Scroll to navigation

STAT(1) Polecenia użytkownika STAT(1)

NAZWA

stat - wyświetla status pliku lub systemu plików

SKŁADNIA

stat [OPCJA]... PLIK...

OPIS

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

podąża za dowiązaniami
wyświetla status systemu plików, zamiast statusu pliku
specify how to use cached attributes; useful on remote file systems. See MODE below
używa podanego FORMATU zamiast domyślnego; wypisuje znak nowego wiersza po każdym użytym FORMACIE
jak --format, ale interpretuje sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem i nie wypisuje obowiązkowego znaku nowego wiersza. Aby go wypisać, należy użyć \n w podanym FORMACIE
wyświetla informacje w zwięzłej formie
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

The MODE argument of --cached can be: always, never, or default. 'always' will use cached attributes if available, while 'never' will try to synchronize with the latest attributes, and 'default' will leave it up to the underlying file system.

Prawidłowe sekwencje FORMATU dla plików (jeżeli nie podano opcji --file-system):

%a
permission bits in octal (note '#' and '0' printf flags)
%A
permission bits and file type in human readable form
%b
liczba zajętych bloków (patrz %B)
%B
rozmiar każdego bloku podanego przez %b, w bajtach
%C
łańcuch kontekstu bezpieczeństwa SELinux
%d
device number in decimal (st_dev)
%D
device number in hex (st_dev)
%Hd
major device number in decimal
%Ld
minor device number in decimal
%f
tryb surowy, szesnastkowo
%F
typ pliku
%g
identyfikator grupy właściciela pliku
%G
nazwa grupy właściciela pliku
%h
liczba dowiązań zwykłych (twardych)
%i
numer i-węzła
%m
punkt montowania
%n
nazwa pliku
%N
nazwa pliku w cudzysłowach, rozwiązana, jeśli jest dowiązaniem symbolicznym
%o
wskazówka nt. optymalnego transferu wejścia/wyjścia
%s
całkowity rozmiar, w bajtach
%r
device type in decimal (st_rdev)
%R
device type in hex (st_rdev)
%Hr
major device type in decimal, for character/block device special files
%Lr
minor device type in decimal, for character/block device special files
%t
główny (major) typ urządzenia szesnastkowo, do specjalnych plików urządzeń znakowych/blokowych
%T
poboczny (minor) typ urządzenia szesnastkowo, do specjalnych plików urządzeń znakowych/blokowych
%u
identyfikator właściciela pliku
%U
nazwa właściciela pliku
%w
czas utworzenia pliku, w formie czytelnej dla człowieka; - jeśli jest nieznany
%W
czas utworzenia pliku, w sekundach od epoki; 0 jeśli jest nieznany
%x
czas ostatniego dostępu, w formie czytelnej dla człowieka
%X
czas ostatniego dostępu, w sekundach od epoki
%y
czas ostatniej modyfikacji danych, w formie czytelnej dla człowieka
%Y
czas ostatniej modyfikacji danych, w sekundach od epoki
%z
czas ostatniej zmiany statusu, w formie czytelnej dla człowieka
%Z
czas ostatniej zmiany statusu, w sekundach od epoki

Prawidłowe określenia formatu dla systemów plików:

%a
liczba wolnych bloków dostępnych dla zwykłych użytkowników
%b
całkowita liczba bloków danych w systemie plików
%c
całkowita liczba węzłów w systemie plików
%d
liczba wolnych węzłów plików w systemie plików
%f
liczba wolnych bloków w systemie plików
%i
identyfikator systemu plików, szesnastkowo
%l
maksymalna długość nazw plików
%n
nazwa pliku
%s
rozmiar bloku (w celu szybszych transferów)
%S
podstawowy rozmiar bloku (do zliczenia bloków)
%t
identyfikator systemu plików, szesnastkowo
%T
typ, w formie czytelnej dla człowieka

--terse is equivalent to the following FORMAT:

%n %s %b %f %u %g %D %i %h %t %T %X %Y %Z %W %o %C

--terse --file-system is equivalent to the following FORMAT:

%n %i %l %t %s %S %b %f %a %c %d

UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję stat, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env stat ....

AUTOR

Napisane przez Michaela Meskesa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

stat(2), statfs(2), statx(2)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/stat>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) stat invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1