Scroll to navigation

MANPATH(5) /etc/manpath.config MANPATH(5)

NAMN

manpath - formatet för filen /etc/manpath.config

BESKRIVNING

Konfigurationsfilen för manpath används av verktygen för manualsidor för att bedöma användarnas man-sökvägar i körtid, för att indikera vilka hierarkier av manualsidor (man-sökvägar) som ska hanteras system systemhierarkier och för att tilldela dem kataloger som används för att lagra cat-filer.

Om miljövariabeln $MANPATH redan är satt kommer informationen i /etc/manpath.config inte att åsidosätta den.

FORMAT

Följande fälttyper erkänns för närvarande:
# kommentar
Tomma rader eller de som börjar med ett # kommer att hanteras som kommentarer och ignoreras.
MANDATORY_MANPATH man-sökvägselement
Rader på denna formen indikerar man-sökvägar som varje automatiskt genererad $MANPATH bör innehålla. Detta kommer typiskt att inkludera /usr/man.
MANPATH_MAP sökvägselement man-sökvägselement
Rader på denna formen ställer in mappningarna från $PATH till $MANPATH. För varje sökvägselement som hittas i användarens $PATH, kommer man-sökvägselement att läggas till i $MANPATH.
MANDB_MAP man-sökvägselement [ cat-sökvägselement ]
Rader på denna format indikerar vilka man-sökvägar som ska behandlas som systemman-sökvägar och valfritt om deras cat-filer bör lagras. Denna fälttyp är särskilt viktig om man är ett setuid-program eftersom (när det finns i systemkonfigurationsfilen /etc/manpath.config snarare än i användarnas konfigurationsfil .manpath) det indikerar vilka hierarkier av manualsidor som ska nås som setuid-användaren och vilka som ska nås som den anropande användaren.

Systemets hierarkier av manualsidor är vanligtvis de som lagras under /usr så som /usr/man, /usr/local/man och /usr/X11R6/man.

Om cat-sidor från ett visst man-sökvägselement inte ska lagras eller ska lagras på den traditionella platsen kan cat-sökvägselement utelämnas.

Traditionell cat-placering skulle vara omöjlig för skrivskyddade hierarkier av manualsidor och på grund av detta är det möjligt att ange vilken giltig katalog hierarki som helst för att lagra dem. För att vara kompatibel med Linux FSSTND kan nyckelordet `FSSTND användas istället för en riktig katalog.

Tyvärr är det nödvändigt att ange alla systemsökvägar för manualträd, inklusive alternativa operativsystemssökvägar så som /usr/man/sun och eventuella NLS-lokal-sökvägar så som /usr/man/de_DE.88591.

Eftersom informationen tolkas rad för rad i den ordning de är skrivna, så är det nödvändigt att först lista den man-sökväg som är underhierarki till en annan hierarki, annars kommer felaktiga matchningar att göras. Ett exempel är att /usr/man/de_DE.88591 måste komma före /usr/man.

DEFINE nyckel värde
Rader på denna format definierar diverse konfigurationsvariabler; se standardkonfigurationsfilen för vilka de variabler är som används av sidvisaren för manualsidor. De inkluderar standardsökvägar till diverse program (så som grep och tbl), och standarduppsättningar av argument för dessa program.
SECTION avsnitt ...
Rader på denna form definierar ordningen i vilken manualavsnitt bör genomsökas. Om det inte finns några SECTION-direktiv i konfigurationsfilen är standardvärdet:

SECTION 1 n l 8 3 0 2 5 4 9 6 7

Om flera SECTION-direktiv anges kommer avsnittslistorna att konkateneras.

Om en särskild ändelse inte finns i denna listan (säg, 1mh) kommer den att visas med resten av avsnittet som den hör till. Effekten av detta är att du bara behöver att uttryckligen lista ändelser om du vill tvinga fram en särskild ordning. Avsnitt med ändelser bör vanligtvis finnas intill deras huvudavsnitt (t.ex. ”1 1mh 8...”).

SECTIONS accepteras som ett alternativ namn på detta direktiv.

MINCATWIDTH bredd
Om terminalbredden är mindre än bredd kommer cat-sidor inte att skapas (om de saknas) eller visas. Standardvärdet är 80.
MAXCATWIDTH bredd
Om terminalbredden är större än bredd kommer cat-sidor inte att skapas (om de saknas) eller visas. Standardvärdet är 80.
CATWIDTH bredd
Om bredd inte är noll kommer cat-sidor alltid att formateras för en terminal av en angivna bredden, oavsett bredden på terminalen som faktiskt används. Detta bör generellt vara inom intervallet inställt av MINCATWIDTH och MAXCATWIDTH.
NOCACHE
Denna flagga förhindrar man(1) från att automatiskt skapa cat-sidor.

FEL

Om reglerna ovan inte följs till punkt och pricka kommer verktygen för sidvisning av manualer inte att fungera som önskat. Dessa regler är överdrivet komplicerade.
2016-12-12 2.7.6.1