Scroll to navigation

getrpcent(3) Library Functions Manual getrpcent(3)

NAZWA

getrpcent, getrpcbyname, getrpcbynumber, setrpcent, endrpcent - odczytanie wpisu dotyczącego RPC

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <netdb.h>
struct rpcent *getrpcent(void);
struct rpcent *getrpcbyname(const char *name);
struct rpcent *getrpcbynumber(int number);
void setrpcent(int stayopen);
void endrpcent(void);

OPIS

Funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i getrpcbynumber() zwracają wskaźnik do obiektu o podanej niżej strukturze, zawierającego pola otrzymane w wyniku rozłożenia wpisu bazy danych programów RPC.


struct rpcent {

char *r_name; /* nazwa serwera dla programu RPC */
char **r_aliases; /* lista aliasów */
long r_number; /* numer programu RPC */ };

Polami tej struktury są:

Nazwa serwera dla danego programu RPC.
Zakończona NULL-em lista alternatywnych nazw tego programu RPC.
Numer programu RPC dla danej usługi.

Funkcja getrpcent() odczytuje następny wpis z bazy danych. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja setrpcent() otwiera połączenie do bazy danych i ustawia wskaźnik następnego wpisu na pierwszy wpis. Jeśli stayopen jest niezerowe, to połączenie do bazy danych nie będzie zamykane pomiędzy wywołaniami funkcji getrpc*().

Funkcja endrpcent() zamyka połączenie do bazy danych.

getrpcbyname() i getrpcbynumber() przeszukują sekwencyjnie plik, zaczynając od jego początku, aż do napotkania pasującej nazwy lub numeru programu RPC albo do napotkania końca pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli zakończą się pomyślnie, funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i getrpcbynumber() zwracają wskaźnik do statycznie alokowanego obiektu o strukturze rpcent. W razie napotkania końca pliku lub wystąpienia błędu zwracane jest NULL.

PLIKI

/etc/rpc
Baza numerów programów RPC.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getrpcent(), getrpcbyname(), getrpcbynumber() Bezpieczeństwo wątkowe MT-niebezpieczne
setrpcent(), endrpcent() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne locale

STANDARDY

BSD.

HISTORIA

BSD, Solaris.

USTERKI

Wszystkie informacje są umieszczane w statycznym obszarze pamięci, zatem muszą zostać skopiowane, jeśli mają być zachowane.

ZOBACZ TAKŻE

getrpcent_r(3), rpc(5), rpcinfo(8), ypserv(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01