Scroll to navigation

dpkg-parsechangelog(1) dpkg suite dpkg-parsechangelog(1)

NAMN

dpkg-parsechangelog - tolka Debians ändringsloggar

SYNOPS

dpkg-parsechangelog [flagga...]

BESKRIVNING

dpkg-parsechangelog läser och tolkar ändringsloggen i ett uppackat Debiankällkodsträd och visar informationen i den på standard ut i en maskinläsbar form.

FLAGGOR

Anger ändringsloggfilen som information ska läsas från. Ett ”-” kan användas för att ange läsning från stadnard in. Standardvärdet är debian/changelog.
Specifies the format of the changelog. By default the format is read from a special line near the bottom of the changelog or failing that defaults to the debian standard format. See also "CHANGELOG FORMATS".
Föråldrad flagga utan effekt (sedan dpkg 1.18.8). En liknande effekt kan uppnås för att söka perl-tolkningsmodulerna genom att sätta miljövariablerna PERL5LIB eller PERLLIB
Anger namnet på ett fält att visa (sedan dpkg 1.17.0). Fältnamnet visas inte, endast dess värde.
-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
Visar version och avslutar.

Parserflaggor

Följande flaggor kan användas för att styra utdata från ändringsloggtolken, till exempel omfånget av poster eller formatet på utdata.

Välj utdataformat. Stödda format är för närvarande dpkg och rfc822. dpkg är det klassiska utdataformatet (från innan denna flagga var tillgänglig) och förvalet. Det består av ett stycke i Debians control-format (se deb-control(5)). Om mer än en post önskas tas de flesta fält från den första posten (vanligtvis den nyaste posten), förutom om annat anges:
Namnet på källkodspaketet.
Versionsnummer för källkoden. Observera: För insändningar av endast binärer kan det hända att det inte finns någon motsvarande källkodsutgåva.
En blankstegsavdelad lista med ett eller flera distributionsnamn där denna version ska installeras när den har sänts in till arkivet.
Högsta brådskan av alla de inkluderade posterna används, följt av de sammanslagna (avdelade med blanksteg) kommentarerna från alla de begärda versionerna.
Namn och e-postadress till den person som förberett ändringarna, de är inte nödvändigtvis samma som den som sänt in dem eller den vanlige paketansvarige.
Postens datum, så som det står skrivet i ändringsloggen. Med ett strptime(3)-format på "%a, %d %b %Y %T %z", men där veckodagen kanske inte nödvändigtvis motsvarar den faktiska dagen som hämtas från resten av datumsträngen. Om du behöver en mer korrekt representation av datumet, använd fältet Timestamp, men tänk på att det kanske inte är möjligt att koppla det tillbaka till det exakta värdet på det här fältet.
Datumet för posten som en tidsstämpel i sekundeer sedan epoken (sedan dpkg 1.18.8).
Closes-fältet i alla inkluderade poster slås samman.
Texten i alla ändringsloggposter slås samman. För att göra fältet till giltigt flerradsfält i Debian-control-format ersätts tomma rader med en ensam punkt och alla rader får ett teckens indrag. Exakt innehåll beror på formatet på ändringsloggen.

Fälten Version, Distribution, Urgency, Maintainer och Changes krävs.

Ytterligare användardefinierade fält kan finnas.

rfc822-formatet använder samma fält, men ger ett separat stycke för varje ändringsloggspost så att all metadata för varje post behålls.

Inkludera alla ändringar i omvänd ordning (sedan dpkg 1.19.1).

Observera: För dpkg-formatet kommer den första posten vara den äldsta posten.

Ta med alla ändringar. Observera: övriga flaggor har ingen effekt när denna används.
Ta med alla poster senare än version.
Ta med alla ändringar tidigare än version.
Ta med alla ändringar från och med version.
Ta med alla ändringar till och med version.
Ta med antal ändringar från början (eller slutet om antal är lägre än 0).
Ändra startpunkt för --count, räknat från början (eller slutet om antal är lägre än 0).

FORMAT PÅ ÄNDRINGSLOGGEN

Det är möjligt att använda ett annat format än standard, genom att tillhandahålla en tolk för det alternativa formatet.

För att låta dpkg-parsechangelog köra den nya tolken måste en rad som motsvarar det reguljära uttrycket (Perl-format) “\schangelog-format:\s+([0-9a-z]+)\W” läggas in bland de 40 sista raderna i ändringsloggfilen. Delen i parentes är namnet på formatet. Till exempel:

@@@ changelog-format: annatformat @@@

Namn på ändringsloggformat är icke-tomma strängar med små alfanumeriska tecken (”a-z0-9”).

Om en sådan rad finns kommer dpkg-parsechangelog att leta efter tolken som en perlmodul Dpkg::Changelog::annatformat; det är ett fel om det inte finns. Standardformatet för ändringsloggar är debian och en tolk för detta format inkluderas som standard.

Tolken ska vara ett derivat av klassen Dpkg::Changelog och implementera de krävda dokumenterade gränssnitten.

Om ändringsloggformatet som tolkas alltid eller nästan alltid innehåller en blank rad mellan individuella ändringsposter bör dessa blanka rader tas bort, så att utdataformatet blir mer kompakt.

Om ändringsloggformatet inte innehåller information om datum eller paketnamn bör denna information utelämnas från utdata. Tolken bör inte försöka skapa den eller hitta den i andra källor.

Om ändringsloggen inte har det förväntade formatet bör tolken avsluta med en felstatus, istället för att försöka virra sig genom och möjligen generera felaktiga utdata.

En ändringsloggtolk kan inte på något sätt interagera med användaren.

ANTECKNINGAR

De olika parserflaggorna, bortsett -v, stöds enbart sedan dpkg 1.14.16.

Hantering av korta flaggor med icke-medsända värden är endast tillgängligt edan dpkg 1.18.0.

MILJÖVARIABLER

Väljer färgläge (sedan dpkg 1.18.5). För närvarande godtas följande värden: auto (förval), always och never.
Om satt, används för att bestämma om lokalt språkstöd ska aktiveras, även känt som internationaliseringsstöd (eller i18n) (sedan dpkg 1.19.0). Tillåtna värden är: 0 och 1 (förval).

FILER

Ändringsloggsfilen, används för att hämta versionsberoende information om källkodspaketet, till exempel brådska och utgåva för en insändning, ändringarna som utförts sedan en specifik version och själva versionsnumret på källkoden.

PROGRAMFEL

Fältet Maintainer har ett förvirrande namn som motsvarar fältet i filen debian/control men inte dess exakta betydelse, där dess betydelse bättre kunde beskrivas av Changed-By-fältnamnet som används i filen .changes.

SE ÄVEN

deb-changelog(5).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2024-03-10 1.22.6