deb-filnamnet.
Dessa flaggor ignoreras för kompatibilitet med äldre versioner av dpkg:s byggskript men avråds numera ifrån. De användes tidigare för att tala om för dpkg-gencontrol att inkludera Section- och Priority-fälten i control-filen. Detta är numera standardbeteendet. Om du vill återskapa det gamla beteendet kan du använda flaggan -U för att ta bort fälten från control-filen.
Sök paketbyggkatalog istället för debian/tmp, Värdet används för att bestämma standardvärdet för substitueringsvariabeln och control-filsfältet Installed-Size, samt för att välja standardplacering av utdatafilen.
Skriv control-filen på standard ut (eller filnamn, om angivet, sedan dpkg 1.17.2), i stället för till debian/tmp/DEBIAN/control (eller paketbyggkatalog/DEBIAN/control om -P användes).
-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
Visar version och avslutar.

MILJÖVARIABLER

Sets the host architecture.
Väljer färgläge (sedan dpkg 1.18.5). För närvarande godtas följande värden: auto (förval), always och never.
Om satt, används för att bestämma om lokalt språkstöd ska aktiveras, även känt som internationaliseringsstöd (eller i18n) (sedan dpkg 1.19.0). Tillåtna värden är: 0 och 1 (förval).

FILER

Huvudkällkodsstyrinformationsfil, vilken innehåller versionsoberoende information om källkodspaketet och de binärpaket som kan skapas från det.
Listan över genererade filer som ingår i insändningen som skapas. dpkg-gencontrol lägger till de förutsatta filnamnen på binärpaketen vars control-filer det genererar här.

SE ÄVEN

deb-substvars(5), deb-src-control(5), deb-changelog(5), deb-control(5).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2024-07-16 1.22.7