Scroll to navigation

GETRPCENT(3) Podręcznik programisty Linuksa GETRPCENT(3)

NAZWA

getrpcent, getrpcbyname, getrpcbynumber, setrpcent, endrpcent - odczytanie wpisu dotyczącego RPC

SKŁADNIA

#include <netdb.h>
struct rpcent *getrpcent(void);
struct rpcent *getrpcbyname(const char *name);
struct rpcent *getrpcbynumber(int number);
void setrpcent(int stayopen);
void endrpcent(void);

OPIS

Funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i getrpcbynumber() zwracają wskaźnik do obiektu o podanej niżej strukturze, zawierającego pola otrzymane w wyniku rozłożenia wpisu bazy danych programów RPC.
struct rpcent { char *r_name; /* nazwa serwera dla programu RPC */ char **r_aliases; /* lista aliasów */ long r_number; /* numer programu RPC */ };

Polami tej struktury są:
r_name
Nazwa serwera dla danego programu RPC.
r_aliases
Zakończona NULL-em lista alternatywnych nazw tego programu RPC.
r_number
Numer programu RPC dla danej usługi.
Funkcja getrpcent() odczytuje następny wpis z bazy danych. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.
Funkcja setrpcent() otwiera połączenie do bazy danych i ustawia wskaźnik następnego wpisu na pierwszy wpis. Jeśli stayopen jest niezerowe, to połączenie do bazy danych nie będzie zamykane pomiędzy wywołaniami funkcji getrpc*().
Funkcja endrpcent() zamyka połączenie do bazy danych.
getrpcbyname() i getrpcbynumber() przeszukują sekwencyjnie plik, zaczynając od jego początku, aż do napotkania pasującej nazwy lub numeru programu RPC albo do napotkania końca pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli zakończą się pomyślnie, funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i getrpcbynumber() zwracają wskaźnik do statycznie alokowanego obiektu o strukturze rpcent. W razie napotkania końca pliku lub wystąpienia błędu zwracane jest NULL.

PLIKI

/etc/rpc
Baza numerów programów RPC.

ZGODNE Z

Nie występuje w POSIX.1-2001. Obecna w systemach BSD, Solaris i wielu innych.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

Wszystkie informacje są umieszczane w statycznym obszarze pamięci, zatem muszą zostać skopiowane, jeśli mają być zachowane.

ZOBACZ TAKŻE

getrpcent_r(3), rpc(5), rpcinfo(8), ypserv(8)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2014-05-28