Scroll to navigation

ZMORE(1) General Commands Manual ZMORE(1)

NAZWA

zmore - pełnoekranowe przeglądanie skompresowanych plików tekstowych

SKŁADNIA

zmore [ nazwa ... ]

OPIS

The zmore command is a filter which allows examination of compressed or plain text files one screenful at a time on a soft-copy terminal. The zmore command works on files compressed with compress, pack or gzip, and also on uncompressed files. If a file does not exist, zmore looks for a file of the same name with the addition of a .gz, .z or .Z suffix.

The zmore command normally pauses after each screenful, printing --More-- at the bottom of the screen. If the user then types a carriage return, one more line is displayed. If the user hits a space, another screenful is displayed. Other possibilities are enumerated later.

The zmore command looks in the file /etc/termcap to determine terminal characteristics, and to determine the default window size. On a terminal capable of displaying 24 lines, the default window size is 22 lines. To use a pager other than the default more, set environment variable PAGER to the name of the desired program, such as less.

Poniżej podano pozostałe polecenia, które można wydać, gdy zmore zatrzymuje wyświetlanie tekstu oraz ich efekty (i jest opcjonalną liczbą całkowitą, domyślnie 1) :

wyświetla kolejne i wierszy (lub następny ekran gdy nie podano liczby)
^D
wyświetla kolejne 11 wierszy. Jeżeli podano i, ekran jest przewijany o i wierszy.
to samo, co ^D (control-D)
to samo co spacja, jeżeli podano i, nowy rozmiar okna jest ustawiany na i wierszy.
wyświetla kolejny ekran omijając i linii
wyświetla kolejny ekran omijając i ekranów
Wyjście.
=
wyświetla bieżący numer wiersza
znajduje i-te wystąpienie wzorca. Do edycji wzorca (wyrażenia regularnego) można użyć standardowych klawiszy usuwających znaki i wiersze. Próba usunięcia znaku na lewo od pierwszej kolumny spowoduje anulowanie polecenia wyszukiwania.
znajduje i-te wystąpienie ostatnio wprowadzonego wzorca
!polecenie
wywołuje powłokę z poleceniem. Znak "!" w "poleceniu" jest zastępowany poprzednio wprowadzonym poleceniem. Aby w poleceniu użyć znaku "!", proszę wprowadzić "\!"
:q lub :Q
Wychodzi (tak samo jak q i Q).
.
(kropka) powtarza poprzednie polecenie.

Polecenia wykonywane są natychmiast po ich wprowadzeniu tzn. nie trzeba potwierdzać ich klawiszem Enter. Do czasu, gdy nie zostało wydane właściwe polecenie, można usunąć dotychczas wpisaną liczbę za pomocą klawisza usuwającego linię. Dodatkowo, naciśnięcie klawisza usuwającego znak spowoduje ponowne wyświetlenie wiadomości --More--

At any time when output is being sent to the terminal, the user can hit the quit key (normally control-\). The zmore command will stop sending output, and will display the usual --More-- prompt. The user may then enter one of the above commands in the normal manner. Unfortunately, some output is lost when this is done, due to the fact that any characters waiting in the terminal's output queue are flushed when the quit signal occurs.

Terminal jest przez zmore ustawiany w tryb noecho, aby wyświetlanie plików mogło odbywać się w sposób ciągły. W związku z tym polecenia wydawane przez użytkownika będą niewidoczne z wyjątkiem poleceń / oraz !.

Jeżeli standardowym wyjściem nie jest terminal, wówczas zmore zachowuje się jak zcat, ale w przeciwieństwie do niego wypisuje nagłówek przed każdym plikiem, jeśli jest ich kilka.

PLIKI

/etc/termcap
Baza danych o terminalach

ZOBACZ TAKŻE

more(1), gzip(1), zdiff(1), zgrep(1), znew(1), zforce(1), gzexe(1)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.